28พ.ค. 2567
ใหม่

การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล รายการฟ้าหม่นทอยแก่น 67

สมาคมนิสิตเก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล รายการฟ้าหม่นทอยแก่น 67 วัตถุประสงค์ เพื่อนำรายได้จากการจัดกิจกรรมหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ติดต่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน คุณเน จุฑามาศ : 02-2189527 หรือ 089-798-0433 : E-mail: Cuvetalumni2559@gmail.com #CUVAA#CUVET
28พ.ค. 2567
ใหม่

การบรรยายธรรม เรื่อง “สร้างภูมิคุ้มใจในยุค Disruption” โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

การบรรยายธรรม เรื่อง “สร้างภูมิคุ้มใจในยุค Disruption” โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญ อาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายธรรม เรื่อง “สร้างภูมิคุ้มใจในยุค Disruption”โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโลเจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 11.15 - 13.30 น. ณ ห้องสาธิต ชั้น 1 อาคาร 60 ปี สัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยhttps://maps.app.goo.gl/WaxHccdwcnoBMC9j6 กำหนดการ11.15 - 12.00 น. ลงทะเบียน และรับอาหาร12.00 - 12.15 น. บูชาพระรัตนตรัย12.15 - 13.30 น. บรรยายธรรม สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าโดย https://forms.gle/T23trKQVJvLnioqR7 หรือ ลงทะเบียนในวันงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 2189776 รับชม Live สดได้ทาง YouTube ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯhttps://www.youtube.com/@user-iy3jd8mo2s *** หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย กรุณาสวมหน้ากากอนามัย *** #CUVET
28พ.ค. 2567
ใหม่

เสวนาหัวข้อ “HOW TO SUCCESS YOUR CAREER PATH IN 2024”

เสวนาหัวข้อ “HOW TO SUCCESS YOUR CAREER PATH IN 2024” ผศ.น.สพ.ดร.ประพฤติดี ปิยะวิริยะกุล รองคณบดีบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการเสวนาหัวข้อ “HOW TO SUCCESS YOUR CAREER PATH IN 2024” จัดโดยกลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ ฝ่ายบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งได้เหล่ากูรูในแต่ละวิชาชีพมาร่วมเสวนา ได้แก่ สพ.ญ.นาฎทิวา ไชยวรวิทย์สกุล ตำแหน่ง สัตวแพทย์ P6 (เชี่ยวชาญระดับต้น) นายสิทธิโชค ลาชโรจน์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ P6 (เชี่ยวชาญระดับต้น) และ น.ส.สาวพรระวี ไขประภาย เจ้าหน้าที่สำนักงาน P6 (เชี่ยวชาญระดับต้น) ดำเนินการเสวนาโดย นายพงศ์สันต์ สินธนาพรชัย เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บุคคล) ซึ่งการเสวนาครั้งนี้กับผู้ปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จในการขอกำแหน่งเชี่ยวชาญต้นในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางและสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรผู้สนใจสามารถเตรียมความพร้อมและวางแผนในการทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ได้รับความสนใจจากบุคลากร หน่วยงาน/ภาควิชา เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้จำนวนมาก เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting #CUVET      
27พ.ค. 2567
ใหม่

Congratulations กับนิสิตบัณฑิตศึกษา และ Postgradute student

Congratulations กับนิสิตบัณฑิตศึกษาElizabeth Riana นิสิตบัณฑิตศึกษาของ Veterinary Science and Technology และหน่วยปรสิตวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยาในโอกาสที่ได้รับรางวัล DIK ZWART AWARDBEST ORAL PRESENTATIONในหัวข้อเรื่อง “Vectorial Capacity of Aedes aegypti in Transmitting Lumpy Skin Disease Virus: Insights from Experimental Infection Studies“โดยมีผู้ร่วมวิจัยได้แก่ Chalida Sri-in และมี รศ.น.สพ.ดร.สนธยา เตียวศิริทรัพย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงาน 3rd Joint AITVM-STVM International Conference21-24 May 2024,at The CORUM International Congress Centre in Montpellier, France. Congratulations with Postgradute studentElizabeth Riana, Veterinary Science and Technology and Parasitology Unit, Department of Pathologyawared in DIK ZWART AWARD BEST ORAL PRESENTATIONin Title “ectorial Capacity of Aedes aegypti in Transmitting Lumpy Skin Disease Virus: Insights from Experimental Infection Studies“Research Team:Chalida Sri-in and Assoc.Prof.Dr.Sonthaya Tiawsirisup in The 3rd Joint AITVM-STVM International Conference21-24 May 2024, at The CORUM International Congress Centre in Montpellier, France. #CUVET
27พ.ค. 2567
ใหม่

กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาใจคุณลักษณะความเป็นผู้นำนิสิต CUVET ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาใจคุณลักษณะความเป็นผู้นำนิสิต CUVET ปีการศึกษา 2566 ผศ.น.สพ.ดร.เกษม รัตนภิญโญพิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเปิดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาใจคุณลักษณะความเป็นผู้นำนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดโดยฝ่ายกิจการนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้นำนิสิต สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ปี 2567 และสร้างความเข้าใจกระบวนการดำเนินกิจกรรมของสโมสรนิสิตฯ การประสานงานระหว่างนิสิต คณาจารย์และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่ง ผศ.สพ.ญ.ดร.ทรายแก้ว สัตยธรรม คณะกรรมการกิจการนิสิตฯ น.ส.พัชราวรรณ ชัยเชิดชูวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายวิชาการ วิรัชกิจ และกิจการนิสิต เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 ณ ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส #CUVET    
27พ.ค. 2567
ใหม่

เต้นกันมาถึงครั้งที่ 15 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายแล้วของซีชั่น 2 กับการเต้นซุมบ้าของเราชาว CUVET

เต้นกันมาถึงครั้งที่ 15 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายแล้วของซีชั่น 2 กับการเต้นซุมบ้าของเราชาว CUVETเมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567ครั้งนี้มีของขวัญมาแจกปิดซีซั่น 2 กันเพียบปิดซีซั่นนี้ไปพร้อมกับเดือนพฤษภาคม ซีซั่นหน้ายังคงเป็นทุกเย็น "วันจันทร์" เหมือนเดิม แต่เริ่มเมื่อไหร่ รอติดตามกันนะ กิจกรรม ZUMBA VET season 3ทุกวันจันทร์ เวลา 17.00 - 18.00 น. ณ โถง ชั้น 1 อาคาร 60 ปี สัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ #CUVET      
25พ.ค. 2567
ใหม่

Chula ARi – 88th CUVET Day 2

Chula ARi – 88th CUVET  Day 2 โครงการเพื่อการควบคุมประชากรสุนัขและแมวและดูแลสุขภาพมนุษย์อย่างยั่งยืนเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียว โดยมีประชาชนบนเกาะนำสุนัขและแมวเข้ารับบริการทำหมันฉีดวัคซีน และรับคำปรึกษาเรื่องการดูแลสัตว์เลี้ยงจำนวนมากกว่า 100 ตัว 🩷 โครงการนี้ได้จัดทำร่วมกันระหว่างฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาฯ ด้วยความร่วมมือของสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ จัดกิจกรรมทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และให้ความรู้เบื้องต้นในการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ใน “โครงการ จุฬาอารี – 88 ปี สัตวแพทย์ จุฬาฯ” (Chula ARi – 88th CUVET) ระหว่างวันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์ราชการแห่งเก่า เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โดยการนำของ ศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ รศ.สพ.ญ.ดร.มรกต นันทไพฑูรย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ ผศ.สพ.ญ.ดร.สร้อยสุดา โชติมานูกูล หัวหน้าโครงการฯ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุกับสัตว์เลี้ยงในชุมชนเกาะสีชัง เพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมว ลดปัญหาสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดในพื้นที่ ลดการเกิดโรคระบาดและลดอัตราการเสียชีวิตของทั้งคนและสัตว์ในชุมชน เพิ่มคุณภาพชีวิตของเจ้าของสัตว์เลี้ยงและสัตว์เลี้ยง หนึ่งในโครงการ 88 CUVET ผู้นำความรู้และนวัตกรรมเพื่อสังคม (88th yr CUVET: Bridging knowledge and innovation for a better society) #CUVET      
24พ.ค. 2567
ใหม่

การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล รายการ “Bowling Charity 2024”

สมาคมนิสิตเก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUVAA) ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญชาวสัตวแพทย์ จุฬาฯทุกรุ่น และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล รายการ “Bowling Charity 2024” โดยพร้อมเพรียงกันวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 (รอบเช้า)ณ BLU-O RHYTHM&BOWL ชั้น 7 ศูนย์การค้าสยามพารากอน #CUVAA#CUVET
24พ.ค. 2567
ใหม่

Chula ARi – 88th CUVET Day 1

Chula ARi – 88th CUVET Day 1 โครงการเพื่อการควบคุมประชากรสุนัขและแมวและดูแลสุขภาพมนุษย์อย่างยั่งยืนเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียว ได้รับเกียรติจาก นายชูศักดิ์ นันทิธัญญธาดา นายอำเภอเกาะสีชัง มาเยี่ยมชมการดำเนินงานพร้อมวางแนวทางร่วมกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อดูแลสุขภาพทั้งมนุษย์และสัตว์อย่างยั่งยืน โครงการนี้ได้จัดทำร่วมกันระหว่างฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาฯ ด้วยความร่วมมือของสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ จัดกิจกรรมทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และให้ความรู้เบื้องต้นในการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ใน “โครงการ จุฬาอารี – 88 ปี สัตวแพทย์ จุฬาฯ” (Chula ARi – 88th CUVET) ระหว่างวันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์ราชการแห่งเก่า เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โดยการนำของ ศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ รศ.สพ.ญ.ดร.มรกต นันทไพฑูรย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ ผศ.สพ.ญ.ดร.สร้อยสุดา โชติมานูกูล หัวหน้าโครงการฯ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุกับสัตว์เลี้ยงในชุมชนเกาะสีชัง เพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมว ลดปัญหาสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดในพื้นที่ ลดการเกิดโรคระบาดและลดอัตราการเสียชีวิตของทั้งคนและสัตว์ในชุมชน เพิ่มคุณภาพชีวิตของเจ้าของสัตว์เลี้ยงและสัตว์เลี้ยง 🩷 หนึ่งในโครงการ 88 CUVET ผู้นำความรู้และนวัตกรรมเพื่อสังคม (88th yr CUVET: Bridging knowledge and innovation for a better society) #CUVET      
23พ.ค. 2567
ใหม่

แสดงความยินดีครบรอบ 91 ปี แห่งการสถาปนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

แสดงความยินดีครบรอบ 91 ปี แห่งการสถาปนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ผศ.น.สพ.ดร.ประพฤติดี ปิยะวิริยะกุล รองคณบดีบริหาร นางอรุณี ทันตศุภารักษ์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจกายภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางศิวนันท์ กรีอักษร หัวหน้าหน่วยสารบรรณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ครบรอบ 91 ปี แห่งการสถาปนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 ณ โถงอาจารย์นารถ โพธิประสาท ชั้น 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ #CUVET  
21พ.ค. 2567
ใหม่

แสดงความยินดีครบรอบ 39 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ

แสดงความยินดีครบรอบ 39 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ ผศ.น.สพ.ดร.ประพฤติดี ปิยะวิริยะกุล รองคณบดีบริหาร น.ส.บุษยารัตน์ ราชบรรดิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางอรุณี ทันตศุภารักษ์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจกายภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางศิวนันท์ กรีอักษร หัวหน้าหน่วยสารบรรณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ครบรอบ 39 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 ณ ห้อง Social Innovation Hub อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ จุฬาฯ #CUVET  
21พ.ค. 2567
ใหม่

การบรรยายในหัวข้อ “ชมพูทวีป_สุวรรณภูมิ อู่อารยธรรมแห่งพุทธภูมิ”

การบรรยายในหัวข้อ “ชมพูทวีป_สุวรรณภูมิ อู่อารยธรรมแห่งพุทธภูมิ” รศ.สพ.ญ.ดร.มรกต นันทไพฑูรย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ กลุ่มสักทอง ในการบรรยายพิเศษหัวข้อ “ชมพูทวีป_สุวรรณภูมิ อู่อารยธรรมแห่งพุทธภูมิ” ได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ น.สพ.วิวัฒน์ ชุนรักษา จากกิตติวัฒน์ฟีด จ.เชียงใหม่, สพ.ญ.จิตราภรณ์ ชาญราชกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจัดการสวนสัตว์และสัตว์ป่าเมืองไทย และ รศ.น.สพ.ดร.สุพล เลื่องยศลือชากุล อดีตอาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งในการบรรยายครั้งนี้ได้รับความสนใจเข้าร่วมฟังทั้งในห้องบรรยาย และทางออนไลน์ จากอดีตคณาจารย์ สัตวแพทย์อาวุโส รวมถึงประชาชนทั่วไป ซึ่งจากการบรรยายได้รับความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ต่างๆ หลายด้านอย่างมาก เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 ณ ห้อง Smart Classroom 2 ชั้น 8 อาคาร 60 ปี สัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ #CUVET    
1ก.พ. 2567
ใหม่

รับสมัครสัตวแพทย์เข้าศึกษา 6 แขนงวิชา

อย่าช้า!! สำหรับสัตวแพทย์จบใหม่หรือมีประสบการณ์เพียง 1 ปี
4มี.ค. 2567
ใหม่

Fact 4 : 10 ภาควิชาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

3ก.พ. 2567
ใหม่

Fact 1 : เกณฑ์การสอบเข้าคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (TCAS 67)

10ก.พ. 2567
ใหม่

Fact 2 : อยากรู้จัก คณะสัตวแพทยศาสตร์มากขึ้น มาพบกันในงาน "CUVET Open House 2024"

17ก.พ. 2567
ใหม่

Fact 3 : เรียนจบคณะสัตวแพทยศาสตร์แล้ว ทำงานอะไรได้บ้าง

6มี.ค. 2567
ใหม่

Fact 5 : โรงพยาบาลสัตว์ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

 
25ก.พ. 2567
ใหม่

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ คณะต่างๆ ในจุฬาฯ

1เม.ย. 2567
ใหม่

รับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก ประจำปีการศึกษา 2567

9ก.ย. 2565

เกณฑ์เข้าสัตวแพทย์ จุฬาฯ TCAS66

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี.......
1มิ.ย. 2566
ใหม่

การสอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รับตรงร่วมกับ กสพท (รอบ3) เพื่อเข้าศึกษาต่อ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รับตรงร่วมกับ กสพท (รอบ3) เพื่อเข้าศึกษาต่อ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่.......
23ต.ค. 2565
ใหม่

TCAS 1 รอบ Portfolio

โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์ ทั้ง 3โครงการ- โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและมีควา.......
1เม.ย. 2567
ใหม่

Byenior For CUVET 82

18ก.ค. 2566

สุนัขแก่ก็มีหัวใจ

รายการ PetcareOnair โดย ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร และ แพรพลอย บัวมั่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18ก.ค. 2566

สัตว์เลี้ยงกับการฝังเข็ม

รายการ PetcareOnairโดย ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร และ แพรพลอย บัวมั่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18ก.ค. 2566

โรคพยาธิในทางเดินอาหารแมว ปัญหาสุขภาพแมวที่ไม่ควรมองข้าม

รายการสัตวแพทย์สนทนา วันเสาร์ 9.00 น. ผู้ดำเนินรายการ: ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยากร: ผศ.สพ.ญ.ดร.วรพร สุขุมาวาสี ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21มี.ค. 2566
ใหม่

น้องแมวชอบหลังกระตุก และ น้องแมวฉี่ไม่เป็นที่ เกิดจากอะไร แก้ยังไง?

🐱 น้องแมวชอบหลังกระตุก และ น้องแมวฉี่ไม่เป็นที่ เกิดจากอะไร แก้ยังไง? 🐈 ติดตามชมได้ที่ https://www.youtube.com/embed/4QS6LSbCg0I ทางช่อง Youtube: PetsPloy Official #Petploy#CUVET
13ม.ค. 2566
ใหม่

รายการตัวโปรด ตัวป่วน ตอน โรคลิ้นหัวใจในสุนัข

กับ สพ.ญ. ปิยสิริ แกลโกศล หัวหน้าแผนกคลินิกหัวใจ คลินิกระบบขับถ่ายปัสสาวะและคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลสัตว์  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกอากาศ เมื่อวันที่ 5 ม.ค.2023 ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก เรื่องราวของน้องเลดี้ สุนัขที่มีหัวใจผิดปกติคือมีภาวะลิ้นหัวใจรั่ว ซึ่งทำให้น้องเลดี้ต้องรักษาตัวด้วยการกินยาตลอดชีวิต สำหรับใครที่เลี้ยงสุนัขให้หมั่นสังเกตพฤติกรรม หากมีอาการเหนื่อยหอบที่ผิดปกติ อาจเกิดจากโรคที่เกี่ยวกับหัวใจได้โดยเฉพาะในสุนัขสูงอายุให้รีบพามาพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจรักษา #โรคในสัตว์เหล่าตัวโปรดตัวป่วน ติดตามรายการ ตัวโปรด ตัวป่วน ทาง #ALTVทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4 ชมย้อนหลังทาง https://www.ALTV.tv/PetsLover
13ม.ค. 2566
ใหม่

รายการตัวโปรด ตัวป่วน ตอน น้ำเชื้อสุนัขแช่แข็ง

กับ ผศ.น.สพ.ดร.ศุภวิวัธน์ พงษ์เลาหพันธุ์ หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกอากาศ เมื่อวันที่ 5 ม.ค.2023 ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก เมื่อนวัตกรรมทางการแพทย์ไม่ได้มีแค่การรักษาอาการเจ็บป่วยแต่ยังช่วยในเรื่องการสืบทอดทายาทให้กับเหล่าสัตว์เลี้ยงด้วยการทำ "น้ำเชื้อแช่แข็ง" นวัตกรรมทางการแพทย์ที่สามารถเก็บน้ำเชื้อของสุนัขไว้ได้แบบไม่มีวันหมดอายุด้วยการนำไปแช่แข็งซึ่งจะช่วยให้ผู้เลี้ยงสามารถเก็บรักษาสายพันธุ์ของสุนัขตัวโปรดไว้ได้นานเท่านาน#โรคในสัตว์เหล่าตัวโปรดตัวป่วน ติดตามรายการ ตัวโปรด ตัวป่วน ทาง #ALTVทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4 ชมย้อนหลังทาง https://www.ALTV.tv/PetsLover  
13ม.ค. 2566
ใหม่

รายการตัวโปรด ตัวป่วน ตอน ภาวะทองแดงในสุนัขเพศผู้

กับ ผศ.น.สพ.ดร.ศุภวิวัธน์ พงษ์เลาหพันธุ์ หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกอากาศ เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.2022 ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก เรื่องราวของน้องลูก้า สุนัขพันธ์ปอมเมอเรเนียน วัย 1 ขวบที่เจ้าของพามาพบคุณหมอเพราะสังเกตเห็นว่าน้องลูก้าไม่มีลูกอัณฑะเหมือนกับสุนัขเพศผู้ตัวอื่นในวัยเดียวกัน หลังจากตรวจแล้วคุณหมอจึงพบว่าลูก้ามีภาวะที่เรียกว่าทองแดงคือลูกอัณฑะไม่อยู่ในถุงหุ้มอัณฑะแต่ไปอยู่บริเวณขาหนีบแทน คุณหมอจึงจำเป็นต้องผ่าตัดเอาลูกอัณฑะออกเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต#โรคในสัตว์เหล่าตัวโปรดตัวป่วน ติดตามรายการ ตัวโปรด ตัวป่วน ทาง #ALTVทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4 ชมย้อนหลังทาง https://www.ALTV.tv/PetsLover
13ธ.ค. 2565

สระบุรีพรีเมียมมิลค์

โดย รศ.น.สพ.ดร.กิตติศักดิ์ อัจฉริยะขจร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกอากาศวันที่ 27/11/2565 สถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz #ChulaRadioPlus
3ธ.ค. 2565

สรุปการทำงานผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2021-กันยายน 2022 สามารถอ่าน e-book ได้ทาง https://online.pubhtml5.com/wgri/nups/ กดติดตามเราได้ทุกช่องทาง เพียงกดลิงค์ https://linktr.ee/CUVET  
3ธ.ค. 2565

ไขความลับความดันปอดสูง

ไขความลับความดันปอดสูง ภาวะแทรกซ้อนอันดับต้น ของโรคลิ้นหัวใจเสื่อมโรคหัวใจอันดับหนึ่งในสุนัข จากเรื่องราวน้องหมาที่รัก สู่แรงบันดาลใจงานวิจัยเพื่อวงการสัตวแพทย์
3ธ.ค. 2565

ลมชักในสุนัข

โดย สพ.ญ.วรุณทิพย์ บุณยพุทธิกุล สัตวแพทย์ประจำคลินิกระบบประสาท โรงพยาบาลสัตว์ กรุงเทพฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดตามรายการ ตัวโปรด ตัวป่วน ทาง ALTVทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4
3ธ.ค. 2565
ใหม่

น้องหน้าบวมเพราะปวดฟัน

โดย อ.สพ.ญ.ดร.ศิรินันท์ พิสมัย ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดตามรายการ ตัวโปรด ตัวป่วน ทาง ALTVทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4