เกี่ยวกับเรา

         

         

        "ธนาคารจุลชีพทางสัตวแพทย์" (Veterinary Pathogen Bank) จัดตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการสร้างเสริมพลังจุฬาฯ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมและจัดเก็บเชื้อจุลชีพก่อโรคในสัตว์และโรคสัตว์สู่คนที่มีระบบการจัดเก็บที่ได้มาตรฐานและมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงด้านความหลากหลายของชนิดและพันธุกรรมของจุลชีพในสัตว์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนิสิตและนักวิจัย รวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคอุบัติใหม่ในสัตว์และโรคสัตว์ติดคนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

      ปัจจุบันธนาคารธนาคารจุลชีพทางสัตวแพทย์ดำเนินการภายใต้หน่วยชันสูตรโรคสัตว์กลาง คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้บริการรับฝากเชื้อไวรัสและแบคทีเรียที่สำคัญในสัตว์ เชื้อก่อโรคสัตว์สู่คน เชื้อที่สำคัญในวงการสัตวแพทย์ รวมถึงการรับฝากเซลล์เพาะเลี้ยง  โดยมีระบบการจัดเก็บ ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบเฝ้าระวังอุณหภูมิของอุปกรณ์เก็บเชื้อที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ  สามารถเก็บรักษาเชื้อได้ทั้งการเก็บในตู้แช่เยือกแข็งและการเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลว โดยให้เปิดบริการทั้งสำหรับบุคลากรภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นทางเลือกในการเก็บรักษาเชื้อจุลชีพที่สำคัญทางสัตวแพทย์ให้คงอยู่ในระยะยาว 

บุคลากร

สพ.ญ.สุภณัฐ  บุญญาภิสิทธิ์โสภา

สัตวแพทย์หญิง
สุภณัฐ บุญญาภิสิทธิ์โสภา

สัตวแพทย์

อีเมล : supanat.b@chula.ac.th

เบอร์โทร : 0-2218-9602

กิจกรรม

ที่ตั้ง

ธนาคารจุลชีพทางสัตวแพทย์ ชั้น 14 อาคาร 60 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Social Network