งานประกันคุณภาพภายใน

ความหมาย

การบริหารจัดการและการดำเนินกิจกรรม ตามปกติของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานการศึกษา
ที่กำหนดโดยสถานศึกษาจะต้องวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการที่มีเป้าหมายชัดเจน   ปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดไว้  มีการตรวจสอบ
ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ มีความโปร่งใส และมีจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพการทำงาน

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสถานศึกษาจะจัดการศึกษาได้คุณภาพมาตรฐาน ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถ มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามหลักสูตรที่กำหนดและสังคมต้องการ

ตัวบ่งชี้ด้านประกันคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ

งานบริหารความเสื่ยง

ความหมาย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่ต้องตอบสนองต่อความ คาดหวังของภาคสังคม ภาครัฐ ภาคประชาชนอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ทุกคณะ และทุกส่วนงาน ภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัย ถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเป็นกลไก ฟันเฟือง ในการร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามพันธกิจ ภารกิจที่สำคัญ และมุ่งไปสู่การบรรลุผล สำเร็จตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กรที่ต้องการในอนาคต

การบริหารความเสี่ยง ถือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเชิงรุกที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ เรื่องและทุกๆ ด้าน ทั้งจาก ภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ซึ่งหากไม่ได้รับความเอาใจใส่ การบริหารจัดการที่เหมาะสมและเพียงพอ อาจนําไปสู่ความสูญเสียอย่างมากตามมาในอนาคต และอาจทำให้เป้าหมายปลายทางที่มุ่งหวังไม่เป็นไปดังตั้งใจ

ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงประจำปี