กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา

กำกับดูแลกลุ่มภารกิจบริการการศึกษา

นางสาว
พัชราวรรณ ชัยเชิดชูวงศ์

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการการศึกษา

อีเมล : Patcharawan.c@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022189770

เจ้าหน้าที่หน่วยทะเบียนนิสิต

นาง
พรรนิภา ทองธรรมนูญ

เจ้าหน้าที่ธุรการ P7

อีเมล : Pannipa.K@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022189438

หน่วยพัฒนาวิชาการ

นางสาว
เชาวลี ใจจำนงค์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8

อีเมล : Unchalee.J@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022189675

ดูแลงานหน่วยบัณฑิตศึกษา

นางสาว
อัญชลี โพธิ์สุข

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7

อีเมล : Unchalee.P@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022189674

เจ้าหน้าที่หน่วยบัณฑิตศึกษา

นางสาว
สุรินดา คำโท

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8

อีเมล : Surinda.K@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022189439

กลุ่มภารกิจวิรัชกิจและกิจการนิสิต

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจวิรัชกิจและกิจการนิสิต

นาง
วราพร บงกชหทัยทัศน์

หัวหน้ากลุ่มภารกิจวิรัชกิจและกิจการนิสิต

อีเมล : Waraporn.B@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022189443