กลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ

กรวรรณ  เวชชานุเคราะห์

 

 

link

นางสาว
กรวรรณ เวชชานุเคราะห์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน P6 และหัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ

อีเมล : KORNWAN.V@CHULA.AC.TH

เบอร์โทร: 022189775

วรลักษณ์  มิ่งมิตร

นาง
วรลักษณ์ มิ่งมิตร

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บุคคล) P7 และหัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่

อีเมล : WORALUK.M@CHULA.AC.TH

เบอร์โทร: 022189502

ศิวนันท์  กรีอักษร

นาง
ศิวนันท์ กรีอักษร

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 และหัวหน้าหน่วยสารบรรณ

อีเมล : SIWANANTN.K@CHULA.AC.TH

เบอร์โทร: 022189776

นรินทร์ภัทร์ ศิริวรรณ

นางสาว
นรินทร์ภัทร์ ศิริวรรณ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บุคคล) P7

อีเมล : NARINPHAT.S@CHULA.AC.TH

เบอร์โทร: 022189789

พงศ์สันต์  สินธนาพรชัย

นาย
พงศ์สันต์ สินธนาพรชัย

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บุคคล) P7

อีเมล : PONGSAN.S@CHULA.AC.TH

เบอร์โทร: 022189791

นิภาพร  เกษมสุข

นางสาว
นิภาพร เกษมสุข

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8

อีเมล : NIPAPORN.KA@CHULA.AC.TH

เบอร์โทร: 022189771

กาญจนรัตน์  มธุพจน์

นางสาว
กาญจนรัตน์ มธุพจน์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8

อีเมล : KANJANARAT.M@CHULA.AC.TH

เบอร์โทร: 022189794

นิติกาญจน์  ปิยะกีรติศักดิ์

นางสาว
นิติกาญจน์ ปิยะกีรติศักดิ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (นักการภารโรง) P9

อีเมล : RATCHATA.C@CHULA.AC.TH

เบอร์โทร: 022189771

ชัยนันท์  พรมนิ่ม

นาย
ชัยนันท์ พรมนิ่ม

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (นักการภารโรง) P9

อีเมล : CHAINAN.P@CHULA.AC.TH

เบอร์โทร: 022189771

กลุ่มภารกิจงานคลังและพัสดุ

สุพรรณี  คงมะลวน

นาง
สุพรรณี คงมะลวน

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และหัวหน้ากลุ่มภารกิจคลังและพัสดุ

อีเมล : SUPHANNEE.J@CHULA.AC.TH

เบอร์โทร: 022189722

พรระวี  ไขประภาย

นางสาว
พรระวี ไขประภาย

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7 และหัวหน้าหน่วยการเงิน

อีเมล : PORNRAVEE.K@CHULA.AC.TH

เบอร์โทร: 022189718

อรทัย  ชูเลิศ

นาง
อรทัย ชูเลิศ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7 และหัวหน้าหน่วยการเงิน

อีเมล : ORATAI.S@CHULA.AC.TH

เบอร์โทร: 022189720

ว่าง

 

นาย
ว่าง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) P7 และหัวหน้าหน่วยพัสดุ

อีเมล : ว่าง

เบอร์โทร: 022189790

อารีวรรณ  ดิษเจริญ

นางสาว
อารีวรรณ ดิษเจริญ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7

อีเมล : AREEWAN.D@CHULA.AC.TH

เบอร์โทร: 022189721

ภควัต  ภวภูตานนท์

นาย
ภควัต ภวภูตานนท์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P8

อีเมล : PAKAWAT.PA@CHULA.AC.TH

เบอร์โทร: 022189523

ศุภนิดา  ชอบประดิษฐ์

 

นาง
ศุภนิดา ชอบประดิษฐ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7

อีเมล : SUPANIDA.C@CHULA.AC.TH

เบอร์โทร: 022189524

วีระพงษ์  แพ่งศรีสาร

นาย
วีระพงษ์ แพ่งศรีสาร

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P8

อีเมล : WEERAPHONG.P@CHULA.AC.TH

เบอร์โทร: 022189559

ศศิวิมล  ม่วงทิพย์

 

นางสาว
ศศิวิมล ม่วงทิพย์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) P7

อีเมล : SASIWIMON.K@CHULA.AC.TH

เบอร์โทร: 022189516

ประดับพร  สุวัณนะสิริ

 

นางสาว
ประดับพร สุวัณนะสิริ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P8

อีเมล : PRADABPORN.S@CHULA.AC.TH

เบอร์โทร: 022189515

กลุ่มภารกิจกายภาพ

อรุณี  ทันตศุภารักษ์

นาง
อรุณี ทันตศุภารักษ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน P6 และหัวหน้ากลุ่มภารกิจกายภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อีเมล : ARUNEE.T@CHULA.AC.TH

เบอร์โทร: 022189777

นิภาพร  คณานิตย์

นาง
นิภาพร คณานิตย์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 และหัวหน้าหน่วยอาคารและยานพาหนะ

อีเมล : NIPAPORN.K@CHULA.AC.TH

เบอร์โทร: 022189788

ศราวุธ  ลม้ายกุล

นาย
ศราวุธ ลม้ายกุล

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7

อีเมล : SARAWUT.L@CHULA.AC.TH

เบอร์โทร: 022189534

พิทยาธร  ขัติยะ

นาย
พิทยาธร ขัติยะ

ตำแหน่ง : วิศวกร P7

อีเมล : PITTAYATHON.K@CHULA.AC.TH

เบอร์โทร: 022189792

พีรพัฒน์  ศรีมันตะ

นาย
พีรพัฒน์ ศรีมันตะ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง P8

อีเมล : PEERAPAT.S@CHULA.AC.TH

เบอร์โทร: 022189736

มงคลชัย  แจ่มกฐิน

นาย
มงคลชัย แจ่มกฐิน

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ส2

อีเมล : SIRICHAI.J@CHULA.AC.TH

เบอร์โทร: 022189777

งาม  ทอนรัมย์

นาย
งาม ทอนรัมย์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (ขับรถยนต์) P9

อีเมล : AGAM.T@CHULA.AC.TH

เบอร์โทร: 022189777

ประจบ  นาคตระกูล

นาย
ประจบ นาคตระกูล

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (ขับรถยนต์) P9

อีเมล : PRAJOB.N@CHULA.AC.TH

เบอร์โทร: 022189777

บุญเตือน  วัฒนะรุ่ง

นาย
บุญเตือน วัฒนะรุ่ง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (ขับรถยนต์) P9

อีเมล : BOONTUEN.W@CHULA.AC.TH

เบอร์โทร: 022189777

ธุววิช  ฮวดศรี

นาย
ธุววิช ฮวดศรี

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป บ2

อีเมล : PITAK.H@CHULA.AC.TH

เบอร์โทร: 022189777

อศัลยา  ฮวดศรี

นางสาว
อศัลยา ฮวดศรี

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป บ2

อีเมล : PORNTIP.H@CHULA.AC.TH

เบอร์โทร: 022189501

สุวิทย์  ไชยวัน

นาย
สุวิทย์ ไชยวัน

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป บ2

อีเมล : SUWIT.C@CHULA.AC.TH

เบอร์โทร: 022189777

สุทิน  ศรีหิรัญ

นาย
สุทิน ศรีหิรัญ

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป บ2

อีเมล : SUTIN.S@CHULA.AC.TH

เบอร์โทร: 022189777

ภานุวัฒน์  วงษ์มาก

นาย
ภานุวัฒน์ วงษ์มาก

ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่ บ2

อีเมล : PANUWAT.W@CHULA.AC.TH

เบอร์โทร: 022189777

ศักดิ์รินทร์  น่วมเศรษฐี

นาย
ศักดิ์รินทร์ น่วมเศรษฐี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (คนงาน) P9

อีเมล : SAKRIN.N@CHULA.AC.TH

เบอร์โทร: 022189777

พิทักษ์  ทวีเชื้อ

นาย
พิทักษ์ ทวีเชื้อ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (เลี้ยงสัตว์ทดลอง) P9

อีเมล : PITAK.T@CHULA.AC.TH

เบอร์โทร: 022189777

อรนุช  ศรีมณฑก

นางสาว
อรนุช ศรีมณฑก

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 และหัวหน้าหน่วยอาคารและยานพาหนะ

อีเมล : ORANOOT.S@CHULA.AC.TH

เบอร์โทร: 022189537