หลักสุตรปริญญาตรี : สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต

หลักเกณฑ์

รอบ 1

       • Portfolio นักเรียน (รวม 3 โครงการ) จำนวน 45 คน
       • Portfolio จบ ป.ตรี จำนวน 3 คน

รอบ 2     

       • กรมส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร จำนวน 10 คน
       • สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม จำนวน 2 คน
       • จุฬาฯ ชนบท จำนวน 10 คน

รอบ 3

      • รับตรงร่วมกับ กสพท จำนวน 105 คน


คุณสมบัติ

รอบ 1 : คุณสมบัติทั่วไป

             1. มีสัญชาติไทย
             
2. คุณวุฒิการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนดดังนี้
                 2.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2565  หรือ
                 2.2 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2565 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในโรงเรียนนานาชาติต่างประเทศ
                       หรือในประเทศไทย ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวง
ศึกษาธิการในระดับ A-Level หรือ Grade 12 หรือ
                 2.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
             3. เป็นผู้ที่มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วย
                 3.1 กิจกรรมและผลงานทางวิชาการในระดับท้องถิ่น หรือ ระดับชาติ หรือนานาชาติ
                 3.2 กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์และความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อตนเอง หรือต่อสังคม

 

วิธีการคัดเลือก

การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกอบด้วยรอบต่างๆ ดังต่อไปนี้
     1. Portfolio   (Click สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)
     2. โควต้า       (Click สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม) 
     3. สอบคัดเลือกตรงร่วมกับโครงการ กสพท (Click สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)
     4. สอบคัดเลือกร่วมระบบ Admission          (Click สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)
     5. คัดเลือกตรงอิสระ                                 (Click สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)


ข่าวการรับนิสิตล่าสุด

31ต.ค. 2566

เกณฑ์การรับสมัครคัดเลือก ผู้สนใจ เข้าศึกษาหลักสูตร สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2567

TCAS1 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO)

กำหนดการรับสมัคร
(ช่วงเวลาในการเปิดรับสมัครเป็นไปตามประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

     การรับสมัครเข้าศึกษาใน ภาคต้น ปีการศึกษา 2566                            https://www.register.gradchula.com/


เกณฑ์การเข้าศึกษา
(เป็นไปตามประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)
                      https://www.grad.chula.ac.th/admission.php?id=2


     1. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma) 
         - ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
     
2. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (Higher Graduate Diploma)
         - ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า
     
3. ระดับปริญญาโท
         - ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

         - มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
     
4. ระดับปริญญาเอก
         - ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า

          - มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์

เกณฑ์คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอกและปริญญาโท


                                                                                                                                               TOEFL
               เกณฑ์                          CU-TEP                  IELTS
                                                                                                     Paper-based/ITP  Computer-based    Internet-based

1. ปริญญาเอก
    1.1 ผ่านเกณฑ์การทดสอบ     ตั้งแต่ 67 ขึ้นไป      ตั้งแต่ 5.5 ขึ้นไป      ตั้งแต่ 525 ขึ้นไป      ตั้งแต่ 197 ขึ้นไป      ตั้งแต่ 71 ขึ้นไป
    1.2 เรียนเพิ่ม 1 รายวิชา             60 - 66                   5.0                    500 - 524               173 - 196               61 - 70
    1.3 เรียนเพิ่ม 2 รายวิชา             45 - 59               4.0 - 4.5               450 - 499               133 - 172              45 - 60

2. ปริญญาโท
    2.1 ผ่านเกณฑ์การทดสอบ     ตั้งแต่ 45 ขึ้นไป      ตั้งแต่ 4.0 ขึ้นไป      ตั้งแต่ 450 ขึ้นไป      ตั้งแต่ 133 ขึ้นไป      ตั้งแต่ 45 ขึ้นไป
    2.2 เรียนเพิ่ม 1 รายวิชา             38 - 44                    3.5                   425 - 449               113 - 132               38 - 44
    2.3 เรียนเพิ่ม 2 รายวิชา             30 - 37                    3.0                   400 - 424                97 - 112               32 - 37
 

คุณสมบัติ : Coming Soon

Coming Soon...

วิธีการคัดเลือก : Coming Soon

Coming Soon...

วุฒิและคะแนนสะสมเฉล่ียของผู้สมัคร/คะแนนภาษาอังกฤษ : Coming Soon

Coming Soon...