เกี่ยวกับเรา

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นบริบทใหม่ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ในประเทศไทย เป็นกลไกการเชื่อมโยงองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลากับความรู้เดิมที่ผู้ประกอบวิชาชีพฯ เคยเรียน ทั้งในสถานบันการศึกษาและองค์กรภายนอกเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค และประชาชนให้ได้รับบริการการรักษาสัตว์ที่เหมาะสมเป็นที่ยอมรับ ทั้งในวงการวิชาชีพและในสังคม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Center of Continuing Education, Chulalongkorn University ชื่อย่อว่า CUVETCE มีวัตถุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับ การจัดการศึกษาต่อเนื่องลักษณะต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ให้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี สามารถให้การรักษาตามมาตรฐานของวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะดำเนินงานร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา ในการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องในลักษณะต่าง ๆ ที่จะเอื้ออำนวยให้ผู้ประกอบวิชาชีพฯ สามารถเข้าถึงแหล่งกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ได้อย่างทั่วถึง ส่งเสริมให้เกิดกระบวนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และตลอดชีวิต (Life – Long Learning) นับเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนา คุณภาพวิชาชีพสัตวแพทย์ต่อไป

 

 

บริการ Webinar

Coming Soon