เกี่ยวกับเรา 

     ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการวิจัยโรคสัตว์น้ำ หรือ ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ (Veterinary Madical  Aquatic  animal  Research
Center : VMARC)
เป็นองค์กรภายใต้หน่วยอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีภาระกิจหลักในการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสัตวแพทย์ทางด้านสัตว์น้ำ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำได้
ให้บริการทางวิชาการ  เพื่อตอบสนองการบริการด้านสัตวแพทย์สำหรับสัตว์น้ำ ทั้งการเรียนการสอน  ศึกษาวิจัย  และการตรวจรักษา
ทั้งยังสร้าง  และค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การวินิจฉัยโรค   และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยเทคโนโลยีทาง  ชีวภาพ และ
พันธุศาสตร์

     จากอดีตจนถึงปัจจุบัน มีการผลิดผลงานทางวิชาการออกมาเผยแพร่ต่อสังคมจำนวนมาก เช่น การสำรวจโรคไวรัสเคเอชวี ด้วย
วิธี Nested-PCR   ในปลาคาร์พของประเทศไทย  การกระตุ้น  Cytokine-like proteins  ในปลานิลด้วยการให้  B-1,3-glucan  การ
กระตุ้นภูมิคุ้มกันในปลานิลโดยการใช้ C-UP III เป็นต้น  อีกทั้งยังผลิต   เอกสารที่เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยง การกำจัดโรคเพื่อแจกจ่าย
แก่เกษตรกร อีกหลากหลายรายการ ทั้งนี้มีการจัดฝึกอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับสัตว์น้ำแก่สัตว์แพทย์ นักวิชาการ เกษตรกรและผู้สนใจ
ทั่วไป รวมทั้งเป็นสถานฝึกปฏิบัติ  และดูงานแก่นิสิตนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์  จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
นอกเหนือจากการบริการด้านการศึกษาแล้วศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำยังดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นในการช่วยเหลือแก้ไขสุขภาพสัตว์
น้ำเพื่อการอนุรักษ์ ได้แก่ การกู้ชีวิตสัตว์ทะเลที่มาเกยตื้นบริเวณชายฝั่งทะเลแก่หน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรฯ เป็น ที่ปรึกษาให้
แก่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหลายแห่งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ   อีกภาระกิจหลักอย่างหนึ่งคือการให้บริการวิชาการต่อประชาชน
ทั่วไปโดยให้การรักษาและแนะนำด้านสุขภาพของสัตว์น้ำที่เลี้ยงในบ้าน และประกอบธุรกิจเป็นฟาร์ม

     ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ มุ้งเน้นที่จะช่วยแก้ปัญหาโรคสัตว์น้ำทั้งในสัตว์น้ำเศรษฐกิจ  สัตว์น้ำสวยงามและ
สัตว์น้ำอนุรักษ์ เพื่อตอบสนองการขยายตัวของธุรกิจปลาสวยงามที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และความต้องการด้านงานสัตวแพทย์ด้าน
การอนุรักษ์สัตว์น้ำของประเทศไทย

เวลาทำการ

ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำเปิดให้บริการตรวจรักษา และแนะนำปัญหาด้านสุขภาพของสัตว์น้ำ

จันทร์ - ศุกร์       เวลา    9.00-12.00 ,  13.00-16.00 น.
เสาร์                   เวลา    9.00-12.00 

*** ทั้งนี้ ก่อนเข้ามารับบริการ กรุณาติดต่อ 02-2518887 หรือ 02-2189510 เพื่อทำการนัดหมาย