แผนผังอาคาร

           แผนผังอาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬา

             

              VET 001อาคารสัตวแพทย์ 1
              VET 014 | อาคาร 50 ปี สัตวแพทยศาสตร์
              VET 015 | อาคาร 60 ปี สัตวแพทยศาสตร์
              VET 016 อาคารฉุกเฉินสัตว์ป่วยหนักและคลินิกนอกเวลา
              VET 017 | อาคารสัตววิทยวิจักษ์

ติดต่อหน่วยงาน

VET 001 | อาคารสัตวแพทย์ 1 (อาคารชัยอัศวรักษ์)   ชื่ออาคาร

  อาคารสัตวแพทย์ 1 (อาคารชัยอัศวรักษ์)

  ที่ตั้ง 

  39 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

  กรุงเทพมหานคร 10330

  ประเภทของอาคาร

  อาคารเรียนของมหาวิทยาลัย และเป็นอาคารสำนักงาน

  ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

  พ.ศ. 2515

  ผู้ออกแบบ

  ม.ร.ว.แหลมฉาน หัสดินทร

  ประพุทธ ยุกติรัตน์

  รังสรรค์ ต่อสุวรรณ

  พื้นที่รวม

  6 ชั้น  2,617 ตร.ม.

VET 001 l อาคารสัตวแพทย์ 1 (อาคารชัยอัศวรักษ์)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ซึ่งสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2514-2515 เป็นอาคารที่มีรูปลักษณ์โดดเด่น 
สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวของอาคารแสดงเนื้อวัสดุคอนกรีตอย่างแจ่มชัด
ไร้การปกปิดด้วยสี ซึ่งเป็นแนวคิดที่สะท้อนให้เห็นความก้าวหน้าของงานคอนกรีตเสริมเหล็ก
และเป็นรูปแบบงานสถาปัตยกรรมโมเดิร์น ที่เกิดขึ้นในยุโรป และสหรัฐอเมริกา
ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20

VET 014 l อาคาร 50 ปี สัตวแพทย์ศาสตร์

  ชื่ออาคาร

  อาคาร 50 ปี สัตวแพทยศาสตร์

  ที่ตั้ง 

  39 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

  กรุงเทพมหานคร 10330

  ประเภทของอาคาร

  อาคารเรียนของมหาวิทยาลัย และเป็นอาคารสำนักงาน

  ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

  พ.ศ. 2528

  ผู้ออกแบบ

  อ.กิ ขนิษฐานันท์ 

  รศ.ดร.วีระ สัจกุล

  

  พื้นที่รวม

  5 ชั้น  4,272 ตร.ม.

 

VET 015 l อาคาร 60 ปี สัตวแพทยศาสตร์

  ชื่ออาคาร

  อาคาร 60 ปี สัตวแพทยศาสตร์

  ที่ตั้ง 

  39 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

  กรุงเทพมหานคร 10330

  ประเภทของอาคาร

  อาคารเรียนของมหาวิทยาลัย และเป็นอาคารสำนักงาน

  ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

  พ.ศ. 2538

  ผู้ออกแบบ

  อ.กิ ขนิษฐานันท์ 

  รศ.ดร.วีระ สัจกุล

  

  พื้นที่รวม

  16 ชั้น  25,776.45 ตร.ม.

VET 015 l อาคาร 60 ปี สัตวแพทยศาสตร์
แนวคิดในการสร้างอาคารหลังนี้ ตั้งใจที่จะสร้างขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาของคณะฯ ในอนาคต
มิได้เพียงแต่แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้น เพราะตระหนักถึงการเพิ่มขึ้นของคณาจารย์ที่ได้
รับทุนจากการพัฒนาอาจารย์ และจะกลับมาเป็นกำลังสำคัญของคณะฯ แนวโน้มของการวิจัย
ที่มุ่งเน้นไปในแนวลึก และเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยที่จะต้องการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
ดังนั้น ประจวบกับการสร้างสิ่งอำนวยเพื่อการวิจัย จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคณะฯ ซึ่งปัจจุบัน
ก็ได้พิสูจน์แล้วว่า งานวิจัยของบุคลากรคณาจารย์ในคณะฯ นั้นโดดเด่น ในสาขาวิชาชีพและ
สามารถได้รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จากสภาวิจัยฯ หลายท่าน
ต่อมา ในส่วนการประโยชน์การเรียนการสอนนั้น ได้เตรียมความพร้อมเพื่อนิสิตสัตวแพทยศาสตร์ 
ที่จะเพิ่มขึ้นและยังได้คิดถึงการรองรับการจัดฝึกอบรม การเตรียมการศึกษาต่อเนื่อง รวมทั้งการ
สัมมนาทางวิชาการที่จะต้องมีขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมการเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของบัณฑิตศึกษาทุก ๆ สาขา  ที่มีแนวโน้ม
ที่จะเพิ่มขึ้น ทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในการวิจัย และสถานที่ห้องสมุด ซึ่งถือเป็นศูนย์เอกสาร
การสัตวแพทย์ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน

VET 016 l อาคารฉุกเฉินสัตว์ป่วยหนักและคลินิกนอกเวลา

  ชื่ออาคาร

  อาคารฉุกเฉินสัตว์ป่วยหนักและคลินิกนอกเวลา

  ที่ตั้ง 

  39 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

  กรุงเทพมหานคร 10330

  ประเภทของอาคาร

  อาคารเรียนของมหาวิทยาลัย และเป็นอาคารสำนักงาน

  ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

  พ.ศ. 2547

  ผู้ออกแบบ

  อ.กิ ขนิษฐานันท์ 

  รศ.ดร.วีระ สัจกุล

  

  พื้นที่รวม

  3 ชั้น  869.19 ตร.ม.

VET016 l Intensive Veterinary Emergency Buildings and Out-of-Hour Clinics 
นับตั้งแต่โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ก่อดั้งขึ้น
คลินิกฉุกเฉินกำเนิดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ จากความต้องการของประชาชนเจ้าของสัตว์ป่วย
ที่ต้องการออย่างทันท่วงทีจากสัตวแพทย์ในยามวิกาล ประกอบกับในเวลานั้นยังไม่มีคลินิก
รักษาสัตว์ ที่เปิด 24 ชั่วโมง คลินิกฉุกเฉินในเวลานั้นมิได้เปิดอย่างเต็มรูปแบบ อย่างที่เห็นกัน
ในปัจจุบัน เนื่องจากมีการบริหารงานโดยนิสิตสัตวแพทย์ปีสุดท้ายซึ่งพักอยู่ ณ หอพักนิสิตคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ซึงปัจจุบันเป็นอาคาร 60 ปี สัตวแพทยศาสตร์ ด้วยยังขาด
ประสบการณ์ของนิสิตสัตวแพทย์ดลอดจนขาดที่ปรึกษาที่จะให้คำปรึกษาในการรักษาสัตว์
รวมไปถึง ความไม่พร้อมของคลินิก ทั้งในด้านอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์คลินิกฉุกเฉิน
ในขณะนั้น จึงได้ปิดตัวลง จนกระทั่งเดือนเมษายน ปี 2543 คลินิกฉุกเฉินจึงได้ถือกำเนิดขึ้นมา
อีกครั้ง เพื่อให้บริการแก่ประชาชนและรองรับการเรียนการสอนของนิสิตสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6
ประกอบกับทางคณะฯ มีอาจารย์ บุคลากร นิสิตเพิ่มขึ้นและมีเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์
และมีวิทยาการการรักษาสัตว์ที่ก้าวหน้าขึ้นในเวลานั้นคลินิกได้เปิดให้บริการในช่วงเวลาตั้งแต่
22.00 น. ถึง 8.00 น. ของวันถัดไป ผลปรากฎว่าได้รับการดอบสนองจากประชาชนทั่วไป โดย
นำสัตว์มารักษาเพิ่มขึ้น ทางคณะฯ จึงขยายเวลาเปิดให้บริการแก่ประชาชนนอกเวลาราชการ
โดยเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยทดลองเปิดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง
เดือนมิถุนายน ปี 2543 เนื่องจากได้รับการตอบรับอย่างดีมากจากประชาชน ผู้รับบริการ คลินิก
ฉุกเฉินนอกเวลาเต็มรูปแบบจึงถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่นั้นมา เนื่องจากคลินิกฉุกเฉินที่เปิดบริการมี
พื้นที่คับแคบ ไม่สะดวกในการทำงาน ซึ่งจำเป็นต้องมีการขยายพื้นที่สำหรับให้บริการแต่ยังติดขัด
ในเรื่องงบประมาณดำเนินการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าางเธอ เจ้าฟ้ากัลยา
ณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ทรงทราบถึงความจำเป็นดังกล่าว กับทรงมีพระราช
ดำริที่จะทรงช่วยเหลือสุนัขของประชาชนโดยทั่วไป และสุนัขจรจัดให้ได้รับการรักษาพยาบาล
อย่างทั่วถึงและทันท่วงที ในการนี้คุณเจริญ - คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนาภักดี จึงสนองพระราชดำริ
โดยการบริจาคทุนทรัพย์เป็นจำนวนเงิน 13 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับสร้างอาคารฉุกเฉินฯ อาคาร
ฉุกเฉินสัตว์ป่วยหนักและคลินิกนอกเวลาเป็นอาคารสูง 3 ชั้น มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 1,000 ตารางเมตร
ประกอบด้วย ห้องรักษาสัตว์ป่วยนอกเวลา ห้องฉุกเฉินสำหรับสัตว์ป่วยและห้องพักสัตว์ป่วยวิกฤต
นอกจากนี้ยังประกอบด้วย ห้องผ่าตัด ห้องเอ็กซเรย์ ห้องพักพิเศษสำหรับสัตว์ป่วย ห้องประชุม และ
ห้องพักแพทย์ ซึ่งเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงในการก่อสร้างอาคารใหม่ดังกล่าว เจ้าประคุณสมเด็จ
พระพุฒาจารย์ วัดสระเกศ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ในวัน
พุธที่ 26 พฤษภาคม 2547 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 7 ปีวอกเวลา 15.30 ตัวอาคารใช้เวลาในการ
ก่อสร้างทั้งสิ้น 254 วัน

VET 017 l อาคารสัตววิทยวิจักษ์

  ชื่ออาคาร

  อาคารสัตววิทยวิจักษ์

  ที่ตั้ง 

  39 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

  กรุงเทพมหานคร 10330

  ประเภทของอาคาร

  อาคารเรียนของมหาวิทยาลัย และเป็นอาคารสำนักงาน

  ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

  พ.ศ. 2552

  ผู้ออกแบบ

  อ.กิ ขนิษฐานันท์ 

  รศ.ดร.วีระ สัจกุล

  

  พื้นที่รวม

  11 ชั้น  13,213 ตร.ม.

VET 017 l อาคารสัตววิทยวิจักษ์  
เป็นอาคาร 11 ชั้น เป็นที่ทำการของโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
สร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2552 เนื่องจากเป็นอาคารขนาดใหญ่ มีพื้นที่ใช้สอย 13,213 ตารางเมตร
จึงต้องแบ่งการก่อสร้างเป็น 2 เฟส โดยในช่วงแรกได้ดำเนินการงานโครงสร้างทั้งหมด และงาน
ภายในถึงชั้นที่ 6 และในเฟส ที่ 2 ได้ดำเนินการต่อจนครบ 11 ชั้น อาคารหลังนี้นอกจากที่ได้รับ
นามพระราชทาน "อาคารสัตววิทยวิจักษ์" แล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จมาเป็นองค์ประธานในการวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.
2552

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมและบริการ

แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมและบริการ

แบบฟอร์มขอใช้ห้อง(นอกจากตารางสอน,สอบ)

แบบฟอร์มขอใช้ห้อง

แบบฟอร์มใบขอยกเลิกใช้รถส่วนกลางและการเปลี่ยนแปลงการใช้รถยนต์

แบบฟอร์มใบขอยกเลิกใช้รถส่วนกลาง

แบบฟอร์มขอยกเลิกการใช้ห้องเรียน

แบบฟอร์มขอยกเลิกการใช้ห้องเรียน

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลขอตราติดรถยนต์

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลขอตราติดรถยนต์

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลขอตราติดรถจักรยานยนต์

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลขอตราติดรถจักรยานยนต์

ที่ตั้ง

ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 th

ติดต่อเจ้าหน้าที่