สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสัตวแพทยศาสตร์โดยพัฒนา บุกเบิก ค้นคว้า ทางการวิจัย ตลอดจนประยุกต์วิชาความรู้ที่ได้รับเพื่อการบริการแก่สังคมและเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ที่ตอบสนองนโยบายของประเทศ และเชื่อมโยงองค์ความรู้กับนานาประเทศได้

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานสรุปผลการดําเนินการ

บุคลากร

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจวิจัยและนวัตกรรม

นางสาว
สุคนธา ทองบริสุทธิ์

หัวหน้ากลุ่มภารกิจวิจัยและนวัตกรรม P6

อีเมล : sukhontha.t@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189440

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7

นางสาว
สุทินา ศิรประภาพงศ์

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7

อีเมล : suthina.s@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189793

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาว
ลาวัลย์ จรรยากูล

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

อีเมล : lawan.j@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189676

สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านสัตวแพทย์ เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและนานาชาติ

ฐานข้อมูลที่รวบรวมประวัติความเชี่ยวชาญและผลงานของประชาคมวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ซึ่งหมายถึง คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ