ตรวจสุขภาพประจำปี

ตรวจสุขภาพประจำปี

     •  รายการตรวจสุขภาพ (ตามกรมบัญชีกลาง) และค่าบริการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม (ที่ชำระเงินเอง)
     •  ใบรายการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ประสงค์ตรวจนอกเหนือจากที่กระทรวงการคลังกำหนด
     •  คำแนะนำสำหรับเตรียมตัวเพื่อตรวจสุขภาพประจำปี


ผู้มีสิทธิรับบริการ

     •  ข้าราชการ
     •  ข้าราชการบำนาญ/ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ (ที่ยังปฏิบัติงานอยู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
     •  ลูกจ้างประจำปีเงินงบประมาณแผ่นดิน
     •  ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน
     •  
พนักงานมหาวิทยาลัย
     •  
ลูกจ้างชั่วคราวต่าง ๆ (ชำระเงินค่าบริการตรวจเอง)
     •  
พนักงานวิสามัญ (ชำระเงินค่าบริการตรวจเอง)
     •  
ถ้าไม่สามารถเข้ารับการตรวจตามกำหนดการของหน่วยงานได้ สามารถเข้ารับการตรวจ  ในวันอื่นที่มีการจัดตรวจ
     •  
สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจำอยู่ในต่างจังหวัด และเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี สามารถ
        เข้ารับการตรวจสุขภาพในสถานพยาบาลของรัฐ     โดยต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อน   แล้วให้หน่วยงานเป็นผู้รวบรวม
        ใบเสร็จรับเงินที่    ระบุรายการตรวจ   รหัสตรวจ    และค่าบริการตรวจ   ส่งมายัง   งานสวัสดิการเพื่อตรวจสอบ และ
        ประสานงานการเบิกจ่ายกับสำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ     (สามารถเบิกจ่ายได้เฉพาะรายการตรวจ
        ตามเกณฑ์กระทรวงการคลังเท่านั้น)
        (หนังสือเวียนเรื่อง การตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ต่างจังหวัด)
 

ข้อบังคับ / ประกาศ / หนังสือเวียน

 
  •  คำสั่งการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปี รายการค่าตรวจเอ็กซเรย์ปอด
    •  ประกาศขอแก้ไขและซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษา
    •  หนังสือเวียนเรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
    •  หนังสือเวียนเรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
    •  หนังสือเวียนเรื่อง การใช้ใบเสร็จรวมเป็นหลักฐานในการเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปี
    •  บันทึกข้อความ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565
        เลขที่ อว 64.2.9/3116 ลว. 28 ธ.ค. 64
    •  บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปีของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 เลขที่ อว 64.2.9/0050
        ลว. 7 ม.ค. 65
    •  บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปีของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 เลขที่ อว 64.2.9/0189
        ลว. 26 ม.ค. 65  
    •  บันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนตรวจนรีเวชสำหรับบุคลากรที่มีความประสงค์ตรวจนรีเวช (รอบเพิ่มเติม)
        เลขที่ อว 64.2.9/0532 
ลว. 8 มี.ค. 65
    •  บันทึกข้อความ เรื่อง ขั้นตอนการรับรายงานการตรวจสุขภาพ เลขที่ อว 64.2.62/00153 ลว. 25 มี.ค. 65


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
คุณมลฑา พิทักษ์ อีเมล: monta.p@chula.ac.th  โทร. 02-218-0365

ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม

ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ ประกอบด้วย

     1. สมาชิกหลัก 
         • สมาชิกประเภท 1   ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินอุดหนุน และ พนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินรายได้
         • สมาชิกประเภท 2   ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ
         • สมาชิกประเภท 3   ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณแผ่นดิน ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน
                                               และลูกจ้าง/พนักงานอื่นๆ
         • สมาชิกประเภท 4   ได้แก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุ (และยังคงเป็นสมาชิกหลักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่
                                               เกษียณอายุมาโดยตลอด และอายุไม่เกิน 80 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ)
     2. สมาชิกสมทบ 
         • 
สมาชิกประเภท ค1 ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรสที่มีอายุไม่เกิน 80 ปี กรณีที่เป็นสมาชิกก่อนอายุ 70 ปี และยังคงเป็นสมาชิก
                                               ต่อเนื่องมาโดยตลอด ส่วนสมาชิกที่ไม่เคย เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี สำหรับ
                                               บุตร จะต้องเป็นบุคคลที่ยังไม่ได้สมรสและไม่ได้ทำงานมีอายุระหว่าง 14 วัน ถึง 21 ปี หากกำลัง
                                               ศึกษาอยู่จะต้องมีอายุ ไม่เกิน 23 ปี ในกรณีที่บุตรที่มีอายุนอกเหนือจาก 2.1 ให้ไปใช้สิทธิใน 2.2 แทน
         • สมาชิกประเภท ค2 ได้แก่ บุคคลอื่นที่สมาชิกหลักประสงค์สมัครให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการฯ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับสมาชิก
                                               หลักที่เกี่ยวข้องเป็นญาติตามสายโลหิต ได้แก่ ปู่ย่า ตายาย ลุงป้า น้าอา พี่น้อง หลาน บุตรที่มีอายุ
                                               นอกเหนือจากข้อ 2.1 และคู่ชีวิต (คู่ชีวิตที่เป็นเพศเดียวกัน) มีอายุไม่เกิน 80 ปี กรณีที่เป็นสมาชิก
                                               ก่อนอายุ 70 ปี และยังคงเป็นสมาชิกต่อเนื่องมาโดยตลอด หากยังไม่เคยเป็นสมาชิกมาก่อนจะต้อง
                                               มีอายุไม่เกิน 70 ปี โดยบุคลากรประสงค์สมัครให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการฯได้ 1 สิทธิ และได้รับ
                                               การอนุมัติจากมหาวิทยาลัย เท่านั้น

 

.

รายละเอียดการกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเป็นสมาชิกโครงการประกันสุขภาพแบบกลุ่มฯ

    สมาชิกต่อเนื่อง (สมาชิกเดิม)

 • สมาชิกหลัก สมาชิกประเภท 1  กรอกเอกสาร ดังนี้
 1. แบบฟอร์ม A ใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่ม (แบบฟอร์มที่ไม่มีคำถามสุขภาพ)
 2. ตารางผลประโยชน์และเบี้ยประกันภัย (สำหรับเลือกแผน)
 • สมาชิกหลัก สมาชิกประเภท 2  กรอกเอกสาร ดังนี้
 1. แบบฟอร์ม A ใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่ม (แบบฟอร์มที่ไม่มีคำถามสุขภาพ)
 • สมาชิกหลัก (สมาชิกประเภท 3,  สมาชิกประเภท 4) และสมาชิกสมทบ  (สมาชิกประเภท ค1) ดำเนินการดังนี้
 1. กรอกแบบฟอร์ม A ใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่ม (แบบฟอร์มที่ไม่มีคำถามสุขภาพ)
 2. ตารางผลประโยชน์และเบี้ยประกันภัย (สำหรับเลือกแผน)
 3. หากต้องการยื่นลดหย่อนภาษี ให้กรอกแบบฟอร์ม B ใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่มฯ (ชนิดมีคำถามสุขภาพ) แบบเพิ่มการใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษี   โดยไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพในส่วนที่ 3 พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาใบสูติบัตร ด้วย

    สมาชิกใหม่  (ไม่เป็นสมาชิกโครงการฯในปีก่อนหน้า)

 • สมาชิกหลัก สมาชิกประเภท 1  กรอกเอกสาร ดังนี้
 1. แบบฟอร์ม A ใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่ม (แบบฟอร์มที่ไม่มีคำถามสุขภาพ)
 2. ตารางผลประโยชน์และเบี้ยประกันภัย (สำหรับเลือกแผน)
 • สมาชิกหลัก (สมาชิกประเภท 3,  สมาชิกประเภท 4) และสมาชิกสมทบ  (สมาชิกประเภท ค1) กรอกเอกสารดังนี้
 1. แบบฟอร์ม B ใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่มฯ (ชนิดมีคำถามสุขภาพ) แบบเพิ่มการใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษี
 2. ตารางผลประโยชน์และเบี้ยประกันภัย (สำหรับเลือกแผน)
 3. แนบสำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาใบสูติบัตร

   สมาชิกประเภท ค2 (บุคลากร 1 คน ได้รับ 1 สิทธิ) ดำเนินการดังนี้

 1. กรอกบันทึกข้อความ เอกสารรับรองความสัมพันธ์บุคคลอื่นและหนังสือให้ความยินยอม
 2. กรอกแบบฟอร์ม B ใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่มฯ (ชนิดมีคำถามสุขภาพ) แบบเพิ่มการใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษี
 3. ตารางผลประโยชน์และเบี้ยประกันภัย (สำหรับเลือกแผน)
 4. แนบสำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาใบสูติบัตร
 5. เอกสารในข้อ 1 ปะหน้าซอง ส่วนเอกสารข้อ 2 -4 (ใส่ซองปิดผนึก) ส่งให้เจ้าหน้าที่ของส่วนงานเพื่อรวบรวมส่งมายังสบม.เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป
 

สวัสดิการยืดหยุ่นด้านสุขภาพ

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

 • คุณอารยา จันทร์ทอง อีเมล: araya.c@chula.ac.th โทร.02-218-0349
 • คุณพิมาย ชาวบางงาม อีเมล: pimai.c@chula.ac.th โทร. 02-218-0181

การอุดหนุนเงินค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน

ผู้ที่มีสิทธิ
     พนักงานมหาวิทยาลัย

 

ข้อบังคับ/ประกาศ
     ระเบียบการอุดหนุนเงินค่ารักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน พ.ศ. 2564

แบบฟอร์ม
     แบบขอรับเงินเงินอุดหนุนค่ารักษาพยาบาล (สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย)ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณพนิตา แลโสภา   อีเมล: panita.l@chula.ac.th   โทร. 02-218-0196

 
 

จ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล (ข้าราชการ/ลูกจ้าง)

จ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล (ข้าราชการ/ลูกจ้าง)

โครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล

          โครงการเบิกจ่ายตรงเป็นโครงการที่คู่ขนานกับระบบเบิกจ่ายค่ารักษาเดิม (ใบเสร็จ, หนังสือต้นสังกัด)
         เป็นโครงการแบบสมัครใจสำหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว ยกเว้นผู้ป่วยไตวายเรื้อรังและผู้ป่วยมะเร็ง
         ที่จำเป็นต้องใช้ยาควบคุมนอกบัญชีหลักแห่งชาติ ต้องเข้าระบบเบิกจ่ายตรงทุกคน

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการเบิกจ่ายตรง

         ผู้ป่วยนอก   ไม่ต้องทดรองจ่ายเงินไปก่อน
         ผู้ป่วยใน      ไม่ต้องมีหนังสือรับรองการมีสิทธิ (หนังสือส่งตัว) จากต้นสังกัดไปยื่นให้สถานพยาบาลก่อนเข้ารับการรักษา

ผู้มีสิทธิใช้บริการ

         ข้าราชการ
         ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ
         ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ
         ลูกจ้างชาวต่างประเทศ (มีหนังสือสัญญาจ้างที่ได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย และสัญญาจ้างนั้นมิได้ระบเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลไว้)
         บุคคลในครอบครัว       (ที่มีชื่อในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของกรมบัญชีกลาง โดยติดต่อนายทะเบียนที่ต้นสังกัดเพื่อจัดทําฐานข้อมูลบุคลากร
                                             ภาครัฐให้สมบูรณ์ครบถ้วน) ทั้งนี้ กรณีบุตรบุญธรรมไม่สามารถใช้สิทธิจ่ายตรงได้

การตรวจสอบสิทธิการรักษาสวัสดิการ

         กรมบัญชีกลางจะปรับปรุงข้อมูลที่สมบูรณ์แล้วทุก 15 วัน (วันที่ 4 และวันที่ 8 ของเดือน)
         ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ และบุคคลในครอบครัวสามารถตรวจสอบว่ามีชื่อใน
ฐานข้อมูล หรือไม่
         ผ่าน website กรมบัญชีกลาง (http://www.cgd.go.th/)
         โดยเข้าไปที่ หัวข้อ “สวัสดิการรักษาพยาบาลและเลือกรายการตรวจสอบสิทธิการรักษาสวัสดิการ” 

     - กรณีที่ตรวจสอบแล้วมีชื่อ     : ต้องสมัครลงทะเบียนและแสกนลายนิ้วมือ  ณ สถานพยาบาลที่จะเข้ารับการรักษาก่อน
                                                     (ไม่จํากัดจํานวนโรงพยาบาลที่จะสมัคร)
     - กรณีที่ตรวจสอบแล้วไม่มีชื่อ : ให้ติดต่อนายทะเบียน เพื่อทําการปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของกรมบัญชีกลาง
     - กรณีที่บิดา-มารดาของข้าราชการที่มีบุตรเป็นข้าราชการหลายคน 
                                                     ฐานข้อมูลรักษาพยาบาลของบุตร(ที่เป็นข้าราชการ)ทุกคนต้องถูกต้องตรงกัน


Download แบบฟอร์ม

     - แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ แบบ7127

 

การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ผู้มีสิทธิ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) และบุคคลในครอบครัว

ดำเนินการการตรวจสอบข้อมูลของตนเองและบุคคลในครอบครัวโดยผู้มีสิทธิสามารถปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลเฉพาะส่วนของที่อยู่เท่านั้น

เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งยืนยันการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบผ่านทาง
http://pws.cgd.go.th/EFiling/login.jsf?prev=L2NnZC9tZW51L2luZGV4LmpzZg==&m=Session%20timeout

หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2218-0162 คุณศุภานัน พวงบุตร คุณวิภาภรณ์ รักธรรมหรรษา และคุณกิติพร ดวงเพชร

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มได้ที่

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณศุภานัน  พวงบุตร            โทร. 0-2218-0162   อีเมล : supanun.p@chula.ac.th
คุณณัฐชลีวรรณ วงศ์ธีรนาถ  โทร. 
0-2218-0147   อีเมล : nutchaleewan.w@chula.ac.th

โทรสาร 0-2218-0159

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้อบังคับ

ผู้มีสิทธิเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund)

 • พนักงานมหาวิทยาลัย (หมวดเงินรายได้, หมวดเงินอุดหนุน, ไม่รวมวิสาหกิจ)

หนังสือเวียน

 

การแสดงความจำนงขอเปลี่ยนนโยบายการลงทุน

.

สมาชิกฯสามารถแสดงความจำนงขอเปลี่ยนนโยบายการลงทุนได้ 4 ครั้ง / ปี (แบบยืดหยุ่น) ทาง

 1. เว็บไซต์ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด มหาชน ที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. Application : KTam Smart Trade
 3. ผ่านระบบโทรศัพท์ตอบกลับอัตโนมัติ หรือ IVP หมายเลขโทรศัพท์ 02-686-6100
 4. ผ่านโทรศัพท์มือถือระบบ SMS Teo way โดยพิมพ์ข้อความ “PVD วรรค user name วรรค password” และกดส่งข้อความมายังหมายเลข 4694100

การแสดงความจำนงขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

*ไม่สามารถแสดงความจำนงขอเปลี่ยนแปลงได้ในขณะนี้ โดยจะเปิดให้แสดงความจำนงในช่วงเดือน ธ.ค. ของทุกปี

การแจ้งสิ้นสมาชิกภาพกองทุน

 • การลาออกจากงาน
 • การลาออกจากสมาชิกกองทุน (สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนได้อีกเพียงครั้งเดืยวเท่านั้น)แจ้งความประสงค์ออกจากสมาชิกกองทุน โดยส่งบันทึกข้อความ เรื่อง ขอออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ พร้อมแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณสุริวัสสา ดาวสุขชัยพันธุ์ อีเมล: surivassa.d@chula.ac.th โทร: 02-218-0180

สวัสดิการโรงเรียนสาธิต

สวัสดิการโรงเรียนสาธิต

ผู้มีสิทธิรับสวัสดิการด้านการศึกษาบุตรของบุคลากรในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคุณสมบัติตามข้อบังคับจุฬาฯ ดังนี้

 1. ข้าราชการ
 2. พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
 3. พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ P1 -P6 และ P7C
 4.  พนักงานศศินทร์ (ปฏิบัติงานสอนเป็นงานหลัก)

ข้อบังคับ (Rules) / ระเบียบ (Regulation) / ประกาศ (Announcement)

แบบฟอร์ม (Forms)

 

แจ้งเวียนการรับบุตรบุคลากรเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับชั้นประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1 (จองล่วงหน้า 5 ปี)

ประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2566     (เริ่มเปิดรับสมัครเดือน พฤศจิกายน 2565)
ประถมศึกษาปีที่ 2 -6  ปีการศึกษา 2566   (เริ่มเปิดรับสมัครเดือน พฤศจิกายน 2565)

ระดับชั้นมัธยมศึกษา

 • ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2566
  (เฉพาะบุตรบุคลากร)    (เริ่มเปิดรับสมัครเดือน มกราคม 2566)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณพนิตา แลโสภา อีเมล: panita.l@chula.ac.th โทร: 02-218-0196

หอพักบุคลากร

หอพักบุคลากร

          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินการเปิดรับสมัครบุคลากรเข้าพักอาศัยในหอพักเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
          ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ และเพื่อช่วยเหลือ เรื่องการเดินทางมาปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากรที่ไม่มีที่พักในกรุงเทพมหานคร หรือมีที่พัก
          ในกรุงเทพมหานคร แต่ไม่สะดวกต่อการเดินทางมาปฏิบัติงาน โดยแบ่งเป็น 3 หอพัก ได้แก่
 

  หอพักวิทยนิเวศน์     (อาคาร 14 ชั้น ห้องปรับอากาศ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

 
 
คุณสมบัติผู้ขอเข้าพัก
 • ข้าราชการ
 • ลูกจ้างประจำเทียบเท่าระดับ P8 ขึ้นไป
 • พนักงานมหาวิทยาลัยระดับ P8 ขึ้นไป (หมวดเงินอุดหนุน , หมวดเงินรายได้)
  หมายเหตุ ไม่รวมพนักงานวิสาหกิจ และพนักงานวิสามัญ
 ข้อบังคับ/ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

   หอพักจุฬานิวาส   

 
 

     หอพักสำหรับบุคลากรตำแหน่ง คนงาน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.), นักการภารโรง และ ช่าง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติหน้าที่
     รวมทั้งการดูแลทรัพย์สิน และการรักษาความปลอดภัย บุคลากรสามารถสมัครขอเข้าพักอาศัยที่หน่วยงานที่สังกัด ซึ่งหน่วยงานจะจัดลำดับผู้สมัครในการ
     พิจารณาให้เข้าพัก โดยการเข้าพักอาศัยพร้อมกันทุกรอบ 2 ปี ลักษณะหอพักจุฬานิวาสเป็นแบบแฟลต จำนวน 176 ห้อง

 

   หอพักจุฬานิเวศน์      (เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565) 

 
 
คุณสมบัติผู้ขอเข้าพัก
 • ปฏิบัติงานมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป
 • ข้าราชการ
 • ลูกจ้างประจำเทียบเท่าระดับ P8 ขึ้นไป
 • พนักงานมหาวิทยาลัยระดับ P8 ขึ้นไป (หมวดเงินอุดหนุน , หมวดเงินรายได้)
  หมายเหตุ ไม่รวมพนักงานวิสาหกิจ และพนักงานวิสามัญ
 ข้อบังคับ/ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • คุณพงษ์ธร ศะศิงาม  อีเมล์ : pongtorn.s@chula.ac.th   โทร. : 02-218-0163
 • คุณมลฑา   พิทักษ์     อีเมล์ : monta.p@chula.ac.th       โทร. : 02-218-0369

สวัสดิการงานศพบุคลากรและบุคคลในครอบครัว

ผู้ที่มีสิทธิใช้บริการ

 • ข้าราชการ
 • ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณแผ่นดิน
 • ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน
 • พนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินอุดหนุนและหมวดเงินรายได้

  หมายเหตุ เฉพาะที่สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัยและสำนักงานสภาพมหาวิทยาลัย

อัตราการเบิกจ่าย


1. เงินช่วยเหลืองานศพบุคลากร บิดา มารดา คู่สมรส บุตรของบุคลากร                                      :   รายละไม่เกิน 10,000 บาท
2. ค่าพวงหรีด หรือสิ่งของอื่นๆ สำหรับงานศพบุคลากร บิดา มารดา คู่สมรส บุตรของบุคลากร      :   เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง ชิ้นละไม่เกิน 3,000 บาท

     ** การจัดยานพาหนะไปร่วมงานศพ โดยมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน                                        :   รวมแล้วไม่เกิน 5,000 บาทต่องาน
          - ในกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
                   ให้เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงตามที่จ่ายจริง และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาพนักงานขับรถในอัตราตามข้อ 14
                   ในประกาศจุฬาฯ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่างๆ พ.ศ. 2559
                   ได้ไม่เกิน 2 วัน ในวันเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมและวันฌาปนกิจ ตามความเหมาะสม
          - นอกเขตกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
                   ให้เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงตามที่จ่ายจริง และค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถในอัตราตามข้อ 41
                   

ขั้นตอนการดำเนินการ

 

     ผู้ที่ประสงค์ขอเบิกเงินสวัสดิการงานศพบุคลากรและบุคคลในครอบครัว จะต้องให้หน่วยงานทำบันทึกข้อความ
     เรื่อง การขอเบิกเงินช่วยเหลืองานศพและค่าพวงหรีดหรือสิ่งของอื่น
     พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยื่นและรับเงินได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
          - เงินช่วยเหลืองานศพ 
                 ผู้ขอรับเงิน แนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน
                 พร้อมแนบ เอกสารสำคัญการเสียชีวิต หรือสำเนาใบมรณะ ของผู้เสียชีวิต ทั้งนี้ กรณี คู่สมรสเสียชีวิต ให้แนบสำเนาทะเบียนสมรส ด้วย
          - ค่าพวงหรีดหรือสิ่งของอื่นๆ และค่าน้ำมัน
                 แนบเอกสาร ใบเสร็จรับเงินตามที่จ่ายจริง
          - ค่าเบี้ยเลี้ยง พนักงานขับรถ
                 แนบเอกสาร ใบแทนใบเสร็จรับเงินตามที่จ่ายจริง

ข้อบังคับ/ประกาศ

 


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
        คุณสจี จิตรเสนอ  อีเมล์ : sagee.j@chula.ac.th  
                                  โทร.   : 02-218-0163

 

การขอตําแหน่งทางวิชาการ

EPM

    การขอตำแหน่งทางวิชาการนั้น    ได้กำหนดขึ้นให้อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักกิจการวุฒยาจารย์
(เดิมคือฝ่ายกิจการคณะวุฒยาจารย์) ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่ง ที่ขึ้นตรงต่อคณะวุฒยาจารย์ 
ในกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ   มีภาระหน้าที่ในงานเลขานุการกิจ  การประสานงาน
และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะวุฒยาจารย์     
รวมทั้งการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากสภา
มหาวิทยาลัย

มารู้จักคณะวุฒยาจารย์ (วจ.)
      "คณะวุฒยาจารย์" เป็นคำใหม่ที่ปรากฏในพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
เป็นคำสนธิระหว่างคำว่า"วุฒิ" กับ "อาจารย์" ซึ่งหมายถึงคณะอาจารย์ผู้พร้อมด้วยคุณวุฒิและวัยวุฒิ

คณะวุฒยาจารย์เป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย เพื่อทำหน้าที่พิจารณาการเข้าสู่
ตำแหน่งทางวิชาการ แทนคณะ
กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย (ก.พ.ว.)
ซึ่งแต่งตั้งขึ้นตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2549  ตามโครงสร้างคณะ
วุฒยาจารย์ อยู่ภายใต้สภามหาวิทยาลัย ทำให้การทำงานของคณะวุฒยาจารย์มีความเป็นอิสระจาก
ฝ่ายบริหาร
โดยมีองค์ประกอบดังนี้


     1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เป็นประธาน
     2. ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์จำนวน 10 คนเป็นกรรมการ
         มาจาก

              •  สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 คน,
              •  สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 3 คน,
              •  สาขาสังคมศาสตร์ 2 คน และ
              •  สาขามนุษยศาสตร์ 2 คน
      3. รองอธิการบดีคนหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการ
      4. ผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งหรือสองคน

ประวัติโดยสังเขป

ปี                            ข้อมูล
-----------------------------------------------------------------------
ก่อน 1 ต.ค. 2549     คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) กำหนดหลักเกณฑ์
                              และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุ
คคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
                              ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยมอบอำนาจให้ มหาวิทยาลัยดำเนินการ
                              เฉพาะระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ ส่วนระดับศาสตราจารย์
                              ก.ม. เป็นผู้ดำเนินการ
-----------------------------------------------------------------------
ปี พ.ศ. 2544           สภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการแต่งตั้ง
                              อาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ พ.ศ. 2544
                              สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ      ที่จะขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วย
                              ศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์
-----------------------------------------------------------------------
ปี พ.ศ. 2548            สภามหาวิทยาลัยออกประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์และ
                              วิธีการพิจารณา  ให้พนักงานมหาวิทยาลัยเข้าสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์  พ.ศ.
                              2548    สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ   ที่จะขอกำหนดตำแหน่ง
                              ศาสตราจารย์

-----------------------------------------------------------------------
ปี พ.ศ. 2549            คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ออก
                              ประกาศ ก.พ.อ.    เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
                              ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
                              พ.ศ. 2549   มอบอำนาจให้สภามหาวิทยาเป็นผู้รับผิดชอบการพิจารณา
                              กำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยทุกระดับ
-----------------------------------------------------------------------
28 ก.ค. 2549          สภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการกำหนด
                              ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549    ใช้สำหรับ
                              ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ          โดยได้แต่งตั้งคณะ
                              กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย (ก.พ.ว.)  เพื่อทำ
                              หน้าที่พิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
-----------------------------------------------------------------------
25 พ.ย. 2553          คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย (ก.พ.ว.)
                              ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวุฒยาจารย์ (วจ.) ตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์
                              มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
-----------------------------------------------------------------------
28 ก.พ. 2556          สภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการแบ่ง
                               หน่วยงานภายในสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ให้สำนักงาน
                               สภามหาวิทยาลัยแบ่งหน่วยงานภายใน โดย "ฝ่ายกิจการคณะวุฒยาจารย์"
                               ได้เปลี่ยนชื่อเป็น " สำนักกิจการวุฒยาจารย์" เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อ
                               คณะวุฒยาจารย์ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
                               มีภาระหน้าที่ในงานเลขานุการกิจ การประสานงานและสนับสนุนการดำเนิน
                               งานของคณะวุฒยาจารย์ รวมทั้งการอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากสภา
                               มหาวิทยาลัย

 

คณะวุฒยาจารย์  


 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.จรวย บุญยุบล
ตำแหน่ง ประธานคณะวุฒยาจารย์

            
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ดร.จิตร สิทธีอมร
ตำแหน่ง กรรมการวุฒยาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
             ประธานคณะอนุวุฒยาจารย์ประจำคณะ
แพทยศาสตร์ 
             คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันต
แพทยศาสตร์ และวิทยาลัย
             วิทยาศาสตร์สาธารณสุข

            
ศาสตราจารย์กิตติคุณ พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป
ตำแหน่ง กรรมการวุฒยาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
             ประธานคณะอนุวุฒยาจารย์ประจำคณะสัตว
แพทย
             ศาสตร์ คณะสหเวช
ศาสตร์

            
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ
ตำแหน่ง กรรมการวุฒยาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
             ประธานคณะอนุวุฒยาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์
             การกีฬาและคณะพยาบาลศาสตร์ และสำนักวิชา
             ทรัพยากรการเกษตร

            
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัณย์ศิริ
ตำแหน่ง กรรมการวุฒยาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
             ประธานคณะอนุวุฒยาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
             สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
             สถาบันวิจัยพลังงาน และสถาบันการขนส่ง

            
ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ
ตำแหน่ง กรรมการวุฒยาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
             
ประธานคณะอนุวุฒยาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
             คณะศิลปกรรมศาสตร์

            
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต
ตำแหน่ง กรรมการวุฒยาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
            ประธานคณะอนุวุฒยาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์
            วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี สถาบันวิจัยเทคโนโลยี
            ชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ และสถาบันวิจัยทรัพยากร
            ทางน้ำ

            
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุจิต บุญบงการ
ตำแหน่ง กรรมการวุฒยาจารย์กลุ่มสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์
            ประธานคณะอนุวุฒยาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์
            คณะนิติศาสตร์ 
คณะรัฐศาสตร์ และสถาบันบัณฑิต
            บริหารธุรกิจ ศศินทร์ 

            
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อมรา พงศาพิชญ์
ตำแหน่ง กรรมการวุฒยาจารย์กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์
            ประธานคณะอนุวุฒยาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา สถาบัน
            วิจัยสังคม วิทยาลัยประชากรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
            และสถาบันเอเชียศึกษา

            
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ
ตำแหน่ง กรรมการวุฒยาจารย์กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์
            ประธานคณะอนุวุฒยาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์
            และ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

            
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา
ตำแหน่ง กรรมการวุฒยาจารย์กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์
            ประธานคณะอนุวุฒยาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์
            สถาบันภาษา และสถาบันไทยศึกษา

            
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล
ตำแหน่ง เลขานุการคณะวุฒยาจารย์ 

            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย 
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการคณะวุฒยาจารย์

       
นางสาวนัทชา ปรีชาวัฒนสกุล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการคณะวุฒยาจารย์

 

สำนักกิจการวุฒยาจารย์ 

สำนักกิจการวุฒยาจารย์เป็นส่วนงานภายใต้สำนักงานสภามหาวิทยาลัย แต่ขึ้นตรงต่อคณะวุฒยา-
จารย์ทำหน้าที่รับผิดชอบ ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการกิจ การประสานงานและสนับสนุน
การดำเนินงานของ คณะวุฒยาจารย์ รวมทั้งการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย
มีบุคลากรจำนวน 8 คน


 
นางสาวนัทชา  ปรีชาวัฒนกุล
ตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการ
 

 
นางสาวภัคจิรา  กุลดิลกสัมพันธ์
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มภารกิจตรวจสอบงานตำแหน่งวิชาการ สายวิทยาศาสตร์

 
นางสาวคุณาสิริ  เกตุปมา
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มภารกิจตรวจสอบงานตำแหน่งวิชาการ สายสังคมศาสตร์/
            มนุษยศาสตร์/นักวิจัย/ อาจารย์สอนภาษาต่างประเทศ และสารสนเทศ

 
นางชิษณุชา จั่นวงษ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน

 
นางสาววลัยลักษณ์ หอมชิต
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน
 

 
นางสาวอารยา สนโต
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน
 

 
นางสาวปรมาภรณ์  เนียมกุลรักษ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน
 

 
นางสาวเมธาวี คิดเห็น
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 

 

คณะอนุวุฒยาจารย์ประจำส่วนงาน (อ.วจ.)

คณะอนุวุฒยาจารย์ประจำส่วนงาน (อ.วจ.) ไม่ใช่คณะกรรมการผู้ประเมินผลงานทางวิชาการตาม
ประกาศ ก.พ.อ. แต่เป็นคณะอนุกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อทำหน้าที่
ช่วยกลั่นกรอง  สรุปเรื่องและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการต่อคณะ
วุฒยาจารย์ (วจ.) โดยมีองค์ประกอบดังนี้

    1. กรรมการวุฒยาจารย์ 1 คน เป็นประธาน (ตามกลุ่มสาขาวิชา)
    2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยตำแหน่งศาสตราจารย์ซึ่งอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
        ของ ก.พ.อ. จำนวน 3 – 5 คน เป็นอนุกรรมการ
    3. คณบดี/ผู้อำนวยการเป็นเลขานุการ

การแบ่งส่วนงานตามกลุ่มสาขา

1. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

  1. คณะทันตแพทยศาสตร์
  2. คณะพยาบาลศาสตร์
  3. คณะแพทยศาสตร์
  4. คณะเภสัชศาสตร์
  5. คณะสหเวชศาสตร์
  6. คณะสัตวแพทยศาสตร์
  7. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  8. สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์  
  9.
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  

  1. คณะวิทยาศาสตร์
  2. คณะวิศวกรรมศาสตร์
  3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  4. วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
  5. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
  6. สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
  7. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
  8. สถาบันวิจัยพลังงาน
  9. สถาบันการขนส่ง

3. สาขาสังคมศาสตร์ 4. สาขามนุษยศาสตร์

  1. คณะจิตวิทยา
  2. คณะครุศาสตร์
  3. คณะนิติศาสตร์
  4. คณะนิเทศศาสตร์
  5. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  6. คณะรัฐศาสตร์
  7. คณะเศรษฐศาสตร์
  8. วิทยาลัยประชากรศาสตร์
  9. สถาบันวิจัยสังคม
 10. สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์

  1. คณะศิลปกรรมศาสตร์
  2. คณะอักษรศาสตร์
  3. สถาบันภาษกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ  
คณะวุฒยาจารย์จะเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
ทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในสาขาวิชาที่มี
ผู้ขอกำหนดตำแหน่ง โดยให้คณะอนุวุฒยาจารย์คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อของคณะ
วุฒยาจารย์ แล้วส่งให้คณะวุฒยาจารย์เพื่อพิจารณา

ตำแหน่ง                     วิธี                             คณะกรรมการ
-----------------------------------------------------------------------
ผู้ช่วยศาสตราจารย์     ปกติ                           - กรรมการวุฒยาจารย์ 1 คน เป็นประธาน (ตามกลุ่มสาขา)
รองศาสตราจารย์        (วิธีที่ 1 / วิธีที่ 2)          - 
ผู้ทรงคุณวุฒิฯภายนอกมหาวิทยาลัย  ∗   จำนวน 3 คน
                                                                 เป็นกรรมการ
                                                              - คณบดี/ผู้อำนวยการเป็นเลขานุการ
                                                   
----------------------------------------------------
                                  พิเศษ                        - กรรมการวุฒยาจารย์ 1 คน เป็นประธาน (ตามกลุ่มสาขา)
                                                                   - ผู้ทรงคุณวุฒิฯภายนอกมหาวิทยาลัย  ∗   จำนวน 5 คน
                                                                      เป็นกรรมการ
                                                                   - คณบดี/ผู้อำนวยการเป็นเลขานุการ
-----------------------------------------------------------------------
ศาสตราจารย์                ปกติ                          - กรรมการวุฒยาจารย์ 1 คน เป็นประธาน (ตามกลุ่มสาขา)
                                   (วิธีที่ 1 / วิธีที่ 2)         - 
ผู้ทรงคุณวุฒิฯภายนอกมหาวิทยาลัย  ∗   จำนวน 3 คน
                                                                       เป็นกรรมการ
                                                                    - ผู้อำนวยการสำนักกิจการวุฒยาจารย์เป็นเลขานุการ
                                                   ----------------------------------------------------
                                  พิเศษ                          - กรรมการวุฒยาจารย์ 1 คน เป็นประธาน (ตามกลุ่มสาขา)
                                                                   - ผู้ทรงคุณวุฒิฯภายนอกมหาวิทยาลัย  ∗   จำนวน 5 คน
                                                                       เป็นกรรมการ
                                                                    - ผู้อำนวยการสำนักกิจการวุฒยาจารย์เป็นเลขานุการ
                                                   ----------------------------------------------------
 
หมายถึง อาจารย์เกษียณจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรืออาจารย์จากมหาวิทยาลัยอื่นโดยปกติจะมี
   สัดส่วน 1:2 (ในจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน) 2:5 (ในจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน)

ระบบขอตำแหน่งทางวิชาการ (e-PM)

ข้าสู่ระบบ e-PM (Electronics Promotion Management)

 

        - ลิงก์วิดีโออบรม e-PM (Phase 2)
        - ลิงก์วิดีโอบรรยายเรื่อง ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วย การกำหนดตำแหน่ง
          ทางวิชาการของคณาจารย์ประจำที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565  วันพุธที่
          14-9-2565 GMT20220914-023146_Recording_1920x900.mp4
        - เอกสารบรรยายเรื่อง ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วย การกำหนดตำแหน่ง 
          ทางวิชาการของคณาจารย์ประจำที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 
          วันพุธที่ 14-9-2565
        - เอกสารบรรยายเรื่อง อบรมการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์จุฬาลงกรณ์
          มหาวิทยาลัย วันที่ 27-28 ก.ย. 2565 (สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนงาน)

การกำหนดตำแหน่งคณาจารย์ประจำ

     1. ขั้นตอนการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
     2. การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
     3. แบบฟอร์มสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
     4. ปุจฉา-วิสัชนา
     5. ข้อบังคับ
     6. ประกาศ
     7. หนังสือเวียน และมติที่ประชุมคณะวุฒยาจารย์


การกำหนดตำแหน่งคณาจารย์ประจำ
     1.
ขั้นตอนการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการการกำหนดตำแหน่งคณาจารย์ประจำ
     2. การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

          - คุณสมบัติ


          - 
เอกสารสำหรับขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
            สำหรับผู้เสนอขอ

                     - แบบ วจ.01     แบบคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
                     - แบบ วจ.02     แบบคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา
                     - แบบ วจ.03     แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
                     - แบบ วจ.04     แบบสรุปเอกสารที่นำเสนอเพื่อประเมินผลการสอน
                     - แบบ วจ.05     แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ภาษาไทย)
                     - แบบ วจ.05/1  Academic Contribution Form
                     - แบบ วจ.06     หลักฐานแสดงการเผยแพร่งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (กรณีรับทุน)
                     - แบบ วจ.06/1  หลักฐานแสดงการเผยแพร่งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (กรณีไม่ได้รับทุน)
                     - แบบ วจ.07     แบบการขอทราบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ
          - ผลงานทางการสอนและผลงานทางวิชาการ
             สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ อ.วจ.
                     - แบบ วจ.1     แบบตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์
                     
- แบบ วจ.1/1  แบบตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์                                          
                     
- แบบ วจ.2     แบบระบุวันที่สภามหาวิทยาลัยรับเรื่อง
                    
 - แบบ วจ.3     แบบสรุปผลการประเมินผลการสอนและผลงานทางการสอน
                    
 - แบบ วจ.4     แบบประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์
                    
 - แบบ วจ.5     แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน (สำหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์)
                    
 - แบบ วจ.6     แบบประเมินคุณภาพเอกสารคำสอน (สำหรับกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์)
                  
   - แบบ วจ.7      แบบสรุปผลการสอนและผลงานทางการสอนตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์
                   
  - แบบ วจ.8     แบบประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์
                    
 - แบบ วจ.9     แบบสรุปผลการสอนตำแหน่งศาสตราจารย์
                    
 - แบบ วจ.10    ตารางเสนอชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ประเมินผลงาน ทางวิชาการและจริยธรรม
                                           และจรรยาบรรณทางวิชาการ
                    
 - แบบ วจ.11    ตารางเสนอชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรม
                                           และจรรยาบรรณทางวิชาการใหม่ กรณีมีการเปลี่ยนแปลง
                    
 - แบบ วจ.12   แบบประเมินคุณภาพบทความวิชาการ
                    
 - แบบ วจ.13   แบบประเมินคุณภาพตำรา
                    
 - แบบ วจ.14   แบบประเมินคุณภาพหนังสือ
                    
 - แบบ วจ.15   แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย
                  
   - แบบ วจ.16   แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (งานแปล)
                    
 - แบบ วจ.17   แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (ที่ไม่ใช่งานแปล)
                   
  - แบบ วจ.18   แบบประเมินคุณภาพผลงานวิชาการรับใช้สังคม
                    
 - แบบ วจ.19   แบบสรุปผลการประเมินผลการสอนและผลงานทางการสอนและผลงานทางวิชาการ
                    
 - แบบ วจ.20   สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ


การกำหนดตำแหน่งคณาจารย์ประจำ
     3. แบบฟอร์มสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
         แบบฟอร์ม วจ.

         แบบฟอร์มสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (เริ่มใช้ ิ1 ต.ค. 57)
              สำหรับผู้เสนอขอ
                     - แบบ วจ.01     แบบคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ขอปกติ
                                             แบบคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ขอวิธีพิเศษ
                                             แบบคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ข้าราชการ
                       อนึ่ง ผลงานทางวิชาการที่เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่ระบุในแบบ วจ.01 หรือ วจ.02
                           หากเป็นงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการขอให้ผู้เสนอขอระบุต่อท้าย
                           แต่ละเรื่องด้วยว่าวารสารนั้นอยู่ในฐานข้อมูลอะไร เช่น อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ดังตัวอย่างต่อไปนี้
                          
- Mackey, Thomas P., and Jacobson, Trudi. "Reframing Infomation Literacy as a Metaliterarcy."
                              College &^ Research Libraries 72, 1 (2011) : 62-78. (อยู่ในฐานข้อมูล Scopus)
                 
    - แบบ วจ.02     แบบคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา พนักงานมหาวิทยาลัย ขอปกติ
                                              แบบคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา พนักงานมหาวิทยาลัย ขอวิธีพิเศษ
                                              
แบบคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ
                     - แบบ วจ.03     แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
                     - แบบ วจ.04     แบบสรุปเอกสารที่นำเสนอเพื่อประเมินผลการสอน
                     - แบบ วจ.05     แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ภาษาไทย)
                     - แบบ วจ.05/1  Academic Contribution Form
                     - แบบ วจ.06     หลักฐานแสดงการเผยแพร่งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (กรณีรับทุน)
                     - แบบ วจ.06/1  หลักฐานแสดงการเผยแพร่งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (กรณีไม่ได้รับทุน)
                     - แบบ วจ.07      แบบการขอทราบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ

              สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ อ.วจ.
                     - แบบ วจ.1      แบบตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์
                     - แบบ วจ.1/1   แบบตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์
                     - แบบ วจ.2      แบบระบุวันที่สภามหาวิทยาลัยรับเรื่อง
                     - แบบ วจ.3      แบบสรุปผลการประเมินผลการสอนและผลงานทางการสอน
                     - แบบ วจ.4      แบบประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์
                     - แบบ วจ.5      แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน (สำหรับกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์)
                     - แบบ วจ.6      แบบประเมินคุณภาพเอกสารคำสอน (สำหรับกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์)
                     - แบบ วจ.7      แบบสรุปผลการสอนและผลงานทางการสอนตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์
                     - แบบ วจ.8      แบบประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์
                     - แบบ วจ.9      แบบสรุปผลการสอนตำแหน่งศาสตราจารย์
                     - แบบ วจ.10    ตารางเสนอชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
                                            และจรรยาบรรณทางวิชาการ
                     - แบบ วจ.11     ตารางเสนอชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
                                            และจรรยาบรรณทางวิชาการใหม่ กรณีมีการเปลี่ยนแปลง
                     - แบบ วจ.12    แบบประเมินคุณภาพบทความวิชาการ
                     - แบบ วจ.13    แบบประเมินคุณภาพตำรา
                     - แบบ วจ.14    แบบประเมินคุณภาพหนังสือ
                     - แบบ วจ.15    แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย
                     - แบบ วจ.16    แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (งานแปล)
                     - แบบ วจ.17    แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (ที่ไม่ใช่งานแปล)
                     - แบบ วจ.18    แบบประเมินคุณภาพผลงานวิชาการรับใช้สังคม
                     - แบบ วจ.19    แบบสรุปผลการประเมินผลการสอนและผลงานทางการสอนและผลงานทางวิชาการ
                     - แบบ วจ.20    สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

         แบบฟอร์มสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (เกณฑ์ปี 2561) สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
              สำหรับผู้เสนอขอ
                     
- แบบ วจ.01      แบบคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
                     - แบบ วจ.02      แบบเสนอแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ
                     - แบบ วจ.03      แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
                     - แบบ วจ.04      แบบสรุปเอกสารที่นำเสนอเพื่อประเมินผลการสอน
                     - แบบ วจ.05      แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ภาษาไทย)
                     - แบบ วจ.06      หลักฐานแสดงการเผยแพร่งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (กรณีรับทุน)
                     - แบบ วจ.06/1   หลักฐานแสดงการเผยแพร่งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (กรณีไม่ได้รับทุน)
                     - แบบ วจ.07      แบบการขอทราบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ
              สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ อ.วจ.
                     - แบบ วจ.1      แบบตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์
                     - แบบ วจ.1/1   แบบตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์
                     - แบบ วจ.2      แบบระบุวันที่สภามหาวิทยาลัยรับเรื่อง
                     - แบบ วจ.3      แบบสรุปผลการประเมินผลการสอนและผลงานทางการสอน
                     - แบบ วจ.4      แบบประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์
                     - แบบ วจ.5      แบบประเมินการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์
                     - แบบ วจ.6      แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน
                     - แบบ วจ.7      แบบประเมินคุณภาพเอกสารคำสอน
                     - แบบ วจ.8      แบบสรุปผลการสอนและผลงานทางการสอนตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์
                     - แบบ วจ.9      แบบสรุปผลการสอนตำแหน่งศาสตราจารย์
                     - แบบ วจ.10    ตารางเสนอชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
                                            และจรรยาบรรณทางวิชาการ
                     - แบบ วจ.11     ตารางเสนอชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
                                            และจรรยาบรรณทางวิชาการใหม่ กรณีมีการเปลี่ยนแปลง
                     - แบบ วจ.12    แบบประเมินคุณภาพบทความวิชาการ
                     - แบบ วจ.13    แบบประเมินคุณภาพตำรา
                     - แบบ วจ.14    แบบประเมินคุณภาพหนังสือ
                     - แบบ วจ.15    แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย
                     - แบบ วจ.16    แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการเพื่อสังคม 
                     - แบบ วจ.17    แบบประเมินคุณภาพผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
                     - แบบ วจ.18    แบบประเมินคุณภาพผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้
                     - แบบ วจ.19    แบบประเมินคุณภาพผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
                     - แบบ วจ.20    แบบประเมินคุณภาพกรณีศึกษา (Case Study)
                     - แบบ วจ.21    แบบประเมินคุณภาพงานแปล
                     - แบบ วจ.22    แบบประเมินคุณภาพพจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน
                     - แบบ วจ.23    แบบประเมินคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                     - แบบ วจ.24    แบบประเมินคุณภาพสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ และศิลปะทุกสาขา
                     - แบบ วจ.25    แบบประเมินคุณภาพสิทธิบัตร (Patent)
                     - แบบ วจ.26    แบบประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software)
                     - แบบ วจ.27    แบบสรุปผลการประเมินผลการสอนและผลงานทางการสอนและผลงานทางวิชาการ
                     - แบบ วจ.28    สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

         แบบฟอร์มสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (เกณฑ์ปี 2560) สำหรับข้าราชการ
              สำหรับผู้เสนอขอ
                     - แบบ ก.พ.อ. 03  แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ   

                        อนึ่ง ผลงานทางวิชาการที่เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่ระบุในแบบ วจ.01 หรือ วจ.02
                            หากเป็นงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการขอให้ผู้เสนอขอระบุต่อท้าย
                            แต่ละเรื่องด้วยว่าวารสารนั้นอยู่ในฐานข้อมูลอะไร เช่น อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ดังตัวอย่างต่อไปนี้
                            - Mackey, Thomas P., and Jacobson, Trudi. "Reframing Infomation Literacy as a Metaliterarcy."
                               College &^ Research Libraries 72, 1 (2011) : 62-78. (อยู่ในฐานข้อมูล Scopus)
                     - แบบ ก.พ.อ. 04  แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา  
                     - แบบ วจ.03        แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ข้าราชการ)
                     - แบบ วจ.04        แบบสรุปเอกสารที่นำเสนอเพื่อประเมินผลการสอน
                     - แบบ วจ.05        แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ภาษาไทย)
                     - แบบ วจ.06        หลักฐานแสดงการเผยแพร่งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (กรณีรับทุน)
                     - แบบ วจ.06/1     หลักฐานแสดงการเผยแพร่งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (กรณีไม่ได้รับทุน)
                     - แบบ วจ.07        แบบการขอทราบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ
              สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ อ.วจ.
                     - แบบ วจ.1      แบบตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์
                     - แบบ วจ.1/1   แบบตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์
                     - แบบ วจ.2      แบบระบุวันที่สภามหาวิทยาลัยรับเรื่อง
                     - แบบ วจ.3      แบบสรุปผลการประเมินผลการสอนและผลงานทางการสอน
                     - แบบ วจ.4      แบบประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์
                     - แบบ วจ.5      แบบประเมินการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์
                     - แบบ วจ.6      แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน
                     - แบบ วจ.7      แบบประเมินคุณภาพเอกสารคำสอน
                     - แบบ วจ.8      แบบสรุปผลการสอนและผลงานทางการสอนตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์
                     - แบบ วจ.9      แบบสรุปผลการสอนตำแหน่งศาสตราจารย์
                     - แบบ วจ.10     ตารางเสนอชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
                                            และจรรยาบรรณทางวิชาการ
                     - แบบ วจ.11     ตารางเสนอชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
                                             และจรรยาบรรณทางวิชาการใหม่ กรณีมีการเปลี่ยนแปลง
                     - แบบ วจ.12     แบบประเมินคุณภาพบทความวิชาการ
                     - แบบ วจ.13     แบบประเมินคุณภาพตำรา
                     - แบบ วจ.14     แบบประเมินคุณภาพหนังสือ
                     - แบบ วจ.15     แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย
                     - แบบ วจ.16     แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการเพื่อสังคม 
                     - แบบ วจ.17     แบบประเมินคุณภาพผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
                     - แบบ วจ.18     แบบประเมินคุณภาพผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้
                     - แบบ วจ.19     แบบประเมินคุณภาพผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
                     - แบบ วจ.20     แบบประเมินคุณภาพกรณีศึกษา (Case Study)
                     - แบบ วจ.21     แบบประเมินคุณภาพงานแปล
                     - แบบ วจ.22     แบบประเมินคุณภาพพจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน
                     - แบบ วจ.23     แบบประเมินคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                     - แบบ วจ.24     แบบประเมินคุณภาพสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ และศิลปะทุกสาขา
                     - แบบ วจ.25     แบบประเมินคุณภาพสิทธิบัตร (Patent)
                     - แบบ วจ.26     แบบประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software)
                     - แบบ วจ.27     แบบสรุปผลการประเมินผลการสอนและผลงานทางการสอนและผลงานทางวิชาการ
                     - แบบ วจ.28     สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

         แบบฟอร์มสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (เกณฑ์ปี 2563) สำหรับข้าราชการ
              สำหรับผู้เสนอขอ
                     - แบบ ก.พ.อ.03   แบบคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ข้าราชการ 
                     - แบบ ก.พ.อ. 04  แบบเสนอแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ 
                     - แบบ วจ.03        แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
                     - แบบ วจ.04        แบบสรุปเอกสารที่นำเสนอเพื่อประเมินผลการสอน
                     - แบบ วจ.05        แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ภาษาไทย) 
                                                แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ภาษาอังกฤษ)
                     - แบบ วจ.06        หลักฐานการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (สำหรับผู้ให้ทุน)
                     - แบบ วจ.06/1     หลักฐานการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (กรณีไม่ได้รับทุน)
                     - แบบ วจ.07        แบบการขอทราบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ

              สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ อ.วจ.
                     - แบบ วจ.1       แบบตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์
                     - แบบ วจ.2       แบบสรุปผลการประเมินผลการสอนและผลงานทางการสอน
                                            (สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์)
                     - แบบ วจ.3       แบบประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์
                     - แบบ วจ.4       แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน
                     - แบบ วจ.5       แบบประเมินคุณภาพเอกสารคำสอน
                     - แบบ วจ.6       แบบสรุปผลการสอนและผลงานทางการสอนตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์
                     - แบบ วจ.7       ตารางเสนอชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
                                             และจรรยาบรรณทางวิชาการ (สำหรับ อ.วจ.)
                     - แบบ วจ.8       ตารางเสนอชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
                                             และจรรยาบรรณทางวิชาการ (สำหรับ วจ.)
                     - แบบ วจ.9       แบบประเมินคุณภาพบทความวิชาการ
                     - แบบ วจ.10     แบบประเมินคุณภาพตำรา
                     - แบบ วจ.11      แบบประเมินคุณภาพหนังสือ
                     - แบบ วจ.12      แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย
                     - แบบ วจ.13      แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 
                     - แบบ วจ.14      แบบประเมินคุณภาพผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
                     - แบบ วจ.15      แบบประเมินคุณภาพผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้
                     - แบบ วจ.16      แบบประเมินคุณภาพผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
                     - แบบ วจ.17      แบบประเมินคุณภาพกรณีศึกษา (Case Study)
                     - แบบ วจ.18      แบบประเมินคุณภาพงานแปล
                     - แบบ วจ.19      แบบประเมินคุณภาพพจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน
                     - แบบ วจ.20      แบบประเมินคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                     - แบบ วจ.21      แบบประเมินคุณภาพสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ และศิลปะทุกสาขา
                     - แบบ วจ.22      แบบประเมินคุณภาพสิทธิบัตร (Patent)
                     - แบบ วจ.23      แบบประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software)
                     - แบบ วจ.24      แบบสรุปผลการประเมินผลการสอนและผลงานทางการสอนและผลงานทางวิชาการสำหรับตำแหน่ง
                                              ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์
                     - แบบ วจ.24-1  แบบสรุปผลการประเมินผลการสอนและผลงานทางการสอนและผลงานทางวิชาการสำหรับตำแหน่ง
                                              ศาสตราจารย์
                     - แบบ วจ.25      สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการสำหรับตำแหน่ง
                                              ผู้ศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์
                     - แบบ วจ.25-1   สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการสำหรับตำแหน่ง
                                              ศาสตราจารย์

         แบบฟอร์มสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (เกณฑ์ปี 2564) สำหรับข้าราชการ
              
สำหรับผู้เสนอขอ
                     - แบบ ก.พ.อ.03   แบบคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ข้าราชการ 
                     - แบบ ก.พ.อ. 04  แบบเสนอแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ 
                     - แบบ วจ.03        แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
                     - แบบ วจ.04        แบบสรุปเอกสารที่นำเสนอเพื่อประเมินผลการสอน
                     - แบบ วจ.05        แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ภาษาไทย) 

                                                แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ภาษาอังกฤษ)
                     - แบบ วจ.06        หลักฐานการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (สำหรับผู้ให้ทุน)
                     - แบบ วจ.06/1     หลักฐานการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (กรณีไม่ได้รับทุน)
                     - แบบ วจ.07        แบบการขอทราบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ
              สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ อ.วจ.
                     - แบบ วจ.1        แบบตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์/
                                              ศาสตราจารย์
                     - แบบ วจ.2        แบบสรุปผลการประเมินผลการสอนและผลงานทางการสอน (สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/
                                              รองศาสตราจารย์)
                     - แบบ วจ.3        แบบประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์
                     - แบบ วจ.4        แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน
                     - แบบ วจ.5        แบบประเมินคุณภาพเอกสารคำสอน
                     - แบบ วจ.6        แบบสรุปผลการสอนและผลงานทางการสอนตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์
                     - แบบ วจ.7        ตารางเสนอชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรร
                                              
และจรรยาบรรณทางวิชาการ (สำหรับ อ.วจ.)
                   
  - แบบ วจ.8        ตารางเสนอชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
                                              และจรรยาบรรณทางวิชาการ (สำหรับ วจ.)
                    
 - แบบ วจ.9        แบบประเมินคุณภาพบทความวิชาการ
                     - แบบ วจ.10      แบบประเมินคุณภาพตำรา
                     - แบบ วจ.11       แบบประเมินคุณภาพหนังสือ
                     - แบบ วจ.12      แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย
                     - แบบ วจ.13      แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการเพื่อสังคม
                     - แบบ วจ.14      แบบประเมินคุณภาพผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
                     - แบบ วจ.15      แบบประเมินคุณภาพผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้
                     - แบบ วจ.16      แบบประเมินคุณภาพผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
                     - แบบ วจ.17      แบบประเมินคุณภาพกรณีศึกษา (Case Study)
                     - แบบ วจ.18      แบบประเมินคุณภาพงานแปล
                     - แบบ วจ.19      แบบประเมินคุณภาพพจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน
                     - แบบ วจ.20      แบบประเมินคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                     - แบบ วจ.21      แบบประเมินคุณภาพสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ และศิลปะทุกสาขา
                     - แบบ วจ.22      แบบประเมินคุณภาพสิทธิบัตร (Patent)
                     - แบบ วจ.23      แบบประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software)
                     - แบบ วจ.24      แบบสรุปผลการประเมินผลการสอนและผลงานทางการสอนและผลงานทางวิชาการ
                                              สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์   
                    
 - แบบ วจ.24-1  แบบสรุปผลการประเมินผลการสอนและผลงานทางการสอนและผลงานทางวิชาการสำหรับตำแหน่ง
                                              ศาสตราจารย์
                     - แบบ วจ.25     สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการสำหรับตำแหน่ง
                                             ผู้ศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์
                     - แบบ วจ.25-1  สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการสำหรับตำแหน่ง
                                              ศาสตราจารย์ 

         แบบฟอร์มสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (เกณฑ์ปี 2564) สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
              
สำหรับผู้เสนอขอ
                     - แบบ วจ.01      แบบคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
                     - แบบ วจ.02      แบบเสนอแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ
                     - แบบ วจ.03      แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
                     - แบบ วจ.04      แบบสรุปเอกสารที่นำเสนอเพื่อประเมินผลการสอน
                     - แบบ วจ.05      แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ภาษาไทย)
                                              แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ภาษาอังกฤษ)
                     - แบบ วจ.06      หลักฐานการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (สำหรับผู้ให้ทุน)
                     - แบบ วจ.06/1   หลักฐานการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (กรณีไม่ได้รับทุน)
                     - แบบ วจ.07      แบบการขอทราบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ
              สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ อ.วจ.
                     - แบบ วจ.1      แบบตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์/
                                            ศาสตราจารย์
                     - แบบ วจ.2      แบบสรุปผลการประเมินผลการสอนและผลงานทางการสอน (สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/
                                            รองศาสตราจารย์)
                     - แบบ วจ.3      แบบประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์
                     - แบบ วจ.4      แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน
                     - แบบ วจ.5      แบบประเมินคุณภาพเอกสารคำสอน
                     - แบบ วจ.6      แบบสรุปผลการสอนและผลงานทางการสอนตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์
                     - แบบ วจ.7      ตารางเสนอชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
                                            และจรรยาบรรณทางวิชาการ (สำหรับ อ.วจ.)
                
     - แบบ วจ.8      ตารางเสนอชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
                                            และจรรยาบรรณทางวิชาการ (สำหรับ วจ.)
                   
 - แบบ วจ.9      แบบประเมินคุณภาพบทความวิชาการ
                     - แบบ วจ.10     แบบประเมินคุณภาพตำรา
                     - แบบ วจ.11     แบบประเมินคุณภาพหนังสือ
                     - แบบ วจ.12     แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย
                     - แบบ วจ.13     แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการเพื่อสังคม 
                     - แบบ วจ.14     แบบประเมินคุณภาพผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
                     - แบบ วจ.15     แบบประเมินคุณภาพผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้
                     - แบบ วจ.16     แบบประเมินคุณภาพผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
                     - แบบ วจ.17     แบบประเมินคุณภาพกรณีศึกษา (Case Study)
                     - แบบ วจ.18     แบบประเมินคุณภาพงานแปล
                     - แบบ วจ.19     แบบประเมินคุณภาพพจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน
                     - แบบ วจ.20     แบบประเมินคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                     - แบบ วจ.21     แบบประเมินคุณภาพสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ และศิลปะทุกสาขา
                     - แบบ วจ.22     แบบประเมินคุณภาพสิทธิบัตร (Patent)
                     - แบบ วจ.23     แบบประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software)
                     - แบบ วจ.24     แบบสรุปผลการประเมินผลการสอนและผลงานทางการสอนและผลงานทางวิชาการ
                                             สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์
                     - แบบ วจ.24-1  แบบสรุปผลการประเมินผลการสอนและผลงานทางการสอนและผลงานทางวิชาการสำหรับตำแหน่ง
                                             ศาสตราจารย์
                     - แบบ วจ.25     สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการสำหรับตำแหน่ง
                                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์
                     - แบบ วจ.25-1  สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการสำหรับตำแหน่ง
                                              ศาสตราจารย์

         แบบฟอร์มสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (เกณฑ์ปี 2565) สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
              สำหรับผู้เสนอขอ
                    
 - แบบ วจ.01      แบบคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
                     - แบบ วจ.02      แบบเสนอแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ 
                     - แบบ วจ.03      แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
                     - แบบ วจ.04      แบบสรุปเอกสารที่นำเสนอเพื่อประเมินผลการสอน
                     - แบบ วจ.05      แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ภาษาไทย)
                                              แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ภาษาอังกฤษ)
                     - แบบ วจ.06      หลักฐานการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (สำหรับผู้ให้ทุน)
                     แบบ วจ.06/1   หลักฐานการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (กรณีไม่ได้รับทุน)
                     - แบบ วจ.07      แบบการขอทราบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ
              สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ อ.วจ.
                     - แบบ วจ.     แบบตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์/
                                            ศาสตราจารย์
                     - แบบ วจ.     แบบสรุปผลการประเมินผลการสอนและผลงานทางการสอน (สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/
                                            รองศาสตราจารย์)
                     - แบบ วจ.3      แบบประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์
                     - แบบ วจ.     แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน
                     - แบบ วจ.5      แบบประเมินคุณภาพเอกสารคำสอน
                     - แบบ วจ.6      แบบสรุปผลการสอนและผลงานทางการสอนตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์
                     - แบบ วจ.7      ตารางเสนอชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
                                            และจรรยาบรรณทางวิชาการ (สำหรับ อ.วจ.)
                    
 - แบบ วจ.     ตารางเสนอชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
                                            และจรรยาบรรณทางวิชาการ (สำหรับ วจ.)
                    
 - แบบ วจ.9      แบบประเมินคุณภาพบทความวิชาการ
                     - แบบ วจ.10     แบบประเมินคุณภาพตำรา
                     - แบบ วจ.11     แบบประเมินคุณภาพหนังสือ
                     - แบบ วจ.12     แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย
                     - แบบ วจ.
13     
แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการเพื่อสังคม
                     - แบบ วจ.14     แบบประเมินคุณภาพผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
                     - แบบ วจ.15     แบบประเมินคุณภาพผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้
                     - แบบ วจ.16     แบบประเมินคุณภาพผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
                     - แบบ วจ.17     แบบประเมินคุณภาพกรณีศึกษา (Case Study)
                     - แบบ วจ.18     แบบประเมินคุณภาพงานแปล
                     - แบบ วจ.19     แบบประเมินคุณภาพพจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน
                     - แบบ วจ.20     แบบประเมินคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                     - แบบ วจ.21     แบบประเมินคุณภาพสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ และศิลปะทุกสาขา
                     - แบบ วจ.22     แบบประเมินคุณภาพสิทธิบัตร (Patent)
                     - แบบ วจ.23     แบบประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software)
                     - แบบ วจ.24     
แบบสรุปผลการประเมินผลการสอนและผลงานทางการสอนและผลงานทางวิชาการ
                                             สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์
                     - แบบ วจ.24-1  แบบสรุปผลการประเมินผลการสอนและผลงานทางการสอนและผลงานทางวิชาการสำหรับตำแหน่ง
                                             ศาสตราจารย์
                     - แบบ วจ.25     สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการสำหรับตำแหน่ง
                                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์
                     - แบบ วจ.25-1  สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการสำหรับตำแหน่ง
                                             ศาสตราจารย์

         แบบฟอร์มสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์(เงินเดือนขั้นสูง) สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย


การกำหนดตำแหน่งคณาจารย์ประจำ
     4. ปุจฉา-วิสัชนา

          เอกสารประกอบการสอน /เอกสารคำสอน

               คำถาม   กรณีที่ไม่มีรายวิชาสอนคนเดียวจะเสนอเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอนอย่างไร
               
คำตอบ   สามารถเสนอเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอนในรายวิชาที่สอนร่วมกับคนอื่นที่รวมกันได้ 2 หน่วยกิต
                             (32 ชั่วโมง)

               คำถาม   เอกสารคำสอนเป็นเรื่องเดียวกับตำราได้หรือไม่
               
คำตอบ   ได้ แต่ทั้ง 2 ผลงานนี้ต้องมีลักษณะตามคำจำกัดความของ ผลงานนั้น ๆ ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. อย่างชัดเจน

          บทความทางวิชาการ

               คำถาม   คอลัมน์ เกร็ดความรู้ลงในหนังสือพิมพ์หรือวารสาร บทวิทยุเป็นบทความทางวิชาการหรือไม่
               
คำตอบ   ไม่น่าใช่ เพราะไม่มีการอ้างอิงและเป็นเพียงความเห็นของผู้เขียน

               คำถาม   บทความวิจัยใช้เป็นบทความทางวิชาการได้หรือไม่
               
คำตอบ   ไม่ได้

          - ตำรา

               คำถาม   -
               
คำตอบ   -          หนังสือ

               คำถาม   -
               
คำตอบ   -         งานวิจัย

               คำถาม   -
               
คำตอบ   -         ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

               คำถาม   -
               
คำตอบ   -


การกำหนดตำแหน่งคณาจารย์ประจำ
     5. ข้อบังคับ

          ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี ๒๕๖๕
             1. ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการให้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
                 และรองศาสตราจารย์พิเศษที่เป็นอาจารย์พิเศษคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๕
             2. ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วย การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
                 พ.ศ. ๒๕๖๕

          ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี ๒๕๖๔
             1. ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วย การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
                 พ.ศ. ๒๕๖๔

          ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี ๒๕๖๓
             1. ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ (เงินเดือนขั้นสูง) ของคณาจารย์ประจำที่เป็น
                 พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓

          ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี ๒๕๖๒
             1. ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการให้เแก่บุคคลก่อนบรรจุเป็น
                 พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒

          ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี ๒๕๖๑
             1. 
ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำ ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
                 พ.ศ. ๒๕๖๑

          ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี ๒๕๖๐
             1. ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
                  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
             2. ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำที่เป็นข้าราชการพลเรือน
                  ในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐

          ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี ๒๕๕๘
             1. ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำ ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
                  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

          ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี ๒๕๕๖
             1. ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำ ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
                 พ.ศ. ๒๕๕๖
             2. ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำ ที่เป็นข้าราชการพลเรือน
                 ในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖

          ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี ๒๕๕๔
             1. ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร ของมหาวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๔

          ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี ๒๕๕๓
             1. ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยคณะวุฒยาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓


การกำหนดตำแหน่งคณาจารย์ประจำ
     6. ประกาศ

          - ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
               ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะวุฒยาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2560           
                 ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะวุฒยาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2563
                 ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งประธานคณะวุฒยาจารย์ ปี พ.ศ. 2563

          - ประกาศคณะวุฒยาจารย์
               ประกาศคณะวุฒยาจารย์ ปี 2565 (สำหรับข้อบังคับปี 2565)
                    • ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง คณะอนุวุฒยาจารย์ พ.ศ. 2565 
                    • ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนับเวลาดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565
                    • ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง การขอเทียบตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2565
                    • ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน เอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน พ.ศ. 2565
                    • ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง คำนิยาม รูปแบบ ลักษณะการเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน 
                       พ.ศ. 2565
                    • ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง คำนิยาม รูปแบบ ลักษณะการเผยแพร่ ลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ และแบบแสดงหลักฐาน
                       การมีส่วนร่วม พ.ศ. 2565
                    • ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง ขั้นตอนในการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ การพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ แบบคำขอกำหนด
                       ตำแหน่งทางวิชาการ และแบบเสนอแต่งตั้งกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565
                    • ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2565

               ประกาศคณะวุฒยาจารย์ ปี 2565 (สำหรับข้อบังคับปี 2564)
                    • ประกาศแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะวุฒยาจารย์
                    • ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง คำนิยาม รูปแบบ ลักษณะการเผยแพร่ ลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ และแบบแสดงหลักฐาน
                       การมีส่วนร่วม พ.ศ. 2565

               ประกาศคณะวุฒยาจารย์ ปี 2564
                    • ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง คณะอนุวุฒยาจารย์ พ.ศ. 2564
                    • ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนับเวลาดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2564
                    • ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง การขอเทียบตำแหน่งทางวิชาการ
                    • ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน เอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน พ.ศ. 2564
                    • ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง คำนิยาม รูปแบบ ลักษณะการเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน
                       พ.ศ. 2564
                    • ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง คำนิยาม รูปแบบ ลักษณะการเผยแพร่ ลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ และแบบแสดงหลักฐาน
                       การมีส่วนร่วม พ.ศ. 2564
                    • ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง ขั้นตอนในการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ การพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ แบบคำขอ
                       กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และแบบเสนอแต่งตั้งกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2564
                    • ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2564

             ประกาศคณะวุฒยาจารย์ ปี 2563
                    • ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งก่อนการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ.2563
                    • ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่องหลักเกณฑ์เพิ่มเติมและวิธีการสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ (เงินเดือนขั้นสูง)
                       ของคณาจารย์ประจำที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563

               ประกาศคณะวุฒยาจารย์ ปี 2561
                    • ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง คณะอนุวุฒยาจารย์ พ.ศ .2561
                    • ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนับเวลาดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561
                    • ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง การขอเทียบตำแหน่งทางวิชาการ
                    • ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน เอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน พ.ศ. 2561
                    • ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง คำนิยาม รูปแบบ ลักษณะการเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน
                       พ.ศ. 2561
                    • ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง คำนิยาม รูปแบบ ลักษณะการเผยแพร่ ลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ และแบบแสดงหลักฐาน
                       การมีส่วนร่วม พ.ศ. 2561
                    • ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง ขั้นตอนในการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ การพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ แบบคำขอ
                       กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และแบบเสนอแต่งตั้งกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561
                    • ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2561

             ประกาศคณะวุฒยาจารย์ ปี 2559
                    • ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่องหลักเกณฑ์ กระบวนการและขั้นตอนในการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ(ฉบับที่ 2)

             ประกาศคณะวุฒยาจารย์ ปี 2558
                    • ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กำหนด ที่สภามหาวิทยาลัยยอมรับเป็นวารสารทาง
                       วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2558

                ประกาศคณะวุฒยาจารย์ ปี 2556
                    • ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและผลงานทางการ สอน พ.ศ. 2556
                    • ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง เกณฑ์และวิธีการนับเวลาดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ใน ตำแหน่งอาจารย์ พ.ศ. 2556
                    • ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง คำจำกัดความของผลงานทางการสอน ลักษณะการเผยแพร่ และลักษณะ คุณภาพของผลงานทางการสอน พ.ศ.
                       2556
                    • ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่ ลักษณะการ มีส่วนร่วม และลักษณะคุณภาพของ
                       ผลงานทางวิชาการพ.ศ. 2556
                    • ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง แบบคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ กระบวนการและขั้นตอนในการ ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
                       พ.ศ.2556
                    • ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ กระบวนการและขั้นตอนในการขอทบทวนผลการพิจารณา ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556

                ประกาศคณะวุฒยาจารย์ ปี 2555
                    • ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและผลงานทางการสอน พ.ศ. 2555
                    • ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง เกณฑ์และวิธีการนับเวลาดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอาจารย์ พ.ศ. 2555
                    • ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง คำจำกัดความของผลงานทางการสอน ผลงานทางวิชาการ ลักษณะการ เผยแพร่ ลักษณะการมีส่วนร่วม
                       และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2555

                แนวปฏิบัติในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
                    • ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง แบบคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ กระบวนการและขั้นตอนในการยื่นคำขอและการพิจารณากำหนดตำแหน่ง
                       ทางวิชาการ พ.ศ. 2555
                    • ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง กระบวนการและขั้นตอนในขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2555


          - ประกาศ /หนังสือเวียน ก.พ.อ
               ประกาศ /หนังสือเวียน ก.พ.อ. ปี 2565
                   
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
                       พ.ศ. 2564 วันที่ 27 ธันวาคม 2564
                    • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
                       ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
                    • เรื่อง เพิ่มเติมรายชื่อสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาที่แตกต่างไปจากบัญชีรายชื่อสาขาวิชาที่ ก.พ.อ. กำหนด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

               ประกาศ /หนังสือเวียน ก.พ.อ. ปี 2564

                    ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
                       (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
                    ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
                       (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 วันที่ 19 ตุลาคม 2564 
                    ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
                       พ.ศ. 2564วันที่ 27 ธันวาคม 2564

               ประกาศ /หนังสือเวียน ก.พ.อ. ปี 2563

                    • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
                       พ.ศ. 2563
                    • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
                       (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
                    • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
                       (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563


               ประกาศ /หนังสือเวียน ก.พ.อ. ปี 2562

                    • เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562
                    • เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562


               ประกาศ /หนังสือเวียน ก.พ.อ. ปี 2561

                    • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อวิชาสาขาสำหรับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.
                       2561
                    • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
                       (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561(28 ก.ย. 2561)
                    • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
                       (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561(30 ต.ค. 2561)
                    • เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กำหนดเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
                    • เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน
                    • เรื่อง การกำหนดจำนวนของผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.
                    • เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.
                       2561


               ประกาศ /หนังสือเวียน ก.พ.อ. ปี 2560

                    • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
                       พ.ศ. 2560


               ประกาศ /หนังสือเวียน ก.พ.อ. ปี 2557

                    • หนังสือเวียน ก.พ.อ. เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ (6 ก.พ. 2557)
                    • หนังสือเวียน ก.พ.อ. เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการใน วารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (14 พ.ค. 2557)


               ประกาศ /หนังสือเวียน ก.พ.อ. ปี 2556

                    • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
                    • หนังสือเวียน ก.พ.อ. เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ใช้ในการพิจารณา กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (31 พ.ค. 2556)


               ประกาศ /หนังสือเวียน ก.พ.อ. ปี 2553

                    • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง
                       พ.ศ.2553 


การกำหนดตำแหน่งคณาจารย์ประจำ
     7. หนังสือเวียน และมติที่ประชุมคณะวุฒยาจารย์
              7.1 หนังสือเวียน
                     - ประจำปี 2565
                        
เรื่อง ตอบข้อหารือเรื่องการเผยแพร่ในวารสาร และการนำผลงานทางวิชาการที่มีผู้ประพันธ์บรรณกิจสองคนหรือ
                               มากกว่ามาใช้ในการยื่นเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
                     - ประจำปี 2564
                        
เรื่อง ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
                     - ประจำปี 2562
                     
  เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคย
                               
กำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562
                     - ประจำปี 2560
                        
เรื่อง ขอให้พิจารณาทบทวนสาขาวิชาในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                        หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดสาขาวิชาในการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
                        ตัวอย่างการเสนอสาขาวิชา
                        แบบฟอร์มการเสนอสาขาวิชา
                     - ประจำปี 2559
                        
เรื่อง วันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
                        เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีหน้าที่ประเมินผลงานวิชาการและจริยธรรมและ จรรยาบรรณทางวิชาการ
                     - ประจำปี 2558
                        
เรื่อง การสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
                        เรื่อง วันแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
                     -
ประจำปี 2555
                       
เรื่อง วันแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
                        เรื่อง ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
                     - ประจำปี 2554
                       
เรื่อง การกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง
                        เรื่อง เกณฑ์ปริมาณผลงานทางวิชาการในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
                        เรื่อง ขอส่งหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
                               เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
                        เรื่อง การกำหนดองค์ประกอบตำรา หนังสือ
                     - ประจำปี 2553  
                        เรื่อง การนับวันที่หนังสือตีพิมพ์เผยแพร่
                     - ประจำปี 2552
                       
เรื่อง การเสนอผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
                        เรื่อง ผลงานทางวิชาการที่เป็นหนังสือแบบฝึกหัด (manual)

              7.2 มติที่ประชุมคณะวุฒยาจารย์       
                     - ปี 2557
                        
มติที่ประชุมคณะวุฒยาจารย์

การกำหนดตำแหน่งอาจารย์สอนภาษา

ประกาศ และข้อบังคับ

     1. ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย
         สายวิชาการกลุ่มอาจารย์สอนภาษาต่างประเทศ พ.ศ.2558
     2. ประกาศคณะวุฒยาจารย์เรื่องเกณฑ์และวิธีการนับเวลาดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอาจารย์สอนภาษาต่างประเทศ
         พ.ศ.2559
     3. ประกาศคณะวุฒยาจารย์เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและผลงานทางการสอนของพนักงานมหาวิทยาลัย
         
สายวิชาการกลุ่มอาจารย์สอนภาษาต่างประเทศ พ.ศ.2559
     4.
ประกาศคณะวุฒยาจารย์เรื่องคำจำกัดความของผลงานทางการสอน ผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่
 
       ลักษณะการมีส่วนร่วมและลักษณะคุณภาพของผลงานทางการสอนและผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
         
กลุ่มอาจารย์สอนภาษาต่างประเทศ พ.ศ.2559
     5. ประกาศคณะวุฒยาจารย์เรื่องแบบคำขอกำหนดตำแหน่ง กระบวนการและขั้นตอนในการขอกำหนด ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงาน
         
มหาวิทยาลัยสายวิชาการกลุ่มอาจารย์สอนภาษาต่างประเทศ พ.ศ.2559
     6.
ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่องหลักเกณฑ์ กระบวนการและขั้นตอนในการขอทบทวนผล การพิจารณาผลงานของพนักงาน
         
มหาวิทยาลัยสายวิชาการกลุ่มอาจารย์สอนภาษาต่างประเทศ พ.ศ.2559


ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งอาจารย์สอนภาษา

 


แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่งอาจารย์สอนภาษา

     แบบวจ.01 แบบคำขอกำหนดตำแหน่งการสอนภาษา
     
แบบวจ.02 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
     
แบบวจ.03 แบบสรุปเอกสารที่นำเสนอเพื่อประเมินผลการสอน
     แบบวจ.04 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ภาษาไทย)
                    
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ภาษาอังกฤษ)
     แบบวจ.05 แบบฟอร์มการขอทราบรายชื่อกรรมการ
     
แบบวจ.1   แบบตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ
     
แบบวจ.2   แบบประเมินผลการสอน
     
แบบวจ.3   แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน
     
แบบวจ.4   แบบประเมินคำสอน
     
แบบวจ.5   แบบสรุปผลการสอนและผลงานทางการสอน
     
แบบวจ.6   ตารางเสนอชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
     
แบบวจ.7   ตารางเสนอชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
     
แบบวจ.8   แบบประเมินบทเรียน
     
แบบวจ.9   แบบประเมินคุณภาพบทความทางวิชาการ
     
แบบวจ.10 แบบประเมินคุณภาพตำรา
     
แบบวจ.11 แบบประเมินคุณภาพหนังสือ
     
แบบวจ.12 แบบสรุปผลการประเมินผลงานทางการสอนและผลงานทางวิชาการ
     
แบบวจ.13 สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

 

การกำหนดตำแหน่งนักวิจัย

ประกาศ และข้อบังคับ

     ประกาศ
     1. ประกาศคณะวุฒยาจารย์เรื่องเกณฑ์และวิธีการนับเวลาดำรงตำแหน่งและปฏิบัติ หน้าที่ในตำแหน่งนักวิจัย พ.ศ.2559
     2.
ประกาศคณะวุฒยาจารย์เรื่องคำจำกัดความของผลงานวิจัย ลักษณะการเผยแพร่ ลักษณะการมีส่วนร่วม และลักษณะ
         คุณภาพของผลงานวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการกลุ่มนักวิจัย พ.ศ.2559
     3.
ประกาศคณะวุฒยาจารย์เรื่องแบบคำขอกำหนดตำแหน่ง กระบวนการและขั้นตอนในการ ขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น
         
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการกลุ่มนักวิจัย พ.ศ.2559
     4.
ประกาศคณะวุฒยาจารย์เรื่องหลักเกณฑ์กระบวนการและขั้นตอนในการขอทบทวนผล การพิจารณาผลงานของพนักงาน
         
มหาวิทยาลัยสายวิชาการกลุ่มนักวิจัย พ.ศ.2559

     ข้อบังคับ
     1. ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการกลุ่มนักวิจัย พ.ศ.2558


ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งนักวิจัย


แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่งนักวิจัย


     แบบวจ.01 แบบคำขอกำหนดตำแหน่งนักวิจัย
     แบบวจ.02 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
     
แบบวจ.03 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ภาษาไทย)
                     
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ภาษาอังกฤษ)
     แบบวจ.04 แบบฟอร์มการขอทราบรายชื่อกรรมการ
     
แบบวจ.1   แบบตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ
     
แบบวจ.2   ตารางเสนอชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
     
แบบวจ.3   ตารางเสนอชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ใหม่ กรณีมีการเปลี่ยนแปลง
     
แบบวจ.4   แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย (พม).
     
แบบวจ.5   แบบสรุปผลการประเมินผลงานวิจัย
     
แบบวจ.6   สรุปผลการประเมินผลงานวิจัย

 

ข้อบังคับ ประกาศ

คำอธิบาย ข้อบังคับ และประกาศ

   1. ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   2. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   3. ประกาศคณะวุฒยาจารย์ 

   4. ประกาศ / หนังสือเวียน ก.พ.อ. 

ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
     3. ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี ๒๕๖๓    
         - ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์
 
            พ.ศ. ๒๕๕๖
 
   10. ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี ๒๕๕๓    
            ๒๕๕๓

ประกาศคณะวุฒยาจารย์

     1. ประกาศคณะวุฒยาจารย์ ปี 2565 (สำหรับข้อบังคับปี 2565)
          - 
ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง คณะอนุวุฒยาจารย์ พ.ศ. 2565 
          -
ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนับเวลาดำรงตำแหน่งและปฏิบัติ
             
หน้าที่ในตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565 
          -
ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง การขอเทียบตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2565
          -
ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน เอกสารประกอบ
             
การสอนและเอกสารคำสอน พ.ศ. 2565
          -
ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง คำนิยาม รูปแบบ ลักษณะการเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ
             
ของเอกสารประกอบการสอนเอกสารคำสอน พ.ศ. 2565
          - 
ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง คำนิยาม รูปแบบ ลักษณะการเผยแพร่ ลักษณะคุณภาพ
             
ของผลงานทางวิชาการและแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วม พ.ศ. 2565
          -
ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง ขั้นตอนในการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ การ
             
พิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการแบบคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และแบบ
             
เสนอแต่งตั้งกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565
          -
ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงาน
             
ทางวิชาการ  พ.ศ. 2565

     2. ประกาศคณะวุฒยาจารย์ ปี 2565 (สำหรับข้อบังคับปี 2564) 
          - ประกาศแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะวุฒยาจารย์
          - 
ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง คำนิยาม รูปแบบ ลักษณะการเผยแพร่ ลักษณะคุณภาพ
             
ของผลงานทางวิชาการและแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วม พ.ศ. 2565

     3. ประกาศคณะวุฒยาจารย์ ปี 2564
          - ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง คณะอนุวุฒยาจารย์ พ.ศ. 2564 
          - 
ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนับเวลาดำรงตำแหน่งและปฏิบัติ
             
หน้าที่ในตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2564
          -
ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง การขอเทียบตำแหน่งทางวิชาการ
          -
ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน เอกสารประกอบ
             
การสอนและเอกสารคำสอน พ.ศ. 2564
          -
ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง คำนิยาม รูปแบบ ลักษณะการเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ
             
ของเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน พ.ศ. 2564
          -
ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง คำนิยาม รูปแบบ ลักษณะการเผยแพร่ ลักษณะคุณภาพ
             
ของผลงานทางวิชาการ และแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วม พ.ศ. 2564
          -
ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง ขั้นตอนในการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ การ
             
พิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการแบบคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และแบบ
             
เสนอแต่งตั้งกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2564
          -
ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงาน
             
ทางวิชาการ  พ.ศ. 2564

     4. ประกาศคณะวุฒยาจารย์ ปี 2563
          -
ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งก่อนการบรรจุเป็น
             
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ.2563
          -
ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่องหลักเกณฑ์เพิ่มเติมและวิธีการสำหรับการขอกำหนดตำแหน่ง
                 ศาสตราจารย์ (เงินเดือนขั้นสูง)ของคณาจารย์ประจำที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563

     5. ประกาศคณะวุฒยาจารย์ ปี 2561   
          - ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง คณะอนุวุฒยาจารย์ พ.ศ .2561
          -
ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนับเวลาดำรงตำแหน่งและปฏิบัติ
             
หน้าที่ในตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561
          -
ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง การขอเทียบตำแหน่งทางวิชาการ
          -
ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน เอกสารประกอบ
             
การสอนและเอกสารคำสอน พ.ศ. 2561
          -
ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง คำนิยาม รูปแบบ ลักษณะการเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ
             
ของเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน พ.ศ. 2561
          -
ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง คำนิยาม รูปแบบ ลักษณะการเผยแพร่ ลักษณะคุณภาพ
             
ของผลงานทางวิชาการและแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วม พ.ศ. 2561
          -
ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง ขั้นตอนในการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ การ
             
พิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการแบบคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และแบบ
             
เสนอแต่งตั้งกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561
          -
ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงาน
             
ทางวิชาการ  พ.ศ. 2561

     6. ประกาศคณะวุฒยาจารย์ ปี 2559
          - ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่องหลักเกณฑ์ กระบวนการและขั้นตอนในการขอทบทวนผลการ
             
พิจารณาผลงานทางวิชาการ (ฉบับที่ 2)
          -
ประกาศคณะวุฒยาจารย์ ปี 2558
          -
ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ.
             
กำหนด ที่สภามหาวิทยาลัยยอมรับเป็นวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
             
วิชาการ พ.ศ. 2558

     7. ประกาศคณะวุฒยาจารย์ ปี 2556
          -
ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและผลงาน
             
ทางการสอน พ.ศ. 2556
          -
ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง เกณฑ์และวิธีการนับเวลาดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ใน
             
ตำแหน่งอาจารย์ พ.ศ. 2556
          - ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง คำจำกัดความของผลงานทางการสอน ลักษณะการเผย
             
แพร่ และลักษณะ คุณภาพของผลงานทางการสอน พ.ศ. 2556
          -
ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่
             
ลักษณะการ มีส่วนร่วมและลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
          -
ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง แบบคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ กระบวนการและ
             
ขั้นตอนในการ ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2556
          -
ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ กระบวนการและขั้นตอนในการขอทบทวนผล
             
การพิจารณา ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556

     8. ประกาศคณะวุฒยาจารย์ ปี 2555
          - ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและผลงาน
             
ทางการสอน พ.ศ. 2555
          -
ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง เกณฑ์และวิธีการนับเวลาดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ใน
             
ตำแหน่งอาจารย์ พ.ศ. 2555
          -
ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง คำจำกัดความของผลงานทางการสอน ผลงานทางวิชาการ
             
ลักษณะการ เผยแพร่ ลักษณะการส่วนร่วม และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ
             
พ.ศ. 2555

          แนวปฏิบัติในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
          - ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง แบบคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ กระบวนการและ
             
ขั้นตอนในการยื่นคำขอและการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2555
          -
ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง กระบวนการและขั้นตอนในขอทบทวนผลการพิจารณา
             
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2555

ประกาศ /หนังสือเวียน ก.พ.อ

     1. ประกาศ /หนังสือเวียน ก.พ.อ. ปี 2565
          -
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วย
             
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์  พ.ศ. 2564 วันที่ 27 ธันวาคม 2564
          -
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วย
             
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565
          -
เรื่อง เพิ่มเติมรายชื่อสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาที่แตกต่างไปจากบัญชีรายชื่อสาขาวิชาที่
             
ก.พ.อ. กำหนด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

     2. ประกาศ /หนังสือเวียน ก.พ.อ. ปี 2564
          - ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วย
             
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
          -
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วย
             
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 วันที่ 19 ตุลาคม 2564 
          -
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วย
             
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์  พ.ศ. 2564 วันที่ 27 ธันวาคม 2564

     3. ประกาศ /หนังสือเวียน ก.พ.อ. ปี 2563
          - ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วย
             
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563
          -
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วย
             
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
          -
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วย
             
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

     4. ประกาศ /หนังสือเวียน ก.พ.อ. ปี 2562
          - เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
             
พ.ศ. 2562
          -
เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบ
             
เคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562

     5. ประกาศ /หนังสือเวียน ก.พ.อ. ปี 2561
          - ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อวิชาสาขาสำหรับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ และ
             
การเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561
          -
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
             
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
             
(28 ก.ย. 2561)
          -
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
             
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
             
(30 ต.ค. 2561)
          -
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กำหนดเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณา
             
ตำแหน่งทางวิชาการ
          -
เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน
          -
เรื่อง การกำหนดจำนวนของผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.
          -
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่ง
             
ศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2561

     6. ประกาศ /หนังสือเวียน ก.พ.อ. ปี 2560
          - ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วย
             
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560

     7. ประกาศ /หนังสือเวียน ก.พ.อ. ปี 2557
          - หนังสือเวียน ก.พ.อ. เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
             
ทางวิชาการ (6 ก.พ. 2557)
          -
หนังสือเวียน ก.พ.อ. เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
             
ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (14 พ.ค. 2557)

     8. ประกาศ /หนังสือเวียน ก.พ.อ. ปี 2556
          - ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงาน
             
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556
          -
หนังสือเวียน ก.พ.อ. เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ใช้ในการ
             
พิจารณา กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (31 พ.ค. 2556)

     9. ประกาศ /หนังสือเวียน ก.พ.อ. ปี 2553
          - ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อ
             
ให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง พ.ศ.2553

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม วจ.

    • แบบฟอร์มสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (1 ต.ค. 57)
    • แบบฟอร์มสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (เกณฑ์ปี 2561) สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
    • แบบฟอร์มสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (เกณฑ์ปี 2560) สำหรับข้าราชการ
    • 
แบบฟอร์มสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (เกณฑ์ปี 2563) สำหรับข้าราชการ
    •
แบบฟอร์มสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (เกณฑ์ปี 2564) สำหรับข้าราชการ
    •
แบบฟอร์มสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (เกณฑ์ปี 2564) สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
    • แบบฟอร์มสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (เกณฑ์ปี 2565) สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
    • แบบฟอร์มสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์ (เงินเดือนขั้นสูง) สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

การขอกำหนดตำแหน่งเชี่ยวชาญ ระดับ ต้น กลาง สูง

EPM

ข้อบังคับ (Rules) / ระเบียบ (Regulation) / ประกาศ (Announcement)

    • ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนสัญญาปฏิบัติงานและการปรับเงินเดือนและเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มอาจารย์สาธิตที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2562animated gif
    •  ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนสัญญาปฏิบัติงานและการปรับเงินเดือนและเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มอาจารย์สอนภาษาต่างประเทศที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นพ.ศ. 2562
    • 
ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนสัญญาปฏิบัติงานและการปรับเงินเดือนและเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการการ กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
พ.ศ. 2562animated gif

    •
ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนสัญญาปฏิบัติงานและการปรับเงินเดือนและ ค่าตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการที่สูงขึ้น พ.ศ.2560
    •
ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์สาธิตชำนาญการ อาจารย์สาธิตเชี่ยวชาญ หรือ อาจารย์สาธิตเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2555
    •
ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานสายวิชาการกลุ่มนักวิจัย พ.ศ.2558
    •
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ทุนการศึกษาปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิตสำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการกองทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2556


ความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

    • เอกสารชี้แจง Template แบบเสนอแผนกรอบอัตราเชี่ยวชาญของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ปี 2561-2565
       ♦ 
Template แบบเสนอแผนกรอบอัตราเชี่ยวชาญของ พนม.สายปฏิบัติการ ปี2561-2565
       ♦ 
WorkFlow ขั้นตอนการเสนอขอกรอบเชี่ยวชาญของ พนม.สายปฏิบัติการ
    • 
เอกสารชี้แจงการจัดทำใบรับรองด้านวิชาชีพภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    • 
เอกสารชี้แจงขั้นตอนการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการระดับ P7
       ♦ 
การกำหนดตำแหน่งเชี่ยวชาญระดับต้น เชี่ยวชาญระดับกลาง และเชี่ยวชาญระดับสูง ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการกลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ ระดับ P7 
       ♦ 
คลินิกเข้ารับการปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ เชี่ยวชาญระดับต้น เชี่ยวชาญระดับกลาง และเชี่ยวชาญระดับสูง
       ♦ 
Powerpoint การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ ระดับ P7
       ♦ 
Powerpoint มุมมอง เกณฑ์ การประเมินผลงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ เพื่อการดำรงตำแหน่ง เชี่ยวชาญระดับต้น เชี่ยวชาญระดับกลาง เชี่ยวชาญระดับสูง


ข้อบังคับ (Rules) / ระเบียบ (Regulation) / ประกาศ (Announcement)

    • ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการแต่งตั้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการกลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพดำรงตำแหน่งเชี่ยวชาญระดับต้น เชี่ยวชาญระดับกลาง และเชี่ยวชาญระดับสูง พ.ศ. 2558
    • 
ประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่องผลงานและลักษณะผลงาน วิธีการเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงาน ที่ใช้ขอกําหนดตําแหน่ง เชี่ยวชาญระดับต้น เชี่ยวชาญระดับกลาง และเชี่ยวชาญระดับสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ พ.ศ. 2560


แบบฟอร์ม (Form)

    • Template แบบเสนอแผนกรอบอัตราเชี่ยวชาญของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ
    • สัญญาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (กรณีรอผลการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น) พม 40
    • 
สัญญาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (กรณีรอผลการพิจารณาการยื่นขอทบทวนผลงานทางวิชาการ) พม. 42 animated gif
    • 
การกำหนดกรอบอัตราตำแหน่งและประเมินค่างาน
        ♦ 
แบบสรุปจำนวนกรอบอัตราที่เสนอ พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการกลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ ตำแหน่งเชี่ยวชาญระดับต้น เชี่ยวชาญระดับกลาง และเชี่ยวชาญระดับสูง
        ♦ 
แบบวิเคราะห์ความจำเป็นเพื่อกำหนดตำแหน่ง
        ♦
แบบประเมินค่างานเชี่ยวชาญต้น
        ♦
แบบประเมินค่างานเชี่ยวชาญกลาง
        ♦ 
แบบประเมินค่างานเชี่ยวชาญสูง
    • การเข้าสู่ตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย
        ♦
แบบประวัติส่วนตัวและผลงานเพื่อเสนอขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเชี่ยวชาญระดับต้น เชี่ยวชาญระดับกลาง และเชี่ยวชาญระดับสูง
        ♦
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน
        ♦
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
        ♦
แบบสรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตำแหน่งที่ครองอยู่ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ


หนังสือเวียน (Circular Notice)

ปี 2564
    • 
ขอติดตามความคืบหน้าแผนการดำเนินงานกรอบอัตราเชี่ยวชาญของพนักมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ animated gif
    • 
ชี้แจงแนวปฏิบัติการต่อสัญญาปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เป็นกรณีพิเศษ (กรณีอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์ขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ)animated gif
        ♦ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : หลักเกณฑ์และวิธีการต่อสัญยาปฎิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (กรณีรอผลการพิจารณาการยื่อขอทบทวนผลงานทางวิชาการ)
        ♦ 
แบบฟอร์ม : สัญญาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (กรณีรอผลการพิจารณาการยื่นขอทบทวนผลงานทางวิชาการ) พม. 42

ปี 2561
    • 
โครงการยกระดับพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ระดับ P8 ที่มีศักยภาพให้เข้าสู่ระดับ P7 โดยใช้กรอบอัตราเลขที่เดิมที่ครองอยู่
       1. คุณสมบัติและวิธีการคัดเลือก
       2. 
แบบเสนอชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ระดับ P8
       3. 
Check List เอกสารหลักฐานต่างๆ
       4. 
ตารางกำหนดเวลา
    •
การจัดทำแผนกรอบอัตราเชี่ยวชาญของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ปี 2561 – 2565
       1. 
Template แบบเสนอแผนกรอบอัตราเชี่ยวชาญของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ
       2. 
ปฏิทินการดำเนินงานเรื่องแผนกรอบอัตราเชี่ยวชาญของพนักงานมหาวิทยาลัย

ปี 2560
    • 
แนวปฏิบัติการเสนอขออนุมัติต่อสัญญาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ แต่อยู่ในระหว่างการพิจารณาผลงาน (ต่อออกไปเป็นปีที่ 2 ปีที่ 3 และปีที่ถัดๆไป)

ปี 2558

    • แนวทางการต่อสัญญาปฏิบัติงานกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการยังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

ปี 2557
    •
แนวทางดำเนินการกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ครบอายุสัญญาปฏิบัติงานสุดท้ายแต่ยังไม่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น

ปี 2556
    •
การปรับเปลี่ยนระดับให้สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ จากระดับ P8 เข้าสู่ระดับ P7A จากผู้ปฏิบัติงานภายในส่วนงาน/หน่วยงาน หน่วยงาน โดยใช้กรอบอัตราเลขที่เดิมที่ครองอยู่สิ่งที่ส่งมาด้วย :
       1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ระดับ P8 เข้าสู่ระดับ P7A เฉพาะกรณีสรรหาจากผู้ปฏิบัติงานภายในส่วนงาน/หน่วยงาน โดยใช้กรอบอัตราเลขที่เดิมที่ครองอยู่
       2. ผังกระบวนการสรรหาและคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ระดับ P8 เข้าสู่ระดับ P7A
       3.
แบบเสนอชื่อการขอปรับเปลี่ยนระดับให้สูงขึ้นของ พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ จากระดับ P8 เข้าสู่ระดับ P7A
       4.
แบบสรุปรายชื่อการเสนอขอปรับเปลี่ยนระดับให้สูงขึ้นของ พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ จากระดับ P8 เข้าสู่ระดับ P7A

ปี 2549
    •
มอบหมายเจ้าหน้าที่รับแบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03)

ปี 2548
    •
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย


การขอกําหนดตําแหน่งเชี่ยวชาญ ระดับ ชํานาญการ

EPM

ขอตำแหน่งที่สูงขึ้น /การเปลี่ยนตำแหน่ง/การตัดโอนตำแหน่ง

การขอตำแหน่งชำนาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ

การเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

ให้บริการในงานเกี่ยวกับการเสนอขอกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ในระดับชำนาญงาน  ระดับชำนาญงานพิเศษระดับชำนาญการ  ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

ข้อบังคับ/ประกาศ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง

     1. ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่ง การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และ
         
การตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
     2.
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการใหดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

     3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553
     4. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553
     5. 
กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วย การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554
     6. 
หนังสือเรื่อง การปรับเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงท้ายกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้น
         
ต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ที่ ศธ 0509(2)/ว6 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2554
     7. 
หนังสือเรื่อง ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภท และระดับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
         
ที่ปรับปรุงใหม่
     8. 
หนังสือเรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
         
ที่ ศธ 0509(2)/ว 1436 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553
     9. 
หนังสือเรื่อง การจัดตำแหน่งและการจัดข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเข้าประเภทตำแหน่งสายงาน และระดับตำแหน่งตามระบบจำแนกตำแหน่ง
         
ใหม่ ที่ ศธ 0509(2)/ ว 1430 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553

     •การประชุมชี้แจง เรื่องแนวทางการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
         
แนวทางกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่จะได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
            หนังสือ สกอ. ที่ ศธ.0509(5).2/ว.3 เรื่อง แนวปฏิบัติการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562

เอกสารแนบ

    • ตัวอย่างทะเบียนตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป
    • 
แบบวิเคราะห์ความจำเป็นเพื่อกำหนดตำแหน่ง (แบบ บค 06/1)
    • 
แบบวิเคราะห์ความจำเป็นเพื่อกำหนดตำแหน่ง (แบบ บค 06/2)

แบบฟอรม์

    1. แบบวิเคราะห์ความจำเป็นเพื่อกำหนดตำแหน่ง (แบบ บค 06/1)
    2. แบบวิเคราะห์ความจำเป็นเพื่อกำหนดตำแหน่ง (แบบ บค 06/2)
    3.
เอกสารแนบ 1 (แบบประเมินค่างานระดับชำนาญงานและชำนาญงานพิเศษ)
    4.
เอกสารแนบ 2 (แบบประเมินค่างานระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ)
    5.
เอกสารแนบ 3 (แบบประเมินค่างานระดับเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ)
    6.
แบบประวัติส่วนตัวและผลงาน (แบบ บค 01)
    7. 
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วม(แบบ บค.02)
    8. 
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ(แบบ บค.03)
    9. 
แบบสรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่(แบบ บค.04)

การขอเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการ

    1. ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น การเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการ
           ตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
    2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553