ศูนย์นวัตกรรมเพื่อฝึกทักษะทางคลินิกทางสัตวแพทย์ (CU Innovation Center for Veterinary Clinical Training: CU IC-VCT)

"จุฬาฯ เปิดศูนย์นวัตกรรมเพื่อฝึกทักษะทางคลินิกทางสัตวแพทย์  ห้องเรียนปฏิบัติการทันสมัยเสมือนจริง เคี่ยวนิสิตสัตวแพทย์ให้เชี่ยวชาญ พร้อมเปิดพื้นที่จัดอบรมระดับนานาชาติ ส่งเสริมวิชาการด้านสัตวแพทย์ และการแพทย์"


ความเป็นมา

     ทุกวันนี้ เทคโนโลยีสมัยใหม่เอื้อให้การเรียนการสอนสามารถสร้างประสบการณ์เสมือนจริงให้กับผู้เรียนได้มากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะสาขาวิชาที่เกี่ยวกับชีวิตและร่างกายของมนุษย์และสัตว์ การที่ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะให้เชี่ยวชาญก่อนลงมีดผ่าตัดรักษาร่างที่มีลมหายใจนับเป็นเรื่องสำคัญที่สร้างความมั่นใจให้ทั้งสัตวแพทย์และเจ้าของสัตว์
     จากนวัตกรรมร่าง(สัตว์)นิ่ม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อยอดสร้างศูนย์การเรียนรู้ครบวงจร ศูนย์นวัตกรรมเพื่อฝึกทักษะทางคลินิกทางสัตวแพทย์ (CU Innovation Center for Veterinary Clinical Training: CU IC-VCT)  เพื่อเตรียมนิสิตสัตวแพทย์ให้เชี่ยวชาญในการการดูแลรักษาสัตว์ด้วยห้องปฏิบัติการฝึกทักษะแบบเสมือนจริง จากจุดเริ่มต้นที่คณะฯ ค้นพบนวัตกรรม​ร่างนิ่ม​ ซึ่งเป็นวิธีการถนอมร่างอาจารย์ใหญ่แบบไร้สารฟอร์มาลีน ช่วยคงสภาพร่างอย่างเสมือนจริงและเก็บไว้ใช้งานได้หลายครั้ง ไม่มีกลิ่นหรือสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองเวลาที่นิสิตสัตวแพทย์ใช้เรียน แต่การใช้ร่างนิ่มในการเรียนการสอนจำเป็นต้องมีห้องที่ได้มาตรฐาน รักษาอุณหภูมิและพร้อมสำหรับการผ่าตัด คณะฯ จึงได้ปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการเดิมให้กลายเป็นศูนย์นวัตกรรมนี้


พื้นที่ภายในศูนย์นวัตกรรมเพื่อฝึกทักษะทางคลินิกทางสัตวแพทย์

     ศูนย์นวัตกรรมเพื่อฝึกทักษะทางคลินิกทางสัตวแพทย์ประกอบด้วยพื้นที่ปฏิบัติการ 3 ส่วน ได้แก่
          1. ห้องเรียนปฏิบัติการสำหรับทำหัตถการ
          2. ห้องเรียนผ่าตัดจำลอง
          3. ห้องเรียนอเนกประสงค์เพื่อการเรียนการสอนกลุ่มย่อยก่อนการลงมือปฏิบัติและเป็น Skill Lab ที่นิสิตจะเข้ามาฝึกหัตถการเองได้


"จุดเด่นของศูนย์ฯ  คือ มุ่งเน้นการฝึกหัตถการทางคลินิกที่เสมือนจริงมากที่สุด"


       ห้องปฏิบัติการที่ศูนย์ฯ มีอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่ทันสมัยเทียบเคียงกับโรงพยาบาลสัตว์เล็ก จุฬาฯ​ เพื่อให้นิสิตสัตวแพทย์ชั้นปีที่​ 4 ใช้ในการเรียนวิชาศัลยกรรม​และฝึกทำหัตถการทางคลินิก​​ นิสิตสัตวแพทย์​จะได้เรียนตั้งแต่ภาพรังสีวินิจฉัย และพื้นฐานเบื้องต้นในการทำศัลยกรรม (Principles of Surgery) ได้แก่ การผูกเงื่อนเย็บแผล การเตรียมตัวสัตว์ก่อนผ่าตัด การวางยาสลบ การกรีดผิวหนัง การเย็บแผล การมอนิเตอร์สัตว์ระหว่างการผ่าตัด การศึกษาโครงสร้างภายในของสัตว์ที่เป็นโรคไปจนถึงการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกเพื่อใส่อุปกรณ์ดามเมื่อสัตว์มีภาวะกระดูกหัก
       ในรายวิชาที่ต้องใช้ร่างอาจารย์ใหญ่ ทางศูนย์ฯ ก็จะร่วมกับศูนย์กายสัตว์อุทิศ จัดเตรียมร่างนิ่มอาจารย์ใหญ่ไว้ให้ พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์เสริมโมเดลต่างๆ เช่น โมเดลการเย็บแผล โมเดลการสอดท่อ โมเดลการแทงน้ำเกลือ เป็นต้น เพื่อให้นิสิตได้ลงมือปฏิบัติจริงและทำซ้ำจนเกิดความชำนาญน

        นอกจากฝึกปฏิบัติการแล้ว ศูนย์ฯ ยังเป็นพื้นที่จัด​สอบ​ Objective Structured Clinical Examination (OSCE) ซึ่งเป็นการสอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะความชำนาญในการทำหัตถการของนิสิตสัตวแพทย์ก่อนจบไปเป็นสัตวแพทย์ โดยมีการจำลองสถานการณ์ให้นิสิตลงมือปฏิบัติ ตั้งแต่การเตรียมตัวสัตว์ก่อนผ่าตัด การเย็บแผล การปูเตียงผ่าตัด การตรวจคลำ เป็นต้น


 "Skill Lab เสริมสร้างทักษะสำหรับนิสิตสัตวแพทย์"


           ห้อง Skill Lab เป็นห้องฝึกทักษะที่เปิดให้นิสิตสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6 เข้ามาใช้งานได้ตลอดเวลา​เพื่อฝึกความชำนาญในการทำหัตถการก่อนขึ้นคลินิก หรือหลังคลินิก เสริมสร้างความมั่นใจก่อนลงมือปฏิบัติจริง เนื่องจากการเรียนทางด้านศัลยศาสตร์จะต้องมีการฝึกซ้ำๆ หลายๆ ครั้ง ประมาณ 30 - 50 ครั้ง จึงจะเกิดความชำนาญ ทางศูนย์ฯ จะจัดเตรียมโมเดลหรืออุปกรณ์ไว้ให้พร้อมคู่มือ อาทิ แป้นเย็บ ตุ๊กตาสำหรับฝึกผ่าเปิดท้องและฝึกเย็บ โมเดลกระดูกสำหรับฝึกการตรวจคลำ สมุดขั้นตอนให้นิสิตกลับไปฝึกที่บ้าน ซึ่งนิสิตต้องจองวันเวลาใช้งานล่วงหน้า


"แหล่งให้บริการวิชาการและอบรมระดับนานาชาติ"


             ด้วยความพร้อมด้านสถานที่ อุปกรณ์และทำเลที่ตั้งใจกลางกรุงเทพฯ ที่ผ่านมา ศูนย์นวัตกรรมเพื่อฝึกทักษะทางคลินิกทางสัตวแพทย์จัดอบรมให้บริการวิชาการไปแล้วมากกว่า 20 โครงการ ตั้งแต่การผ่าตัดโดยใช้ร่างนิ่มอาจารย์ใหญ่ การผ่ากระดูก การผ่าระบบประสาท การส่องกล้องผ่าตัด การผ่าตัดสอดท่อ​ การฝังเข็ม การให้การรักษาทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ฯลฯ
          ทางศูนย์มีการจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง และมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาเป็นวิทยากรอบรมให้กับสัตวแพทย์ภายในคณะเองและจากภายนอก รวมไปถึงสัตวแพทย์จากประเทศใกล้เคียงที่สนใจเข้าร่วม เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกง อินเดีย ปากีสถาน และ ให้บริการกับองค์กรต่างๆ และบริษัททั้งในและต่างประเทศสนใจมาทำการฝึกอบรมต่างๆ กับศูนย์ฯ โดยศูนย์ตั้งเป้าว่าจะสามารถรองรับการอบรมได้มากยิ่งขึ้นและจะเป็นศูนย์กลางการจัดอบรมระดับนานาชาติของสัตวแพทย์และแพทย์ที่มีคุณภาพแห่งหนึ่งในเอเชีย


แผนที่ตั้งศูนย์ฯและช่องทางติดต่อ


            

⇒  ศูนย์นวัตกรรมเพื่อฝึกทักษะทางคลินิกทางสัตวแพทย์
     (CU Innovation Center for Veterinary Clinical Training: CU IC-VCT) 
             ชั้น 4 อาคาร 60 ปีสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
             ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

⇒ สำหรับบริษัทหรือหน่วยงานที่สนใจจะใช้ศูนย์เป็นสถานที่จัดอบรมสัมนาประชุมวิชาการ สามารถติดต่อได้ที่
             ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
             โทร 02-2189639
             e-mail: cuicvct@gmail.com
             CU IC-VCT Facebook : https://www.facebook.com/cuicvct1

⇒ สัตวแพทย์ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมนาประชุมวิชาการกับทางศูนย์ฯ สามารถติดตามข่าวสารได้ทาง
             ♦ CU IC-VCT Facebook : https://www.facebook.com/cuicvct1
             ♦ Facebook ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง คณะสัตวแพทยศาสตร์
               จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย https://www.facebook.com/cuvetce

 

ข่าวสารและกิจกรรม

20ก.ค. 2565

Small animal endoscopy course 2022 10-14 Dec, 2022 - CU-ICVCT

REGISTER HERE: https://forms.gle/6J2JuXpQ1EXuDdqp9For more information: https://sway.office.com/s8YRzexdo0oDCbCu

ที่ตั้ง

ศูนย์นวัตกรรมเพื่อฝึกทักษะทางคลินิกทางสัตวแพทย์ ชั้น 4 อาคาร 60 ปีสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Social Network