Coming Soon

1 ม.ค. 2513

Coming Soon...Coming Soon...

 

Coming Soon...

ปฏิทินการศึกษาทั่วไป

ปฎิทินการศึกษา

มหาวิทยาลัย

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์

  • ปีการศึกษา 2565 

ทุนการศึกษา

ทุนอุดหนุนการศึกษา

วันที่ : 19 พ.ค. 2566

ทุนอุดหนุนการวิจัย

วันที่ : 19 พ.ค. 2566

กิจกรรมอื่นๆ สโมสรนิสิต ชมรม

การขอจบการศึกษา

ทุนการศึกษาและงานวิจัย

ทุนอุดหนุนการศึกษา

วันที่ : 24 พ.ย. 2565

ทุนอุดหนุนการวิจัย

วันที่ : 24 พ.ย. 2565

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบเสนอขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์

ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการทำวิจัยสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการทำวิจัยสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
(เมื่อได้รับอนุมัติประกาศหัวข้อวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว)

ใบสมัครขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย

ใบสมัครขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย
(เมื่อได้รับการตีพิมพ์ไม่เกิน 1 ปีหลักจากได้รับการตีพิมพ์)

 

การขอจบการศึกษา

การสอบวัดคุณสมบัติ QE

                                                  การสอบคุณสมบัติ

  * จะต้องสอบภายใน 4 ภาคการศึกษานับตั้งแต่ภาคแรกที่เข้าศึกษา โดยจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา QE ในภาคการศึกษาที่จะสอบ 
     วันสอบโดยการสอบข้อเขียนและอาจจะมีสอบปากเปล่าด้วยหรือไม่ก็ได้

  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ ไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการสอบ หรือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นประธาน, อาจารย์ประจำหลักสูตร 1 คน อาจารย์ประจำ  หรืออาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการและอาจมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นกรรมการอีกก็ได้ โดยเจ้าหน้าที่หลักสูตรดำเนินการทำบันทึกขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ส่งมาที่หน่วยบัณฑิตศึกษา ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง

 นิสิตแจ้งขอบเขตวิทยานิพนธ์แก่คณะกรรมการ ภายใน 3 สัปดาห์ ของการเปิดภาคการศึกษา

 

     เจ้าหน้าที่หลักสูตรทำจดหมายขอข้อสอบจากกรรมการสอบ        *  

คณะกรรมการสอบกำหนดวันสอบวัดคุณสมบัติกับนิสิต

นิสิตทำการสอบ ประกอบด้วย การสอบข้อเขียน หรือ การสอบปากเปล่า
เจ้าหน้าที่หลักสูตรต้องเตรียมเอกสารดังนี้ 1. แบบรายงานผลการสอบ
2. ใบเซ็นต์ชื่อคณะกรรมการสอบเพื่อทำการเบิกเงินค่าตอบแทน

         คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติรายงานผลการสอบ ส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่หลักสูตร           **        

 เมื่อนิสิตทำการสอบวัดคุณสมบัติเสร็จสิ้นแล้ว เจ้าหน้าที่หลักสูตรจะต้องส่งผลรายงาน
 การสอบวัดคุณสมบัติ มาที่หน่วยบัณฑิตศึกษาภายใน 2 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่เสร็จสิ้น
การสอบ และก่อนวันสุดท้ายของการส่งเกรดของการประเมินผลการศึกษา เพื่อนำเสนอ
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ต่อไป      
 ***       

               หมายเหตุ   * รูปแบบการสอบประกอบด้วย 
                                            - การสอบข้อเขียน ซึ่งต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 1 สัปดาห์ และรูปแบบการสอบขึ้นกับคณะกรรมการสอบ
                                               วัดคุณสมบัติจะกำหนด
                                            - การสอบปากเปล่า
                              ** การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติให้เป็นดังนี้
                                            S ผลการประเมินเป็นที่น่าพอใจของกรรมการทุกท่าน อนึ่ง เกณฑ์การสอบผ่านขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการสอบ
                                            U ผลการประเมินไม่เป็นที่น่าพอใจ
                            *** นิสิตที่เข้าสอบวัดคุณสมบัติแล้ว ผลปรากฎว่าได้สัญลักษณ์ U สามารถลงทะเบียนสอบได้อีก 1 ครั้ง

การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และขอสำเร็จการศึกษา

เกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์จุฬาฯ

ระเบียบนิสิตและข้อบังคับ

ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ.๒๕๒๗

ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยวินัยนิสิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๗

ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการแต่งกายของนิสิต พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สวัสดิการและบริการอื่นๆ