AQUA INNOVAC

21 พ.ย. 2565

บริษัท อะควา อินโนแวค จำกัด

Aqua Innovac  คิดค้นนวัตกรรม "ฟลาโว อินโนแวค" (Flavo Innovac) วัคซีนเชื้อตายชนิดแรกของโลก ที่ป้องกันเชื้อแบคทีเรียฟลาโวแบคทีเรียมโดยใช้นาโนเทคโลยีเป็นระบบนำส่ง   

"นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีช่วยห่อหุ้มตัววัคซีนหรือแอนติเจน เมื่อนำปลามาแช่ในนาโนวัคซีนซึ่งมีประจุเป็นบวก วัคซีนก็จะสามารถไปเกาะติดกับเยื่อเมือกต่างๆ ของปลา ซึ่งมีประจุลบได้เป็นอย่างดี  จากนั้นอนุภาคนาโนอินทรีย์ก็จะค่อยๆ ปลดปล่อยแอนติเจนออกมากระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับปลาได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อปล่อยแอนติเจนหมดแล้ว ตัวนาโนอินทรีย์ก็จะค่อยๆ สลายไปในระยะเวลาอันสั้น ไม่มีการตกค้าง ปลอดภัยกับทั้งตัวปลา สิ่งแวดล้อม และผู้บริโภค"

นวัตกรรมวัคซีนปลาไร้เข็ม  แค่แช่  ไม่ต้องฉีด !

 

สามารถกระตุ้นให้ปลามีระแบบภูมิคุ้มกัน  ต้านโรคเหงือกเน่า

 

นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีที่ช่วยห่อหุ้มตัววัคซีนและสามารถไปเกาะติดกับเยื่อเมือกปลาได้

 

**ช่องทางติดต่อ**

 
รศ.น.สพ.ดร.ชาญณรงค์ รอดคำ
หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

LINE : EaRtH

E-mail : channarong.R@Chula.ac.th

โทร : 0989052888

ที่อยู่ : เลขที่ 39  ชั้น M  อาคาร 60 ปี  คณะสัตว์แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ถนนอังรีดูนังต์  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330

เกี่ยวกับเรา

CUVET Enterprise Company Limited

Vision

  • สนับสนุน ผลักดัน องค์ความรู้และงานวิจัยของคณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำไปสู่การใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์และการช่วยเหลือสังคม

Mission  

  • จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศน์สตาร์ทอัพ เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งและการทำงานของบริษัทสปินออฟของผู้ประกอบการรายใหม่ โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ นิสิต อาจารย์ นักวิจัย และศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พัฒนาขีดความสามารถด้านนวัตกรรมของทั้งผู้ประกอบการและนักวิจัย ให้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการมูลค่าเพิ่มสูง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมสัตว์
  • สร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านการวิจัยทางสัตวแพทย์  ระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชน พัฒนาเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการในทุกระดับ

Key activities

  • การส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ให้คําปรึกษาการเริ่มต้นไอเดีย และการทำธุรกิจที่อาศัยองค์ความรู้และงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • การบ่มเพาะทางธุรกิจ (Business Incubation Program) สําหรับผู้ประกอบการ โดยร่วมมือกับศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ CU Innovation Hub และศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (Chulalongkorn University Technology Center; UTC)

 

 

           Contact Us

                39 อาคาร 60 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้น 8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

              ถนนอังรีดูนังต์  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  10330

               E-mail: cuvet.enterprise@gmail.com     โทรศัพท์: 02-2189548

 

 

 

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง :

 

 

 

 

กรรมการบริษัท

 

 

 

 

 

 

 

ประธานกรรมการผู้จัดการ

ศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.
สันนิภา สุรทัตต์

ประธานกรรรมการผู้จัดการ

อีเมล : Sanipa.S@chula.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการผู้จัดการ

รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.
ณุวีร์ ประภัสระกูล

กรรมการผู้จัดการ

อีเมล : Nuvee.P@chula.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการผู้จัดการ

อาจารย์ ดร.
ธีระพงษ์ ยะทา

กรรมการผู้จัดการ

อีเมล : Teerapong.Y@chula.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ

ผศ.น.สพ.ดร.
นัทธี อ่ำอินทร์

กรรมการ

อีเมล : Nutthee.A@chula.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.
สมพร เตชะงามสุวรรณ

กรรมการ

อีเมล : Somporn.T@chula.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ

ผศ.สพ.ญ.ดร.
มรกต นันทไพฑูรย์

กรรมการ

อีเมล : morakot.n@chula.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ

น.สพ.
วิศุทธิ์ สุขภัทราพิรมย์

กรรมการ

อีเมล : cuvet.enterprise@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ

น.สพ. ดร.
กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร

กรรมการ

อีเมล : veterinary.wu@email.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ

น.สพ.
ธนันต์ ลีละยูวะ

กรรมการ

อีเมล : cuvet.enterprise@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ

สพ.ญ
กฤติกา ชัยสุพัฒนากุล

กรรมการ

อีเมล : info@thonglorpet.com

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ

นางสาว
สุนทรี ศรีวานิชภูมิ

กรรมการ

อีเมล : 88@khaisook.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่ตั้ง

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคาร 60 ปี ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อเจ้าหน้าที่

Social Network