เกี่ยวกับเรา

ประวัติของภาควิชา

          ในอดีตสาขาวิชาจุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์ (Veterinary Microbiology) คือสาขาวิชาที่รวมถึงการตรวจหาจุลชีพที่ได้จากตัวอย่างสัตว์ป่วย ซากสัตว์หรือผลิตภัณฑ์สัตว์  วิทยาภูมิคุ้มกันทางสัตวแพทย์ (Veterinary Immunology) การฝึกพิเศษทางวิทยาภูมิคุ้มกัน (Special Practice in Immunology) และไวรัสวิทยาทางสัตวแพทย์ (Veterinary Virology) เป็นวิชาหลักที่ได้รับการบรรจุในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2478  ในเบื้องต้นได้ก่อตั้งเป็นหน่วยจุลชีววิทยาสังกัดภาควิชาพยาธิวิทยา (แผนกพยาธิวิทยา)  โดยมีศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.เล็ก  ธนสุกาญจน์   เป็นหัวหน้าหน่วยจุลชีววิทยาคนแรก และศาสตราจารย์เตียง  ตันสงวนเป็นหัวหน้าแผนก (ภาควิชา) พยาธิวิทยา   แต่เนื่องจากวิชา จุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์และวิทยาภูมิคุ้มกันทางสัตวแพทย์  มีเนื้อหาสาระมากและหลากหลายประกอบกับการตระหนักดีถึงความสำคัญของจุลชีพก่อโรคต่างๆ ในสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ รวมถึงภูมิคุ้มกันโรคของสัตว์   จึงเล็งเห็นว่าสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตในอนาคตควรจะมีความรู้ความสามารถทางด้านจุลชีววิทยาและด้านภูมิคุ้มกันในสัตว์อย่างลึกซึ้ง ทางคณะสัตวแพทยศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จึงเห็นสมควร ให้จัดตั้งเป็นภาควิชาจุลชีววิทยาในคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. โสมทัต  วงศ์สว่าง  ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยจุลชีววิทยาในขณะนั้น เป็นผู้ดำเนินการในการขออนุมัติจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา โดยมีแนวคิดร่วมกับรองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. เกรียงศักดิ์ สายธนู   (ผู้ล่วงลับ) และรองศาสตราจารย์ น.สพ. เกรียงศักดิ์ พูนสุข  ที่จะดำเนินการในการขออนุมัติจัดตั้งเป็นภาควิชาจุลชีววิทยาอย่างแข็งขันจนได้รับการอนุมัติเป็นภาควิชาจุลชีววิทยา  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2539 ซึ่งนับเป็นวิชาล่าสุด ภาควิชาที่ 10 ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในสมัยนั้น โดยมี รองศาสตราจารย์ น.สพ.เกรียงศักดิ์ พูนสุข เป็นหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาคนแรกและรองศาสตราจารย์ สพ.ญ.  อินทิรา   กระหม่อมทอง  เป็นคนถัดมา จนถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ณุวีร์  ประภัสระกูล  ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาคนปัจจุบัน  ได้รับแต่งตั้งเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 ภาควิชาจุลชีววิทยามีคณาจารย์ทั้งหมด 7 คน ทำงานร่วมกับบุคลากรสายสนับสนุน 7 คน

          บุคลากรสำคัญของภาควิชาฯที่ในอดีตเคยมีส่วนร่วมและเป็นเสมือนเครื่องจักรที่สำคัญที่คอยขับเคลื่อนภาควิชาจุลชีววิทยา และพวกเราชาวจุลชีววิทยาไม่เคยลืมเลือนคือ   รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. เกรียงศักดิ์    สายธนู (ผู้ล่วงลับ)  ท่านเป็นครูจุลชีววิทยาที่มีผลงานวิจัยทางจุลชีววิทยาต่างๆ มากมาย  โดยเฉพาะผลงานชิ้นเอกที่ท่านฝากให้แก่พวกเราก็คือชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำนม (KS-9) ซึ่งต่อมาก็ได้มีการวิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยรองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ธงชัย เฉลิมชัยกิจ เพื่อให้สามารถใช้ตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อสัตว์ได้ด้วย ซึ่งชุดตรวจสอบดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน

          พัฒนาการของภาควิชา ฯ มีในทุกๆ ด้าน  ทั้งด้านการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการ  และการบริหาร จึงนับได้ว่าเป็นภาควิชาฯ เล็กๆ  ที่มีบุคลากรเพียงไม่กี่ท่านแต่เติบโตขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำเนียบหัวหน้าภาค

ลำดับที่ รายชื่อ ระหว่างปี พ.ศ.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

บุคลากร

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.
ชาญณรงค์ รอดคำ

รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.
ชาญณรงค์ รอดคำ

หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา

อีเมล : channaron.r@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022189582

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
ศ. สพ.ญ. ดร. 
สันนิภา สุรทัตต์

ศาสตราจารย์ สพ.ญ. ดร.
สันนิภา สุรทัตต์

อาจารย์

อีเมล : sanipa.s@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022189779

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.
ณุวีร์ ประภัสระกูล
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม
และสื่อสารองค์กร

รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.
ณุวีร์ ประภัสระกูล

รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.

อีเมล : pnuvee@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022189783

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ สพ.ญ. ดร.
อัญญรัตน์ ต้นธีรวงศ์

รองศาสตราจารย์ สพ.ญ. ดร.
อัญญรัตน์ ต้นธีรวงศ์

รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.

อีเมล : Aunyaratana.T@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022189655

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.
ภัทรรัฐ จันทร์ฉายทอง

รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.
ภัทรรัฐ จันทร์ฉายทอง

รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.

อีเมล : pattrarat.c@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022189553

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.
เดชฤทธิ์ นิลอุบล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.
เดชฤทธิ์ นิลอุบล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.

อีเมล : dachrit@gmail.com

เบอร์โทร : 022189584

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
อาจารย์ น.สพ. ดร.
นวพล เตชะเกรียงไกร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ

อาจารย์ น.สพ. ดร.
นวพล เตชะเกรียงไกร

อาจารย์ น.สพ.ดร.

อีเมล : navapont@gmail.com

เบอร์โทร : 022189551

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
อาจารย์ น.สพ. ดร.
ธีรวุฒิ เนตรอำพันธ์

อาจารย์ น.สพ. ดร.
ธีรวุฒิ เนตรอำพันธ์

อาจารย์

อีเมล : teerawut.n@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022189560

หลักสูตรที่เปิดสอน

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์
    โปรแกรมจุลชีววิทยา และ โปรแกรมไวรัสวิทยา
          1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์และเทคโนโลยี
                (หลักสูตรนานาชาติ) โปรแกรมจุลชีววิทยา และ โปรแกรมไวรัสวิทยา
          1.2 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต
          1.3 หลักสูตรสหสาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
                ร่วมสอนกับ

                     - ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์
                     - ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์  
                     - ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์
                     - ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
         

งานบริการของภาควิชาจุลชีววิทยา

ภาควิชาฯ  มีการให้บริการทางด้านวิชาการต่างๆ และเป็นห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานสากล สามารถใช้อ้างอิงในเชิงวิชาการได้ อันได้แก่  การให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ต่างๆ ทั้งสัตว์ปีก สุกร โค กระบือและ สัตว์น้ำ ทางด้านการป้องกันโรค การหาสาเหตุของโรคที่เกิดขึ้น รวมถึงการใช้วัคซีนชนิดต่างๆ ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เป็นอย่างมาก  การเป็นแหล่งข้อมูลทางด้านวิชาการของการศึกษาถึงสาเหตุของโรคติดเชื้อการ ป้องกันโรคระบาดโดยการใช้วัคซีนชนิดต่างๆ  คุณภาพของวัคซีนที่ใช้ในประเทศไทย และมีการจัดอบรมสัมมนาและร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมสัมมนาในด้านจุลชีววิทยา ให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจทางด้านจุลชีววิทยารวมทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่อง

ไม่มีข้อมูล

ที่ตั้ง

ชั้น 12 อาคาร 60 ปี  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเจ้าหน้าที่

  • ธุรการ ภาควิชาจุลชีววิทยา
    02-218-9582 .

Social Network