เกี่ยวกับเรา

     หน่วยปรสิตวิทยา สังกัดอยู่ในภาควิชาพยาธิวิทยา ซึ่งเป็นภาควิชาที่เก่าแก่ของคณะฯ รับผิดชอบการเรียนการสอน การวิจัย และงานบริการวิชาการ ด้านปรสิตวิทยาที่มีความสำคัญทางการสัตวแพทย์  (หนอนพยาธิ กีฏวิทยาและโปรโตซัว) โดยมีการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  


 ประวัติความเป็นมา

     ภาควิชาพยาธิวิทยาซึ่งเป็นภาควิชาที่เก่าแก่ของคณะฯ ควบคู่กับการพัฒนาการศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ในประเทศไทย จากวันที่ 16 เมษายน 2478 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2558 ในวาระครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนาคณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การพัฒนาทางการศึกษาและวิทยาการทางพยาธิวิทยาของภาควิชายังคงก้าวหน้าต่อเนื่องต่อไป ด้วยความต่อเนื่องจากบทความรวบรวมประวัติของท่านอดีตคณบดีและคณาจารย์อาวุโสที่ได้วางรากฐานวิชาการทางพยาธิวิทยา และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ จากบทความในวาระการฉลองครบรอบ 72 ปี  โดย ท่านอาจารย์อาวุโสเกษียณ รศ.น.สพ.ดร.เล็ก อัศวพลังชัย และ รศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต ได้รวบรวมไว้ และรวบรวมถึงปัจจุบัน ดังนี้

  ปี พ.ศ. 2478

  จากเตรียมสัตวแพทย์ในคณะอักษรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมี ศ.หลวงพรตพิทยพยัต
  เป็นคณบดีเปิดหลักสูตรสัตว แพทยศาสตร์บัณฑิต 4 ปี

  ปี พ.ศ. 2480

  การสอนแผนกสัตวแพทย์ได้เริ่มขึ้นอย่างชัดเจนในโดยมี  ร.อ.  หลวงชัยอัศวรักษ์  เป็นผู้อำนวยการสอน   มีการสอน
  วิชาการสัตวแพทย์เพียง 8 วิชา

  ปี พ.ศ. 2482

  หลักสูตรปริญญาสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต ได้เปลี่ยนแปลงเป็นหลักสูตร 5 ปี โดยที่แผนกพยาธิวิทยาและแบคทีเรีย
  วิทยา รับผิดชอบสอนในชั้นปีที่ 4  และเป็นวิชาที่มีเนื้อหารวมหลายอย่าง คือ  พยาธิวิทย  แบคทีเรียวิทยา  ไวรัสวิทยา 
  และ
ปรสิตวิทยา

  ปี พ.ศ. 2485

  แผนกสัตวแพทยศาสตร์ได้ยกฐานะเป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในวันที่  10 มีนาคม  2485  ขึ้นกับกรมมหาวิทยาลัย
  แพทยศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข โดย พ.ท. หลวงชัยอัศวรักษ์ เป็นคณบดี รศ.น.สพ. เตียง ตันสงวน เป็นหัวหน้า
  แผนกพยาธิ 
วิทยา และแบคทีเรียวิทยา

  ปี พ.ศ. 2497

  คณะสัตวแพทยศาสตร์    ได้โอนย้ายจากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์   ไปสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กระทรวง
  เกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปัจจุบัน) โดยมี ศ.น.สพ. เตียง ตันสงวน  เป็นคณบดี ในวันที่   28 ธันวาคม
  2497

  ปี พ.ศ. 2500

  คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตเป็น  6 ปี จนถึงในปัจจุบัน  โดยมีแผนกที่
  รับ
ผิดชอบเกี่ยวกับการสอนใน   ขณะนั้น  10  แผนก  มี   ศ.น.สพ.   เตียง ตันสงวน    เป็นหัวหน้าแผนกพยาธิวิทยา
  อ.น.สพ.ดร. เล็ก 
ธนสุกาญจน์ เป็นหัวหน้าแผนกแบคทีเรีย และอ.น.สพ. จิตร วรมนตรี เป็นหัวหน้าแผนกปรสิตวิทยา
  แต่เนื่องจากยังขาดความ
พร้อม    จึงให้นิสิตเรียนวิชาพยาธิวิทยาทั่วไป    (General  Pathology)    ที่คณะแพทย-
  ศาสตร์ และศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ โดยมี ศ.นพ. ประดิษฐ์ ตันสุรัต รับผิดชอบช่วยสอนให้

  ปี พ.ศ. 2502–2504

  ได้เชิญ Professor Zacarias  de  Jesus  ผู้เชี่ยวชาญชาวฟิลิปปินส์  จาก  Department  of  Veterinary
  Parasitology,  
The   College  of  Veterinary  Medicine   and  Graduate  School,  University  of
  Philippines มาเป็นที่ปรึกษา และพัฒนา
การสอนวิชาปรสิตวิทยา

  ปี พ.ศ. 2507

  Dr. Rue Jensen, Dean College of  Veterinary  Medicine,  Colorado  State  University,  U.S.A.
  ได้รับเชิญให้มา
เป็นที่ปรึกษาการบริหารคณะ   และได้ช่วยพัฒนาทางด้านวิชาการ  โดยเฉพาะด้านพยาธิ
  วิทยา  และ
ปรสิตวิทยา ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยฮาวาย

  ปี พ.ศ. 2510

  คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้โอนย้ายจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์       กลับมาสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกครั้ง
  เมื่อ
วันที่ 24 ตุลาคม 2510 โดยมี ศ.น.สพ. เตียง  ตันสงวน คณบดี  เป็นหัวหน้าแผนกพยาธิวิทยา  ศ.น.สพ.ดร.  เล็ก
  ธนสุกาญจน์ 
เป็นหัวหน้าแผนกแบคทีเรีย และ อ.สพ.ญ.ดร. สุภรณ์ โพธิ์เงิน เป็นหัวหน้าแผนกปรสิตวิทยา

  ปี พ.ศ. 2511–2512

  ได้เชิญ Major W.L. Wooding และ Major  J.D.  Pulliam   สัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพยาธิวิทยา 
  ชาวอเมริกันจาก 
SEATO มาช่วยสอน และพัฒนาการสอนวิชาพยาธิวิทยา 

  ปี พ.ศ. 2513

  ได้เชิญ Professor  Dr. Karl Friedhoff   จากประเทศเยอรมันตะวันตกมาช่วยพัฒนาด้านการสอน และวิจัยทาง
  ด้านปรสิตวิทยา

  ปี พ.ศ. 2515

  น.สพ.ดร. เล็ก ธนสุกาญจน์  เป็นหัวหน้าแผนกพยาธิวิทยา  และดำเนินการรวมวิชาทางด้านพยาธิวิทยา แบคทีเรีย
  วิทยา 
และปรสิตวิทยา เข้าด้วยกันเป็นแผนกพยาธิวิทยา

  ปี พ.ศ. 2518

  แผนกพยาธิวิทยาเปลี่ยนชื่อเป็นแผนกวิชาพยาธิวิทยา

  ปี พ.ศ. 2519

  ศ.น.สพ.ดร. เล็ก ธนสุกาญจน์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาพยาธิวิทยา ได้แบ่งแผนกวิชาเป็น  3  หน่วยงาน  คือ
  หน่วย
พยาธิวิทยา หน่วยจุลชีววิทยา และหน่วยปรสิตวิทยา 

  ปี พ.ศ. 2522

  แผนกวิชาพยาธิวิทยาเปลี่ยนชื่อเป็นภาควิชาพยาธิวิทยา และยังคงแบ่งหน่วยงานเป็น 3 หน่วยงาน

  ปี พ.ศ. 2528

  วิชาไวรัสวิทยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยจุลชีววิทยา ได้แยกการบริหารออกเป็นหน่วยไวรัสวิทยา

  ปี พ.ศ. 2539

  หน่วยจุลชีววิทยาได้จัดตั้งเป็นภาควิชาจุลชีววิทยา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2539

  ปี พ.ศ. 2539

  ภาควิชาพยาธิวิทยาประกอบด้วย  3  หน่วยย่อย  คือ  หน่วยพยาธิวิทยา  หน่วยปรสิตวิทยา  และหน่วยไวรัสวิทยา

  ปี พ.ศ. 2556 

  ในวันที่ 1 ตุลาคม   หน่วยไวรัสวิทยา   ได้ย้ายไปสังกัด   ภาควิชาจุลชีววิทยา   ภาควิชาพยาธิวิทยาจึงเหลือเพียง
  2 หน่วยงานคือ หน่วยพยาธิวิทยา และหน่วยปรสิตวิทยา จนถึงปัจจุบัน

 

 

             

                        

 

                       

 

                       

 

                       

 

                       

 

                       

 

                       

 

บุคลากร

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
รศ. น.สพ. ดร.
ปิยนันท์ ทวีถาวรสวัสดิ์

รศ.น.สพ.ดร.
ปิยนันท์ ทวีถาวรสวัสดิ์

หัวหน้าหน่วยปรสิตวิทยา

อีเมล : Piyanan.T@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189661

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
รศ. น.สพ. ดร.
สนธยา เตียวศิริทรัพย์

รศ.น.สพ.ดร.
สนธยา เตียวศิริทรัพย์

อาจารย์ประจำหน่วยปรสิตวิทยา

อีเมล : Sonthaya.T@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189664

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
รศ. น.สพ. ดร.
มรกต แก้วธรรมสอน

รศ. น.สพ. ดร.
มรกต แก้วธรรมสอน

อาจารย์ประจำหน่วยปรสิตวิทยา

อีเมล : Morakot.K@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189662

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
ผศ. สพ.ญ. ดร.
วรพร สุขุมาวาสี

ผศ.สพ.ญ.ดร.
วรพร สุขุมาวาสี

อาจารย์ประจำหน่วยปรสิตวิทยา

อีเมล : Woraporn.S@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189663

 

 

 

 

 

 

นางสาวสุชันษา ธานี

นางสาว
สุชันษา ธานี

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์

อีเมล : Suchansa.T@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189668

 

 

 

 

 

 

นางสาวพัชนา คำกอง

นางสาว
พัชนา คำกอง

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์

อีเมล : Patchana.K@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189668

 

 

 

 นางสาวอัญชลี   กิจการ

นางสาว
อัญชลี กิจการ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ)

อีเมล : Anchalee.K@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189667

 

 

 

 

 

 

นางทุเรียน แก้วทอง

นาง
ทุเรียน แก้วทอง

พนักงานบริการทั่วไป

อีเมล : -

เบอร์โทร : 02-2189667

 

 

 

 

 

 

นางวันเพ็ญ ปะอาว

นาง
วันเพ็ญ ปะอาว

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป

อีเมล : -

เบอร์โทร : 02-2189667

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาบัณฑิต

          วิชาที่เปิดสอน   :   ปรสิตวิทยาทางการสัตวแพทย์ 1   รหัสวิชา 3105201
                                :   ปรสิตวิทยาทางการสัตวแพทย์ 2   รหัสวิชา 3105305

ระดับบัณฑิตศึกษา

          หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต   (วท.ม.)  สาขาวิชาพยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์
          หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต  (วท.ด.)  สาขาวิชาพยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์ 

 

งานวิจัยโรคติดเชื้อในสัตว์ที่มีพาหะนำโรค

งานวิจัยปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์และโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน

งานวิจัยตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในปรสิตวิทยาของสัตว์

ขั้นตอนการส่งตรวจตัวอย่าง

     1. เก็บตัวอย่างในภาชนะหรือวัสดุที่ป้องกันการรั่วไหลหรือปนเปื้อนสู่ภายนอก
     2. ตัวอย่างที่ส่งตรวจต้องระบุ
          - ชื่อตัวอย่างให้ชัดเจน
          - ชนิดต้วอย่าง (เลือด, อุจจาระ, อวัยวะหรือรายละเอียดอื่น ๆ)
          - วันที่เก็บตัวอย่าง
     3. ส่งตัวอย่างด้วยตนเองที่หน่วยปรสิตวิทยา ชั้น 14 อาคาร 60 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
         ตั้งแต่เวลา 8.30 .-16.00 น. (ในวันและเวลาราชการ)  พร้อมใบส่งตรวจตัวอย่าง
         (
ดาวน์โหลดที่หน้าเว็บไซต์หรือขอได้ที่หน่วยปรสิต)
     4. เจ้าหน้าที่รับตัวอย่างและแจ้งค่าบริการลงในใบส่งตรวจ
     5. นำใบส่งตรวจไปชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ อาคาร 50 ปี ชัยอัศวรักษ์  ชั้น 2 และส่งหลักฐานใบเสร็จ
         รับเงินมาทาง อีเมล์ : cuvet.parasitology.lab@gmail.com หรือนำส่งใบเสร็จที่หน่วยปรสิตวิทยา  กรุณาชำระเงินภายใน 3 วัน
         ทำการ
     6. เจ้าหน้าที่จะส่งผลตรวจให้ทางอีเมล์ที่ระบุไว้ในใบส่งตรวจเท่านั้น (ส่งผลตรวจเมื่อได้รับหลักฐานการชำระเงิน)  ไม่มีโทรแจ้งผลตรวจ
         และไม่ส่งผลตรวจทางไปรษณีย์ หากต้องการผลตรวจตัวจริง สามารถติดต่อรับด้วยตนเองที่หน่วยปรสิตเท่านั้น
     7. หากเป็นตัวอย่างเร่งด่วน กรุณาติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน 
     8. หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยปรสิตวิทยา โทร 02-218-9667 

งานบริการตรวจวินิจฉัยทางปรสิตวิทยา

แบบฟอร์มสำหรับส่งตรวจตัวอย่าง

ข่าวสารและกิจกรรม

30มี.ค. 2566
ใหม่

ขอแสดงความยินดี 💐🎉

Congratulations 💐🎉 รศ.น.สพ.ดร.สนธยา เตียวศิริทรัพย์อาจารย์ประจำหน่วยปรสิตวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยาที่ได้รับการอนุมัติและเห็นชอบให้เสนอเพื่อพิจารณาโปรดเกล้าฯ ในการกำหนดตำแหน่ง“ศาสตราจารย์” จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 873 วันที่ 30 มี.ค. 66  
30มี.ค. 2566
ใหม่

ขอแสดงความยินดี 💐🎉

Congratulations 💐🎉 รศ.น.สพ.ดร.มรกต แก้วธรรมสอนอาจารย์ประจำหน่วยปรสิตวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยาที่ได้รับการอนุมัติและเห็นชอบให้เสนอเพื่อพิจารณาโปรดเกล้าฯ ในการกำหนดตำแหน่ง“ศาสตราจารย์” จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 873 วันที่ 30 มี.ค. 66

ที่ตั้ง

หน่วยปรสิตวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 14 อาคาร 60 ปี
ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

ติดต่อเจ้าหน้าที่

Social Network