เกี่ยวกับเรา

ประวัติภาควิชา

     ถึงแม้ว่าจะมีการจัดตั้งแผนกอิสระสัตวแพทยศาสตร์ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2478 ตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2477 แต่ยังไม่ปรากฏมีการสอนวิชาศัลยศาสตร์ ในระยะเริ่มแรกหลักสูตรขั้นปริญญาสัตวแพทยศาสตร์
     จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2482 เมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เพิ่มหลักสูตรขั้นปริญญาสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตจาก 4 ปี เป็น 5 ปี ได้มีการสอนวิชาศัลยศาสตร์ ขึ้นเป็นครั้งแรกในชั้นปี 5 ต่อมาในปี พ.ศ. 2485 แผนกสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เลื่อนฐานะขึ้นเป็นสัตวแพทยศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้มีการจัดแบ่ง แผนกวิชาต่าง ๆ ขึ้น วิชาศัลยศาสตร์ ได้อยู่ในฐานะของแผนกวิชาเรื่อยมา ตั้งแต่คณะสัตวแพทยศาสตร์ถูกโอน ย้ายไปสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี 2502 และในปี 2510 จึงถูกโอนย้ายมาขึ้นอยู่กับจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง
     ต่อมา ได้มีการเปลี่ยนชื่อเรียกจากแผนกวิชา เป็นภาควิชาตามพระราชบัญญัติจุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2522 จนกระทั่งทุกวันนี้
     ในการศึกษาวิชาศัลยศาสตร์ระยะแรกนั้น (หลักสูตร 5 ปี) ได้มีการสอนวิชาศัลยศาสตร์และสูติศาสตร์รวม 18 หน่วยกิต แต่ไม่ปรากฏว่ามีการสอนศัลยศาสตร์ และสูติศาสตร์วิชาละกี่หน่วยกิต ต่อมา พ.ศ. 2497 เมื่อคณะเพิ่มหลักสูตรจาก 5 ปี เป็น 6 ปี ได้มีการสอนวิชาศัลยศาสตร์รวม 19 หน่วยกิต โดยสอนในชั้นปีที่ 5 จำนวน 6 หน่วยกิต และในชั้นปีที่ 6 จำนวน 13 หน่วยกิต
     นอกจากนั้นยังมีการสอนวิชารังสีวิทยา 2 หน่วยกิต และวิชาสูติศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ อีก 7 หน่วยกิตด้วย เมื่อมีการจัดตั้งภาควิชาสูติศาสตร์เธนุเวศน์วิทยา และวิทยาการสืบพันธุ์ในปี 2521 จึงได้โอน วิชาสูติศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ ไปอยู่ในภาควิชาใหม่ทั้งหมด 

รายนามหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ ตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน

รายนามหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์

วันที่เริ่มต้น
ดำรงตำแหน่ง
วันที่สิ้นสุด
ดำรงตำแหน่ง
 ศ. สพ.ญ. ดร. ปราณี  ตันติวนิช  10 สิงหาคม 2522 6 ตุลาคม 2523
 ศ. น.สพ. อติชาต  พรหมาสา 6 ตุลาคม 2523 19 พฤษภาคม 2529
 ศ. สพ.ญ. ดร. ปราณี  ตันติวนิช 28 พฤษภาคม 2529 28 พฤษภาคม 2533
 ศ. น.สพ. ดร. มาริษศักร์  กัลล์ประวิทธ์ 28 พฤษภาคม 2533 1 สิงหาคม 2536
 รศ. สพ.ญ. ทัศริน  ศิวเวชช 1 ตุลาคม 2536 1 สิงหาคม 2537
 รศ. สพ.ญ. ดร. ไพวิภา  กมลรัตน์ 30 กันยายน 2537 29 กันยายน 2541
 ศ. สพ.ญ. ดร. ปราณี  ตันติวนิช 30 กันยายน 2541 29 กุมภาพันธ์ 2544
 ศ. น.สพ. อติชาต  พรหมาสา 23 กุมภาพันธ์ 2544 1 ตุลาคม 2545
 ศ. น.สพ. ดร. มาริษศักร์  กัลล์ประวิทธ์ 1 ตุลาคม 2545 24 กุมภาพันธ์ 2548
 ผศ. น.สพ. ดร. วรพันธุ์  ณ สงขลา 25 กุมภาพันธ์ 2548 24 กุมภาพันธ์ 2556
 ผศ. น.สพ. ดร. สุมิตร  ดุรงค์พงษ์ธร 25 กุมภาพันธ์ 2556 24 กุมภาพันธ์ 2560
 ผศ. สพ.ญ. ดร. นลินี  ตันติวนิช 25 กุมภาพันธ์ 2560 24 กุมภาพันธ์ 2564
 ผศ. น.สพ. สิริพงศ์  เกียรติกิตติคุณ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงปัจจุบัน

 


• วิสัยทัศน์ •
• Vision •

เป็นหน่วยงานชั้นนำของประเทศ ให้การศึกษาและบริการทางศัลยกรรมของสัตว์


• พันธกิจ •
• Mission •

ภาควิชาศัลยศาสตร์ มีพันธกิจที่สอดคล้องกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ คือ
เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการ เรียนการสอน เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัย การรักษาโรค
ทางศัลยกรรมของสัตว์ชนิดต่าง ๆ 

เพื่อให้เกิดการศึกษา ค้นคว้า และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านวิชาการ
ให้เพียงพอกับความต้องการของสังคมและ ประเทศชาติ

 

 • ปรัชญา •

ศัลยศาสตร์จุฬาฯ วิชาการก้าวไกล วิจัยประยุกต์ สู่งานบริการ ผสานด้วยคุณธรรม

 

 • ปณิธาน •

การผลิตสัตวแพทย์ผู้มีความรู้ความสามารถ

ในด้านศัลยกรรม รังสีวิทยา วิสัญญีวิทยา จักษุวิทยา และ ทันตกรรม เพื่อประโยชน์ต่อสังคม  

 

 

 

 

 

บุคลากร

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย

ผศ. น.สพ. 
สิริพงศ์ เกียรติกิตติคุณ
หัวหน้าภาควิชา

ผศ.น.สพ.
สิริพงศ์ เกียรติกิตติคุณ

หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์

อีเมล : srireepong.k@gmail.com

เบอร์โทร : 022189629

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
รศ. น.สพ. ดร.
สุมิตร ดุรงค์พงษ์ธร

รศ. น.สพ. ดร.
สุมิตร ดุรงค์พงษ์ธร

อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์

อีเมล : sumit.d@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022189641

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
รศ. น.สพ. ดร.
กัมปนาท สุนทรวิภาต

รศ. น.สพ. ดร.
กัมปนาท สุนทรวิภาต

อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์

อีเมล : Kumpanart.S@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022189642

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
ผศ. น.สพ.
เกียรติพิเชษฐ์ โคมิน

ผศ. น.สพ.
เกียรติพิเชษฐ์ โคมิน

อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์

อีเมล : komin3182@hotmail.com

เบอร์โทร : 022189632

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
รศ. สพ.ญ. ดร.
นลินี ตันติวนิช

รศ. สพ.ญ. ดร.
นลินี ตันติวนิช

อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์

อีเมล : Nalinee.T@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022189639

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
รศ. สพ.ญ. ดร.
ชาลิกา หวังดี

รศ. สพ.ญ. ดร.
ชาลิกา หวังดี

อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์

อีเมล : c.wangdee@hotmail.com

เบอร์โทร : 022189639

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
รศ. สพ.ญ. ดร.
แนน ช้อยสุนิรชร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

รศ. สพ.ญ. ดร.
แนน ช้อยสุนิรชร

อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์

อีเมล : Nan.C@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022189640

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
อ. สพ.ญ. ดร.
นถพัฒน์ บุนนาค

อ. สพ.ญ. ดร.
นถพัฒน์ บุนนาค

อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์

อีเมล : bnadhapat@gmail.com

เบอร์โทร : 022189639

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
ผศ. สพ.ญ. ดร.
พรรณระวี วิริยสิทธาวัฒน์

ผศ. สพ.ญ. ดร.
พรรณระวี วิริยสิทธาวัฒน์

อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์

อีเมล : Panrawee.P@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022189639

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
อ. สพ.ญ. ดร.
กฤชพร กระดังงา

อ.สพ.ญ.ดร.
กฤชพร กระดังงา

อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์

อีเมล : krishaporn@gmail.com

เบอร์โทร : 022189639

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
อ. สพ.ญ. ดร.
ณิโคล ศิริโศภิษฐ์ เมห์ล

อ. สพ.ญ. ดร.
ณิโคล ศิริโศภิษฐ์ เมห์ล

อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์

อีเมล : cudnicole@gmail.com

เบอร์โทร : 022189639

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
อ. สพ.ญ. ดร.
อรพรรณ จาตุรกาญจน์

อ. สพ.ญ. ดร.
อรพรรณ จาตุรกาญจน์

อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์

อีเมล : cuorapun.j@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022189639

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
อ. สพ.ญ. ดร.
ศิรินันท์ พิสมัย

อ.สพ.ญ.ดร.
ศิรินันท์ พิสมัย

อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์

อีเมล : Sirinun.P@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022189639

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
ผศ. สพ.ญ. ดร.
ชุติมน ธนบูรณ์นิพัทธ์

ผศ. สพ.ญ. ดร.
ชุติมน ธนบูรณ์นิพัทธ์

อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์

อีเมล : Chutimon.Th@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022189639

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
อ. น.สพ. ดร.
ธีรพล ชินกังสดาร

อ. น.สพ. ดร.
ธีรพล ชินกังสดาร

อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์

อีเมล : Teerapol.C@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022189639

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
อ. น.สพ. ดร.
เอกพล อัครพุทธิพร

อ.น.สพ.ดร.
เอกพล อัครพุทธิพร

อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์

อีเมล : Ekkapol.A@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022189639

 

 

 

 

 

 

 

เยาวลักษณ์ คำโสภา

นาง
เยาวลักษณ์ คำโสภา

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7

อีเมล : yaowalak_2512@hotmail.com

เบอร์โทร : 022189860

 

 

 

 

 

 

 

ชัญญารัชช์ ชัยเจริญชนม์

นางสาว
ชัญญารัชช์ ชัยเจริญชนม์

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7

อีเมล : Chanyaratt.C@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022189862

 

 

 

 

 

 

ชญาดา นนทกิจโยธิน

นางสาว
ชญาดา นนทกิจโยธิน

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7

อีเมล : chayada.n@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022189639

 

 

 

 

 

 

ฉัตรชัย สายสุข

นาย
ฉัตรชัย สายสุข

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8

อีเมล : Chatchai.Sa@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022189638

 

 

 

 

 

 

ถนอม นิลไชย

นาย
ถนอม นิลไชย

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P8

อีเมล : Thanom.n@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022189638

 

 

 

 

 

 

บุษบา เอี่ยมสะอาด

นาง
บุษบา เอี่ยมสะอาด

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (คนงาน) P9

อีเมล : busaba.a@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022189639

 

 

 

 

 

 

ระเวียง มูลปาก

นาง
ระเวียง มูลปาก

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (เลี้ยงสัตว์ทดลอง) P9

อีเมล : Rawieng.m@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022189639

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรภาควิชาศัลยศาสตร์

    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทางสัตวแพทย์    
         เป็นหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสัตวแพทย์ที่มีความรู้ทางวิชาการ และประสบการณ์ในด้านศัลยกรรม รังสีวิทยา วิสัญญีวิทยา
        จักษุวิทยา และทันตกรรม  
ควบคู่กับความมีคุณธรรม  และเพื่อผลิตงานวิจัย หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านศัลยกรรม รังสีวิทยา
        วิสัญญีวิทยา จักษุวิทยา และทันตกรรม

    โครงสร้างหลักสูตร
         จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36   หน่วยกิต
           รายวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
           รายวิชาเลือก    6 หน่วยกิต
           วิทยานิพนธ์    18 หน่วยกิต                            

    ระยะเวลาการศึกษา     2    ปี

    ช่วงเวลาการรับสมัคร
         รับสมัครช่วง กุมภาพันธ์ - มีนาคม ของทุกปี (เริ่มเรียนในภาคต้น เดือน สิงหาคม)

    คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา         
         สำเร็จการศึกษาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
         
         สำเร็จประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก แขนงวิชาศัลยศาสตร์ทางสัตวแพทย์

งานวิจัยศัลยกรรมกระดูกและข้อต่อ

งานวิจัยศัลยกรรมกระดูกและข้อต่อ

งานวิจัยศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน

งานวิจัยศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน

งานวิจัยศัลยกรรมช่องปาก และใบหน้าขากรรไกร

งานวิจัยศัลยกรรมช่องปาก 

งานวิจัยศัลยกรรมสัตว์ใหญ่

งานวิจัยศัลยกรรมสัตว์ใหญ่

งานวิจัยวิสัญญีสัตวแพทย์

งานวิจัยวิสัญญีสัตวแพทย์

งานวิจัยรังสีวิทยา

งานวิจัยรังสีวิทยา

งานวิจัยจักษุวิทยา

งานวิจัยจักษุวิทยา

ศูนย์กายสัตว์อุทิศ

ศูนย์กายสัตว์อุทิศ 

ศูนย์นวัตกรรมเพื่อฝึกทักษะคลินิกทางสัตวแพทย์

ศูนย์นวัตกรรมเพื่อฝึกทักษะคลินิกทางสัตวแพทย์ 

ข่าวสารและกิจกรรม

24ส.ค. 2565
ใหม่

จุดเริ่มต้นของคลินิกม้า รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

จุดเริ่มต้นของคลินิกม้า รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดย อ.น.สพ.ดร. ธีรพล ชินกังสดาร อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ https://www.dailynews.co.th/articles/1276302/

ที่ตั้ง

ภาควิชาศัลยศาสตร์ ชั้น 8 อาคารสัตววิทยวิจักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อเจ้าหน้าที่

Social Network