เกี่ยวกับเรา

ประวัติภาควิชา

 

    ภาควิชาพยาธิวิทยา ซึ่งเป็นภาควิชาที่เก่าแก่ของคณะฯ ควบคู่กับการพัฒนาการศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ในประเทศไทย จากวันที่ 16 เมษายน 2478 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2558 ในวาระครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนาคณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การพัฒนาทางการศึกษา และวิทยาการทางพยาธิวิทยาของภาควิชา ยังคงก้าวหน้าต่อเนื่องต่อไป ด้วยความต่อเนื่องจากบทความรวบรวมประวัติของท่านอดีตคณบดี และคณาจารย์อาวุโส ที่ได้วางรากฐานวิชาการทางพยาธิวิทยาและการเปลี่ยนแปลงต่างๆจากบทความในวาระการฉลองครบรอบ 72 ปี  โดย ท่านอาจารย์อาวุโสเกษียณ รศ. น.สพ. ดร. เล็ก อัศวพลังชัย และ รศ. สพ.ญ. ดร. อัจฉริยา ไศละสูต ได้รวบรวมไว้ และรวบรวมถึงปัจจุบัน ดังนี้

   ปี พ.ศ. 2478       จากเตรียมสัตวแพทย์ในคณะอักษรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมี ศ.หลวงพรต พิทยพยัต
                             เป็นคณบดีเปิดหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต 4 ปี
   ปี พ.ศ. 2480       การสอนแผนกสัตวแพทย์ได้เริ่มขึ้นอย่างชัดเจนในโดยมี ร.อ.หลวงชัย อัศวรักษ์ เป็นผู้อำนวยการสอน มีการสอนวิชา
                             การสัตวแพทย์เพียง 8 วิชา

   ปี พ.ศ. 2482       หลักสูตรปริญญาสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต ได้เปลี่ยนแปลงเป็นหลักสูตร 5 ปี โดยที่แผนกพยาธิวิทยา และแบคทีเรีย
                             วิทยา รับผิดชอบสอนในชั้นปีที่ 4 และเป็นวิชาที่มีเนื้อหารวมหลายอย่าง คือ พยาธิวิทยา  แบคทีเรียวิทยา  ไวรัสวิทยา
                             และปรสิตวิทยา

   ปี พ.ศ. 2485       แผนกสัตวแพทยศาสตร์  ได้ยกฐานะเป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในวันที่ 10 มีนาคม 2485  ขึ้นกับ  กรมมหาวิทยาลัย
                             แพทยศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข โดย พ.ท. หลวงชัย อัศวรักษ์ เป็นคณบดี รศ.น.สพ. เตียง ตันสงวน เป็นหัวหน้า
                             แผนกพยาธิวิทยา และแบคทีเรียวิทยา


   ปี พ.ศ. 2497      คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้โอนย้ายจากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ไปสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กระทรวงเกษตร
                           (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปัจจุบัน) โดยมี ศ. น.สพ. เตียง ตันสงวน  เป็นคณบดี ในวันที่ 28 ธันวาคม 2497

   
ปี พ.ศ. 2500      คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต เป็น 6 ปี จนถึงในปัจจุบัน   โดยมีแผนกที่
                            รับผิดชอบเกี่ยวกับการสอน   ในขณะนั้น  10    แผนก  มี   ศ. น.สพ. เตียง ตันสงวน      เป็นหัวหน้าแผนกพยาธิวิทยา
                            อ. น.สพ. ดร. เล็ก ธนสุกาญจน์  เป็นหัวหน้าแผนกแบคทีเรีย  และ อ. น.สพ. จิตร วรมนตรี     เป็นหัวหน้าแผนกปรสิต

                            วิทยา แต่เนื่องจากยังขาดความพร้อม จึงให้นิสิตเรียนวิชาพยาธิวิทยาทั่วไป(General Pathology)ที่คณะแพทยศาสตร์
                            และ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โดยมี ศ.นพ. ประดิษฐ์ ตันสุรัต รับผิดชอบช่วยสอนให้

   ปี พ.ศ. 2502 – 2504
                            ได้เชิญ Professor Zacarias de Jesus ผู้เชี่ยวชาญชาวฟิลิปปินส์ จาก Department  of  Veterinary  Parasitology,
                            The  College  of 
Veterinary  Medicine  and  Graduate  School,  University of  Philippines  มาเป็นที่ปรึกษา
                            และพัฒนาการสอนวิชาปรสิตวิทยา

   ปี พ.ศ. 2507      Dr. Rue Jensen, Dean College of Veterinary Medicine, Colorado State University, U.S.A. ได้รับเชิญให้มาเป็น
                            ที่ปรึกษาการบริหารคณะ และได้ช่วยพัฒนาทางด้านวิชาการ โดยเฉพาะด้านพยาธิวิทยา และปรสิตวิทยา  ภายใต้
ความ
                            ร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัย ฮาวาย

   ปี พ.ศ. 2510       คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้โอนย้ายจากมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ กลับมา สังกัดจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย อีกครั้ง
                             เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2510 โดยมี ศ. น.สพ. เตียง ตันสงวน คณบดี เป็นหัวหน้าแผนกพยาธิวิทยา ศ. น.สพ. ดร. เล็ก
                             ธนสุกาญจน์
เป็นหัวหน้าแผนกแบคทีเรีย และ อ.สพ.ญ.ดร. สุภรณ์ โพธิ์เงิน เป็นหัวหน้าแผนกปรสิตวิทยา

   ปี พ.ศ. 2511 – 2512
                             ได้เชิญ Major W.L. Wooding และ Major J.D. Pulliam สัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพยาธิวิทยา ชาวอเมริกันจาก
                             SEATO มาช่วยสอน และพัฒนาการสอนวิชาพยาธิวิทยา

   ปี พ.ศ. 2513        ได้เชิญ  Professor Dr. Karl Friedhoff จากประเทศเยอรมันตะวันตก  มาช่วยพัฒนาด้านการสอน  และวิจัยทางด้าน
                             ปรสิตวิทยา

   ปี พ.ศ. 2515        น.สพ. ดร. เล็ก ธนสุกาญจน์ เป็นหัวหน้าแผนกพยาธิวิทยา และดำเนินการรวมวิชาทางด้านพยาธิวิทยา แบคทีเรีย
                             วิทยา และปรสิตวิทยา เข้าด้วยกันเป็นแผนกพยาธิวิทยา

   ปี พ.ศ. 2518        แผนกพยาธิวิทยาเปลี่ยนชื่อเป็นแผนกวิชาพยาธิวิทยา
   ปี พ.ศ. 2519        ศ. น.สพ. ดร. เล็ก ธนสุกาญจน์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาพยาธิวิทยา ได้แบ่งแผนกวิชาเป็น 3 หน่วยงาน คือ
                             หน่วยพยาธิวิทยา หน่วยจุลชีววิทยา และหน่วยปรสิตวิทยา

   ปี พ.ศ. 2522        แผนกวิชาพยาธิวิทยาเปลี่ยนชื่อเป็นภาควิชาพยาธิวิทยา และยังคงแบ่งหน่วยงานเป็น 3 หน่วยงาน
   ปี พ.ศ. 2528        วิชาไวรัสวิทยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยจุลชีววิทยา ได้แยกการบริหารออกเป็นหน่วยไวรัสวิทยา
   ปี พ.ศ. 2539        หน่วยจุลชีววิทยาได้จัดตั้งเป็นภาควิชาจุลชีววิทยา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2539
   ปี พ.ศ. 2539        ภาควิชาพยาธิวิทยาประกอบด้วย 3 หน่วยย่อย คือ หน่วยพยาธิวิทยา หน่วยปรสิตวิทยา และหน่วยไวรัสวิทยา
   ปี พ.ศ. 2556        ในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 หน่วยไวรัสวิทยา ได้ย้ายไปสังกัด ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา จึงเหลือเพียง
                              2 หน่วยงาน คือ หน่วยพยาธิวิทยา และหน่วยปรสิตวิทยา จนถึงปัจจุบัน

 

 

บุคลากร

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
ศ. น.สพ. ดร.
อนุเทพ รังสีพิพัฒน์
หัวหน้าภาควิชา

ศ.น.สพ.ดร.
อนุเทพ รังสีพิพัฒน์

หัวหน้าภาควิชา

อีเมล : anudep.r@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189616

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
รศ. น.สพ. ดร.
นพดล พิฬารัตน์
หัวหน้าหน่วย

รศ.น.สพ.ดร.
นพดล พิฬารัตน์

หัวหน้าหน่วย

อีเมล : nopadonpirarat@gmail.com

เบอร์โทร : 0-22189612

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
ศ. น.สพ. ดร.
รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช

ศ.น.สพ.ดร.
รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช

อาจารย์

อีเมล : roongroje.t@chula.ac.th

เบอร์โทร : 0-22189626

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
รศ. น.สพ. ดร.
วิจิตร บรรลุนารา

รศ.น.สพ.ดร.
วิจิตร บรรลุนารา

อาจารย์

อีเมล : wijit.k@chula.ac.th

เบอร์โทร : 0-22189617

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
ผศ. น.สพ. ดร.
คมกฤช เทียนคำ

ผศ.น.สพ.ดร.
คมกฤช เทียนคำ

อาจารย์

อีเมล : komkrich.t@chula.ac.th

เบอร์โทร : 0-22189618

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
รศ. น.สพ. ดร.
ธีระยุทธ แก้วอมตวงศ์

รศ.น.สพ.ดร.
ธีระยุทธ แก้วอมตวงศ์

อาจารย์

อีเมล : Theerayuth71@hotmail.com

เบอร์โทร : 0-22189617

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
ศ. สพ.ญ. ดร.
สมพร เตชะงามสุวรรณ

ศ.สพ.ญ.ดร.
สมพร เตชะงามสุวรรณ

อาจารย์

อีเมล : somporn62@hotmail.com

เบอร์โทร : 0-22189614

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
ผศ. น.สพ. ดร.
สว่าง เกษแดงสกลวุฒิ

ผศ.น.สพ.ดร.
สว่าง เกษแดงสกลวุฒิ

อาจารย์

อีเมล : sawang.k@chula.ac.th

เบอร์โทร : 0-22189618

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
รศ. สพ.ญ. ดร.
เยาวลักษณ์ ปัญญสิงห์

รศ.สพ.ญ.ดร.
เยาวลักษณ์ ปัญญสิงห์

อาจารย์

อีเมล : yaowalak.p@chula.ac.th

เบอร์โทร : 0-22189627

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์

ผศ.สพ.ญ.ดร.
น้ำผึ้ง สื่อมโนธรรม

อาจารย์

อีเมล : -

เบอร์โทร : 02-2189654

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
ผศ. น.สพ. ดร.
เกษม รัตนภิญโญพิทักษ์

ผศ. น.สพ. ดร.
เกษม รัตนภิญโญพิทักษ์

ผศ. น.สพ. ดร.

อีเมล : Kasem.R@chula.ac.th

เบอร์โทร : 0-22189619

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
ผศ. สพ.ญ. ดร.
อารยา รัตนกถิกานนท์

ผศ. สพ.ญ. ดร.
อารยา รัตนกถิกานนท์

ผศ. สพ.ญ. ดร.

อีเมล : araya.ra@chula.ac.th

เบอร์โทร : 0-22189623

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่บริหารภาควิชา

นางสาว
ศิระสา สุขพิศาล

เจ้าหน้าที่บริหารภาควิชา

อีเมล : ssicecy@gmail.com

เบอร์โทร : 02-2189615

 

 

 

 

 

 

พยาธิสัตวแพทย์

สพ.ญ.
แคทรียา จันทร์ขาว

พยาธิสัตวแพทย์

อีเมล : Katriyachankow@gmail.com

เบอร์โทร : 0-22189611

 

 

 

 

 

 

นักวิจัย

นาง
สุพิชญา ตรีบุญเมือง

นักวิจัย

อีเมล : supitchaya.c@chula.ac.th

เบอร์โทร : 0-22189637

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์

นาย
สิทธิโชค ลาชโรจน์

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์

อีเมล : beng_wj@hotmail.com

เบอร์โทร : 0-22189633

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์

นาง
พนิตนันท์ ปัญญาธิ

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์

อีเมล : panitnan.c@chula.ac.th

เบอร์โทร : 0-22189622

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์

นางสาว
นริศรา ฉิมนาคบุญ

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์

อีเมล : kn_kung@hotmail.com

เบอร์โทร : 0-22189613

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นาง
วันทนา อัศวเลิศแสงดี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

อีเมล : wantana.u@chula.ac.th

เบอร์โทร : 0-22189621

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่ทั่วไป

นาง
ชไมพร ถุงเงินโต

เจ้าหน้าที่ทั่วไป

อีเมล : -

เบอร์โทร : 0-22189611

หลักสูตรที่เปิดสอน

ชื่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
                        ชื่อย่อ :  ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก
                        ชื่อสาขาวิชาที่ระบุใน TRANSCRIPT   :  FIELD OF STUDY: VETERINARY PATHOBIOLOGY

     1. ลักษณะและประเภทของหลักสูตร          :  หลักสูตรปกติ (เชิงการจัดการและการจัดเก็บเงิน)
     2. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   :  ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

     3. ภาษาที่ใช้                                           :  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
     4. การรับเข้าศึกษา                                  :  รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ
     5. 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร               :   -

     6. ระบบการจัดการศึกษา                         :  ระบบทวิภาคและ ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
                                                                   และมีการจัด การศึกษาภาคฤดูร้อน
     7. การลงทะเบียนเรียน                            :  ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปกติไม่เกิน 15 หน่วยกิต
                                                                   ภาคฤดูร้อนไม่เกิน 6 หน่วยกิต
     8. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา                   :  สำเร็จปริญญาสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยของรัฐ

                                                                   หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆที่ สัตวแพทยสภารับรอง
                                                                :  คุณสมบัติอื่นๆเป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป
                                                                   หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
     9. หลักสูตร                                          :  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 24 หน่วยกิต 114 วิชา ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี  
    10. โครงสร้างหลักสูตร                            :  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร          24 หน่วยกิต
                                                                 :  รายวิชาบังคับร่วม                                    9 หน่วยกิต
                                                                 :  รายวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา                    5 หน่วยกิต
                                                                 :  รายวิชาเลือก                                         10 หน่วยกิต
    11. รายวิชาเรียน
          • รายวิชาบังคับร่วม                                                                 9    หน่วยกิต
                3100701  สัมมนาคลินิกปฏิบัติ 1                                         2    (2-0-6)        
                               Seminar in Veterinary Clinical Science I      
                3100702  สัมมนาคลินิกปฏิบัติ 2                                        2    (2-0-6)
                               Seminar in Veterinary Clinical Science II
                3100703  คลินิกปฏิบัติทั่วไป 1                                           2    (0-6-2)
                               General Clinical Practice I
                3100704  คลินิกปฏิบัติทั่วไป 2                                           3    (0-9-3)
                               General Clinical Practice II
          • รายวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา                                                5    หน่วยกิต
            แขนงวิชาพยาธิวิทยาชันสูตร (Veterinary Pathology)
                3105715  สัมมนาพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ 1                      1    (1-0-3)
                               Seminar in Veterinary Pathology I
                3105716  สัมมนาพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ 2                      1    (1-0-3)
                               Seminar in Veterinary Pathology II
                3105721  การแปลผลการวินิจฉัยโรค                                  1    (1-0-3)
                               Diagnostic Interpretation
                3105775  การศึกษาด้วยตนเองทางพยาธิวิทยาชันสูตร          2   (0-0-8)
                               Independent Study in Veterinary Pathology
          • รายวิชาเลือก                                                                       10    หน่วยกิต          
    12. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
          • ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นตํ่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
          • เกณฑ์อื่นๆ เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 


ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
                       ชื่อย่อ :  วท.ม.
                       ชื่อสาขาวิชาที่ระบุใน TRANSCRIPT    :   FIELD OF STUDY: VETERINARY PATHOBIOLOGY

     1. ลักษณะและประเภทของหลักสูตร          :  หลักสูตรปกติ (เชิงการจัดการและการจัดเก็บเงิน)
     2. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  :  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

     3. ภาษาที่ใช้                                           :  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
     4. การรับเข้าศึกษา                                 :  รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ
     5. 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร               :   

ลำดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา)

สาขาวิชา

สำเร็จการศึกษา

สถาบัน

ปีที่สำเร็จ

1

  ณุวีร์ ประภัสระกูล

  รองศาสตราจารย์

สพ. บ.

 

  จุฬาฯ

2539

Ph.D.

Animal Production

  Tokyo University of Agriculture

2546

2

  ปิยนันท์ ทวีถาวรสวัสดิ์

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สพ. บ.

 

  จุฬาฯ

2539

วท.ม.

พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์

  จุฬาฯ

2542

Ph.D.

Tropical Medicine

  Mahidol University

2546

3

  ธีระยุทธ แก้วอมตวงศ์

  รองศาสตราจารย์

สพ. บ. (เกียรตินิยม)

 

  จุฬาฯ

2542

Ph.D.

Veterinary Pathology

  The United Graduated School of 
  Veterinary Sciences Yamaguchi
  University, Japan 

2550


     6. ระบบการจัดการศึกษา                          :   ระบบทวิภาคและ ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
                                                                      และมีการจัด การศึกษาภาคฤดูร้อน
     7. การลงทะเบียนเรียน                              :   ระดับมหาบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปกติไม่เกิน 15 หน่วยกิต
                                                                      ภาคฤดูร้อนไม่เกิน 6 หน่วยกิต
     8. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา                      :   สำเร็จปริญญาสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต แพทยศาสตร์บัณฑิต ทันตแพทยศาสตร์
                                                                      บัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต หรือสำเร็จปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยา
                                                                      ศาสตร์ชีวภาพ หรือสุขภาพ หรือเทียบเท่า

                                                                  :   คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย จะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป
                                                                      หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
     9. หลักสูตร                                             :  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี  

 แผนการศึกษา  

  จำนวนหน่วยกิต(หน่วยกิต)  

  ระยะเวลาการศึกษา (ปี) 

 แผน ก แบบ ก1 

36

  2  

แผน ก แบบ ก2

 36

  2  

    10. โครงสร้างหลักสูตร                               :  แผน ก แบบ ก1 (รหัสหลักสูตร 2622): Coursework program
                                                                    :  แผน ก แบบ ก2 (รหัสหลักสูตร 2623): Non- coursework program

 

  แผน ก  แบบ ก1 
  รหัสหลักสูตร 2622  

  แผน ก  แบบ ก2
  รหัสหลักสูตร 2623 

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
  จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน
  รายวิชาบังคับ
  รายวิชาเลือก

   36
   -
   -
   -

   36
   18
   7
   11

  จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์

   36

    18 

     11. รายวิชาเรียน
          • รายวิชาบังคับ                                                                       7              หน่วยกิต
                3100700  วิธีวิทยาการวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร์         2 (2-0-6)
                               Research Methodology in Veterinary Science
                3105700  ชีววิทยาระดับโมเลกุลประยุกต์                     3 (3-0-9)
                               Applied Molecular Biology 
                3105702  สัมมนาพยาธิชีววิทยา                                 2 (2-0-6)
                               Seminar in Pathobiology 

          รายวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา                                                          
                แผน ก แบบ ก1                                                                36             หน่วยกิต
                แผน ก แบบ ก2                                                                18             หน่วยกิต                           
          • รายวิชาเลือก                                                                        11             หน่วยกิต          
                                                                                                                       รายละเอียดวิชาเลือก
    12. 
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
          • แผน ก แบบ ก1
             1. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า

             2. การเผยแพร่วิทยานิพนธ์
                     ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ หรือยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
                     วิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)

          • แผน ก แบบ ก2
              1. ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
              2. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
              3. การเผยแพร่วิทยานิพนธ์
                     ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์
                     ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)
 


ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
                    ชื่อย่อ :  วท.ด.
                    ชื่อสาขาวิชาที่ระบุใน TRANSCRIPT    :  FIELD OF STUDY: VETERINARY PATHOBIOLOGY

     1. ลักษณะและประเภทของหลักสูตร           :  หลักสูตรปกติ (เชิงการจัดการและการจัดเก็บเงิน)
     2. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร    :  ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
              • แบบ 1.1   ผู้ที่เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญามหาบัณฑิต          60 หน่วยกิต
              • แบบ 1.2   ผู้ที่เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาบัณฑิต                72 หน่วยกิต
              • แบบ 2.1   ผู้ที่เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญามหาบัณฑิต          60 หน่วยกิต
              • แบบ 2.2   ผู้ที่เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาบัณฑิต                72 หน่วยกิต
 

     3. รูปแบบของหลักสูตร                           :  ปริญญาโท
     4. ภาษาที่ใช้                                           :  
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
     5. การรับเข้าศึกษา                                  :  รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ
     6. 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร               :   

 ลำดับ 

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา)

สาขาวิชา

สำเร็จการศึกษา

สถาบัน

ปีที่สำเร็จ

1

  ณุวีร์ ประภัสระกูล

 รองศาสตราจารย์

สพ. บ.

 

  จุฬาฯ

2539

Ph.D.

Animal Production

  Tokyo University of Agriculture

2546

2

  ปิยนันท์ ทวีถาวรสวัสดิ์

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สพ. บ.

 

  จุฬาฯ

2539

วท.ม.

พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์

  จุฬาฯ

2542

Ph.D.

Tropical Medicine

  Mahidol University

2546

3

  ธีระยุทธ แก้วอมตวงศ์

 รองศาสตราจารย์

สพ. บ. (เกียรตินิยม)

 

  จุฬาฯ

2542

Ph.D.

Veterinary Pathology

  The United Graduated School of 
  Veterinary Sciences Yamaguchi
  University, Japan 

2550

     7. ระบบการจัดการศึกษา                         :  ระบบทวิภาคและ ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
                                                                   และมีการจัด การศึกษาภาคฤดูร้อน
     8. การลงทะเบียนเรียน                           :  ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปกติไม่เกิน 15 หน่วยกิต
                                                                   ภาคฤดูร้อนไม่เกิน 6 หน่วยกิต
     9. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา                  :  

              •  สำหรับผู้สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต แบบ 1.1 และ แบบ 2.1
                       1) สำเร็จปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมอย่างน้อย 3.25 ตามระบบ
                           คะแนน 4 แต้ม
                       2) คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย จะประกาศให้ทราบเป็นปีๆไป หรือคณะกรรมการบริหาร
                           หลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้
              •  สำหรับผู้สำเร็จปริญญาบัณฑิต แบบ 1.2 และ แบบ 2.2
                       1) สำเร็จปริญญาสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยม แพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยม ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
                           เกียรตินิยมเภสัชศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยม คะแนนเฉลี่ยสะสม อย่างน้อย 3.25 ตามระบบคะแนน 4 แต้ม
                       2) คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหาร
                           หลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้
     10. หลักสูตร                                         :  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรและะยะเวลาการศึกษา  
                                                                    แบบ 1
                                                                    
แบบ 1.1  ผู้ที่เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญามหาบัณฑิต                     60             หน่วยกิต
                                                                                    
ระยะเวลาการศึกษา                                           ไม่เกิน 6        ปีการศึกษา
                                                                                    
แบบ 1.2 ผู้ที่เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาบัณฑิต            72             หน่วยกิต
                                                                                    
ระยะเวลาการศึกษา                                           ไม่เกิน 8        ปีการศึกษา
                                                                   
แบบ 2
                                                                   
แบบ 2.1  ผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญามหาบัณฑิต                       60             หน่วยกิต
                                                                                    
ระยะเวลาการศึกษา                                           ไม่เกิน 6        ปีการศึกษา
                                                                   
แบบ 2.2  ผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาบัณฑิต                             72             หน่วยกิต
                                                                                    
ระยะเวลาการศึกษา                                           ไม่เกิน 8        ปีการศึกษา
    11. โครงสร้างหลักสูตร                            :  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาการศึกษา

รหัสหลักสูตร

แบบ 1.1  
2624  

แบบ 1.2
2625

แบบ 2.1 
2626

แบบ 2.2 
2627

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน
รายวิชาบังคับ
รายวิชาเลือก

      60
       -
       -
       -

72
-
-
-

60 
12
 7
 5

72
24
   7 
17

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์

60

72

48

48

    12. รายวิชาเรียน
          • รายวิชาบังคับ แบบ 2.1 และแบบ 2.2                                                    7          หน่วยกิต
                  3100700 
วิธีวิทยาการวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร์                       2 (2-0-6)
                                Research Methodology in Veterinary Science
                  3105700 
ชีววิทยาระดับโมเลกุลประยุกต์                                   3 (3-0-9)
                                Applied Molecular Biology
                  3105702 
สัมมนาพยาธิชีววิทยา                                               2 (2-0-6)
                                Seminar in Pathobiology
          • 
รายวิชาเลือก
                  
แบบ 2.1                                                                                      5           หน่วยกิต
                  
แบบ 2.2                                                                                    17           หน่วยกิต
          • วิทยานิพนธ์
                 
แบบ 1.1                                                                                    60           หน่วยกิต
                 
แบบ 1.2                                                                                    72           หน่วยกิต
                 
แบบ 2.1 และแบบ 2.2                                                                 48           หน่วยกิต
          • การสอบวัดคุณสมบัติ
                  
การสอบวัดคุณสมบัติ                                                                 S/U
                  Qualifying Examination
         
    13. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
          • หลักสูตรระดับปริญญาเอก
             
แบบ 1
                  - สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ
                  - สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying exam)
                  - เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
                  - การเผยแพร่วิทยานิพนธ์
                  - หลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์กายภาพ
                          ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือยอมรับให้ตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในวารสารทาง
                    วิชาการ จำนวน 2 ฉบับ ซึ่งต้องเป็นวารสารระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 ฉบับ

             แบบ 2
                  - ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
                  - สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ
                  - สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying exam)
                  - เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
                  - การเผยแพร่วิทยานิพนธ์
                  - หลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์กายภาพ
                         ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือยอมรับให้ตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในวารสารทาง
                     วิชาการ ระดับนานาชาติ จำนวน 1 ฉบับ


 

STAR

Virome ของสัตว์และการพัฒนาการวินิจฉัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยพยาธิวิทยาในสัตว์ป่า สัตว์เลี้ยงพิเศษและสัตว์น้ำ

1. เพื่อศึกษาวิจัย เป็นแหล่งอ้างอิง พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้

2. การเฝ้าระวังโรค การศึกษาพยาธิวิทยาเปรียบเทียบในทางการแพทย์

3. การผลิตบัณฑิตศึกษา และบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านพยาธิวิทยา

CE

มะเร็งในสัตว์

งานบริการตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา

ติดต่อสอบถาม ( 0-2218-9613 )

ไม่มีข้อมูล

ที่ตั้ง

หน่วยพยาธิวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา

ชั้น 8 อาคารสัตววิทยจักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330

ติดต่อเจ้าหน้าที่

  • นางสาว ศิระสา สุขพิศาล (เจ้าหน้าที่บริหารภาควิชา)
    02-2189615 ssicecy@gmail.com
  • นาง วันทนา อัศวเลิศแสงดี (เจ้าหน้าที่ธุรการหน่วย)
    022189621 wantana.u@chula.ac.th

Social Network