เกี่ยวกับเรา

ประวัติภาควิชาอายุรศาสตร์

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นภาควิชาเก่าแก่ที่จัดตั้งขึ้นพร้อมกับการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2478 จัดเป็นภาควิชาหลักในทางคลินิกที่มีความสำคัญในการศึกษาวิชาการสัตวแพทย์ มีพันธกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ในด้านการดูแลสุขภาพสัตว์เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี โดยเน้นเรื่องการป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การบำบัดโรค การบรรเทาอาการและการรักษาโรค รวมถึงการควบคุมโรคในสัตว์แทบทุกชนิด ปัจจุบันแบ่งการเรียนการสอนเป็น 5 กลุ่มงาน คือ อายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง อายุรศาสตร์สัตว์น้ำ อายุรศาสตร์สุกร อายุรศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง และเวชศาสตร์ป้องกันและโรคสัตว์ปีก

ทำเนียบหัวหน้าภาค

ลำดับที่ รายชื่อ ระหว่างปี พ.ศ.
1   ศาสตราจารย์ พันโทหลวงชัย   อัศวรักษ์   พ.ศ. 2481-2503
2   ศาสตราจารย์ น.สพ. พูน นิตยสุทธิ์   พ.ศ. 2503-2521
3   ผศ.น.สพ.มล.อัคนี นวรัตน   พ.ศ. 2521-2523,
  พ.ศ. 2527-2529
4   รศ.น.สพ.สงคราม เหลืองทองคำ    พ.ศ. 2523-2525
5   รศ.น.สพ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ   พ.ศ. 2525-2527
6   รศ.น.สพ.ดร.จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์   พ.ศ. 2529-2533
7   รศ.สพ.ญ.รัตนาภรณ์ พรหมาสา   พ.ศ. 2533-2537,
  พ.ศ. 2544-2551
8   ศ.น.สพ.ดร.จิโรจ ศศิปรียจันทร์    พ.ศ. 2537-2544
9   รศ.ดร. เจนนุช ว่องธวัชชัย   พ.ศ. 2552-2556
10   รศ.สพ.ญ.ดร.รสมา ภู่สุนทรธรรม   พ.ศ. 2557-2564
11   รศ.สพ.ญ.ดร.สิริลักษณ์ สุรเชษฐพงษ์   พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน

 

บุคลากร

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์

รศ. สพ.ญ. ดร.
สิริลักษณ์ สุรเชษฐพงษ์

หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์

อีเมล : sirilakd27@gmail.com

เบอร์โทร : 02-2189423

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
ศ. น.สพ. ดร.
สมศักดิ์ ภัคภิญโญ

ศ. น.สพ. ดร.
สมศักดิ์ ภัคภิญโญ

ศาสตราจารย์

อีเมล : Somsak.pa@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189420

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
รศ. น.สพ. ดร.
กิตติศักดิ์ อัจฉริยะขจร

รศ. น.สพ. ดร.
กิตติศักดิ์ อัจฉริยะขจร

รองศาสตราจารย์

อีเมล : Kittisak.A@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189410

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
รศ. สพ.ญ. ดร.
อรัญญา พลพรพิสิฐ

รศ. สพ.ญ. ดร.
อรัญญา พลพรพิสิฐ

รองศาสตราจารย์

อีเมล : Aranya.p@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189407

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
รศ. น.สพ. ดร.
อธิภู นันทประเสริฐ

รศ. น.สพ. ดร.
อธิภู นันทประเสริฐ

รองศาสตราจารย์

อีเมล : Athipoo.N@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189404

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
ศ. น.สพ. ดร.
นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย

ศ. น.สพ. ดร.
นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย

รองศาสตราจารย์

อีเมล : cniwat@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022529575

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.
ชัยเดช อินทร์ชัยศรี
รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน
และบริการวิชาการ

รศ. น.สพ. ดร.
ชัยเดช อินทร์ชัยศรี

รองศาสตราจารย์

อีเมล : chaidate@hotmail.com

เบอร์โทร : 022529575

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
รศ. สพ.ญ. ดร.
สุกัลยา ฤทธิกุลประเสริฐ

รศ. สพ.ญ. ดร.
สุกัลยา ฤทธิกุลประเสริฐ

รองศาสตราจารย์

อีเมล : sukullaya.a@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022529575

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
ผศ. น.สพ. ดร.
พรชลิต อัศวชีพ

ผศ. น.สพ. ดร.
พรชลิต อัศวชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อีเมล : Pornchalit.A@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022529575

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
ผศ. น.สพ. ดร.
สุพจน์ วัฒนะพันธ์ศักดิ์

ผศ. น.สพ. ดร.
สุพจน์ วัฒนะพันธ์ศักดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อีเมล : Supot.W@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022529575

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
ผศ. น.สพ.
ธนศักดิ์ บุญเสริม

ผศ. น.สพ.
ธนศักดิ์ บุญเสริม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อีเมล : Thanasak.B@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022529575

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
ผศ. น.สพ. ดร.
ธวัช เล็กดำรงศักดิ์

ผศ. น.สพ. ดร.
ธวัช เล็กดำรงศักดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อีเมล : Thawat.L@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022529575

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
ผศ. น.สพ. ดร.
วชิรา หุ่นประสิทธิ์

ผศ. น.สพ. ดร.
วชิรา หุ่นประสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อีเมล : vachira.hun@gmail.com

เบอร์โทร : 022529575

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
ผศ. สพ.ญ. ดร.
ณทยา เจริญวิศาล

ผศ. สพ.ญ. ดร.
ณทยา เจริญวิศาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อีเมล : Nataya.C@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022529575

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
ผศ. น.สพ. ดร.
ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบาย
แผนและประกันคุณภาพองค์กร

ผศ. น.สพ. ดร.
ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อีเมล : Patharapol.P@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022529575

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
อาจารย์ น.สพ. ชัยยศ ธารรัตนะ
ผู้ช่วยคณบดีและผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลสัตว์ กรุงเทพฯ

อ. น.สพ.
ชัยยศ ธารรัตนะ

อาจารย์

อีเมล : chaiyot.t@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022529575

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ภาควิชา

อ. น.สพ.
ปิยะณัฐ ประสมศรี

อาจารย์

อีเมล : Piyanat.P@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022529575

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
อ. สพ.ญ. ดร.
ประภาพร จงวัฒนาไพศาล


อ. สพ.ญ. ดร.
ประภาพร จงวัฒนาไพศาล

อาจารย์

อีเมล : Prapaporn.j@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022529575

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
อ. สพ.ญ. ดร.
ฐนิดา เหตระกูล

อ. สพ.ญ. ดร.
ฐนิดา เหตระกูล

อาจารย์

อีเมล : Thanida.H@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022529575

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
อ. น.สพ. ดร.
รุ่งธรรม เกษโกวิท

อ. น.สพ. ดร.
รุ่งธรรม เกษโกวิท

อาจารย์

อีเมล : Roongtham.k@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022529575

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
อ. สพ.ญ. ดร.
ปุญญมณี แหยมเกตุ

อ. สพ.ญ. ดร.
ปุญญมณี แหยมเกตุ

อาจารย์

อีเมล : Punyamanee.y@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022529575

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่ภาควิชา

นางสาว
พิมลทิพย์ แจ่มสว่าง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล : somchit.j@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189412

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาว
วันทนี ใจจำนงค์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ)

อีเมล : wanthanee.j@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022189434

 

 

 

 

 

 

นักวิทยาศาสตร์ (ชำนาญการ)

นาง
สุกุมา สามงามนิ่ม

นักวิทยาศาสตร์ (ชำนาญการ)

อีเมล : sukuma.s@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-218

 

 

 

 

 

 

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

นางสาว
มาลินี จงเจริญใจ

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

อีเมล : malinee10@yahoo.com

เบอร์โทร : 02-2189512

 

 

 

 

 

 

นักวิทยาศาสตร์

นาย
สราวุธ มูลจันที

นักวิทยาศาสตร์

อีเมล : ped.sara@hotmail.com

เบอร์โทร : 02-2189589

 

 

 

 

 

 

นักวิทยาศาสตร์

นางสาว
ดวงชนก อำนวยยนต์วารี

นักวิทยาศาสตร์

อีเมล : Duangchanok.U@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022529575

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่

นาง
อารี พลศร

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (พนักงานห้องทดลอง)

อีเมล : Aree.p@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022529575

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่

นางสาว
บุญลือ ประคองศรี

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป

อีเมล : Boonlue.p@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022529575

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล