เกี่ยวกับเรา

ประวัติ

ภาควิชาสูติศาสตร์   เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์   ก่อตั้งเมื่อวันที่  3  มิถุนายน   2520    โดย   รศ. น. สพ. ประสิทธิ์   โพธิปักษ์
ตลอดระยะเวลา 45 ปี  ภาควิชาผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท  และปริญญาเอกมากกว่า  100 คน  จากคณาจารย์ประจำภาควิชาระดับ
ศาสตราจารย์มากกว่า 5 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านวิชาการการทางวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่
นิสิตให้มีคุณภาพในด้านวิชาการและเสริมสร้างให้มีจริยธรรมโดยมีเป้าหมายในการทำงาน คือ
To be academic excellence and leadership in Theriogenology at both national and international levels

หัวหน้าภาค อดีต - ปัจุบัน

ลำดับที่ รายชื่อ ระหว่างปี พ.ศ.
1   รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.         ประสิทธิ์  โพธิปักษ์   2515 - 2521
2   ศาสตราจารย์กิตติคุณ น.สพ.       พีระศักดิ์  จันทร์ประทีป   2521 -  2525
3   รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.         ชัยณรงค์  โลหชิต   2525 - 2529, 2547 - 2549
4   ศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.               อรรณพ  คุณาวงษ์กฤต   2529 - 2533, 2537 - 2539, 2543-2547
5   รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.         ปราจีน  วีระกุล   2533 - 2537
6   ศาสตราจารย์กิตติคุณ น.สพ. ดร.  มงคล  เตชะกำพุ   2539 - 2543
7   รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.         วิชัย  ทันตศุภารักษ์   2549 - 2553
8   ศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.               เผด็จ  ธรรมรักษ์   2553 - 2561
9   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.      ศุภวิวัธน์  พงษ์เลาหพันธุ์   2561 - ปัจจุบัน

 

บุคลากร

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
ผศ. น.สพ. ดร.
ศุภวิวัธน์  พงษ์เลาหพันธุ์

ผศ. น.สพ. ดร.
ศุภวิวัธน์ พงษ์เลาหพันธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ A-4

อีเมล : Suppawiwat.P@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189646

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
ศ. สพ.ญ. ดร.
เกวลี  ฉัตรดรงค์

ศ. สพ.ญ. ดร.
เกวลี ฉัตรดรงค์

ศาสตราจารย์ A-1

อีเมล : Kaywalee.C@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189669

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
ศ. น.สพ. ดร.
เผด็จ  ธรรมรักษ์

ศ. น.สพ. ดร.
เผด็จ ธรรมรักษ์

ศาสตราจารย์ A-1

อีเมล : Padet.T@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189659

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
รศ. น.สพ. ดร.
สุดสรร  ศิริไวทยพงศ์

รศ. น.สพ. ดร.
สุดสรร ศิริไวทยพงศ์

รองศาสตราจารย์ A-3

อีเมล : Sudson.S@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189651

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
รศ. น.สพ. ดร.
ธีรวัฒน์  ธาราศานิต

รศ. น.สพ. ดร.
ธีรวัฒน์ ธาราศานิต

รองศาสตราจารย์

อีเมล : Theerawat.t@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189648

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.
มรกต นันทไพฑูรย์
ผู้ช่วยคณบดีและเลขานุการคณะกรรมการบริหารคณะฯ

รศ. สพ.ญ. ดร.
มรกต นันทไพฑูรย์

รองศาสตราจารย์ A-3

อีเมล : Morakot.N@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189610

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
ผศ. น.สพ. ดร.
ศิริวัฒน์ ทรวดทรง

ผศ. น.สพ. ดร.
ศิริวัฒน์ ทรวดทรง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อีเมล : Siriwat.S@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189609

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.
ธีรวัฒน์ สว่างจันทร์อุทัย
ผู้ช่วยคณบดีและผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลสัตว์-ศูนย์ฝึกนิสิตฯ
นครปฐม

ผศ. น.สพ. ดร.
ธีรวัฒน์ สว่างจันทร์อุทัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ A-4

อีเมล : Teerawat.S@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189647

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.
นัทธี อ่ำอินทร์
ผู้ช่วยคณบดีและผู้อำนวยการ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

ผศ. น.สพ. ดร.
นัทธี อ่ำอินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ A-4

อีเมล : Nutthee.A@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189649

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย
ผศ. สพ.ญ. ดร.
สร้อยสุดา โชติมานุกูล

ผศ. สพ.ญ. ดร.
สร้อยสุดา โชติมานุกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ A-4

อีเมล : Sroisuda.C@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189660

อาจารย์ สพ.ญ.ดร.นวเพ็ญ  ภูติกนิษฐ์

อ. สพ.ญ. ดร.
นวเพ็ญ ภูติกนิษฐ์

อาจารย์

อีเมล : Nawapen.P@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189644

 

 

 

 

 

 

นางสาวจันทร์เพ็ญ  สุวิมลธีระบุตร

นางสาว
จันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์(ชำนาญการ)P5

อีเมล : Junpen.S@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189650

 

 

 

 

 

 

นายเอกพจน์  แสงกระจ่าง

นาย
เอกพจน์ แสงกระจ่าง

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์(วิทยาศาสตร์)P7

อีเมล : Ekkaphot.S@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189644

 

 

 

 

 

 

 

นายจินดา  สิงห์ลอ

นาย
จินดา สิงห์ลอ

เจ้าหน้าที่ P7

อีเมล : Jinda.S@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189644

 

 

 

 

 

 

 

นางสาววัฒชรา  ช่วยเกื้อ

นางสาว
วัฒชรา ช่วยเกื้อ

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา(กิจการนิสิต)P7

อีเมล : Wattara.C@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189645

 

 

 

 

 

 

นางสาวอุบล  สินทชาติ

นางสาว
อุบล สินทชาติ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(ธุรการ)P8

อีเมล : ubon.S@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189665

 

 

 

 

 

 

นางพรพิมล  ศิริบุตรพันธ์

นาง
พรพิมล ศิริบุตรพันธ์

พนักงานสถานที่ บ1

อีเมล : Pornpimol.S@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189644

 

 

 

 

 

 

นายนาวี  กมลวิเศษกุล

นาย
นาวี กมลวิเศษกุล

เจ้าหน้าที่(เลี้ยงสัตว์ทดลอง)P9

อีเมล : Nawee.K@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189644

 

 

 

 

 

 

ว่าที่. รต. ศักดิ์นรินทร์  สุขฤกษ์ดี

ว่าที่. รต.
ศักดิ์นรินทร์ สุขฤกษ์ดี

เจ้าหน้าที่(เลี้ยงสัตว์ทดลอง)

อีเมล : Saknarin.S@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189644

 

 

 

 

 

 

นางสาวชุติพร  อุตสระคู

นางสาว
ชุติพร อุตสระคู

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(ห้องทดลอง)

อีเมล : Chutiporn.U@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189644

หลักสูตรที่เปิดสอน

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทยคลินิก (แขนงวิชาสูติ-เธนุเวชกรรม)
     โครงสร้างหลักสูตร
     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     24 หน่วยกิต
     รายวิชาบังคับร่วม                               9 หน่วยกิต
     รายวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา               5 หน่วยกิต
     รายวิชาเลือก                                     10 หน่วยกิต
     รายวิชาบังคับร่วม
         รหัส                  ชื่อวิชา                     หน่วยกิต
     3100701     สัมมนาคลินิกปฏิบัติ 1        2 (2-0-6)
     3100702     สัมมนาคลินิกปฏิบัติ 2       2 (2-0-6)
     3100703     คลินิกปฏิบัติทั่วไป 1          2 (0-6-2)
     3100704     คลินิกปฏิบัติทั่วไป 2          3 (0-9-3)
     แขนงวิชาสูติ - เธนุเวชกรรม
         รหัส                                     ชื่อวิชา                                                   หน่วยกิต
     3108703     วิธีปฏิบัติการทางวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์                              1 (1-0-3)
     3108705     รูปแบบการสืบพันธุ์และความไม่สมบูรณ์พันธุ์ในสุนัขและแมว      2 (2-0-6)
     3108710     ปัญหาพิเศษทางการวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์                          2 (1-3-4)
     3108713     คลินิกความไม่สมบูรณ์พันธุ์สัตว์                                       4 (0-12-4)
     3108719     การศึกษาด้วยตนเองทางสูติกรรม                                    2 (0-0-8)
     3108720     คลินิกศัลยกรรมระบบสืบพันธุ์ 1                                       4 (0-12-4)
     3108721     คลินิกศัลยกรรมระบบสืบพันธุ์                                     4 (0-12-4)

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทยคลินิก สาขาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์
     โครงสร้างหลักสูตร
     รายวิชาบังคับร่วม     10 หน่วยกิต
     รายวิชาเลือก           38 หน่วยกิต
     รายวิชาบังคับร่วม
         รหัส                            ชื่อวิชา                              หน่วยกิต
     3100703     คลินิกปฏิบัติทั่วไป 1                             2 (0-6-2)
     3100704     คลินิกปฏิบัติทั่วไป 2                               3 (0-9-3)
     3100719     วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ขั้นประยุกต์     2 (2-0-6)
     3100720     วิธีวิทยาการวิจัยทางคลินิก                      2 (2-0-6)
     3100721     คลินิกสัมพันธ์                                         2 (2-0-6)
     แขนงวิชาสูติ - เธนุเวชกรรม
         รหัส                                     ชื่อวิชา                                                   หน่วยกิต
     3108701     สูติศาสตร์ทางสัตวแพทย์ขั้นสูง                                             2 (2-0-6)
     3108704     สัมมนาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์                                               2 (1-3-4)
     3108705     รูปแบบการสืบพันธ์และความไม่สมบูรณ์พันธุ์ในสุนัขและแมว     2 (2-0-6)
     3108710     ปัญหาพิเศษทางวิทยาการสืบพันธุ์ในสัตว์                                2 (1-3-4)
     3108714     เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงด้านการสืบพันธุ์ในสัตว์                        3 (3-0-9)
     3108717     คลินิกสูติ-เธนุเวชกรรม                                                       2 (1-6-1)
     3108718     คลินิกความสมบูรณ์พันธุ์                                                     3 (1-6-5)
     3108720     คลินิกศัลยกรรมระบบสืบพันธุ์ 1                                           4 (0-12-4
)
     3108721     คลินิกศัลยกรรมระบบสืบพันธุ์ 2                                           4 (0-12-4)
     3108722     โรคของระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยง                                         3 (3-0-9)
     3108725     การสืบพันธุ์และความไม่สมบูรณ์พันธุ์ในสัตว์เลี้ยงเพศผู้            2 (2-0-6)
     3108726     การสืบพันธุ์และความไม่สมบูรณ์พันธุ์ในสัตว์เลี้ยงเพศเมีย        2 (2-0-6)
     3108727     รูปแบบและการจัดการการสืบพันธุ์ในสุนัขและแมว                   2 (2-0-6)
     3108728     รูปแบบและการจัดการการสืบพันธุ์ในปศุสัตว์                          2 (2-0-6)
     3108729     คลินิกความไม่สมบูรณ์พันธุ์ในสัตวั์เลี้ยงเป็นเพื่อน                    2 (0-6-2)
     3108731     ศัลยกรรมระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน 1                       3 (0-9-3)
     3108732     ศัลยกรรมระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน 2                      3 (0-9-3)

3. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา  วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์
     โครงสร้างหลักสูตร
                                                       แผน ก. แบบ ก1.     แผน ก. แบบ ก2.
     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร           36                        36           หน่วยกิต
     จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน                     -                        18           หน่วยกิต

     - รายวิชาบังคับ                                      -                          9           หน่วยกิต
     - รายวิชาเลือก                                       -                          9           หน่วยกิต
     จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์                    36                        18           หน่วยกิต
     รายวิชาบังคับ
         รหัส                        ชื่อวิชา                           หน่วยกิต
     3108701     สูติศาสตร์ทางสัตวแพทย์ชั้นสูง                                          2 (2-0-6)
     3108722     โรคของระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยง                                      3 (3-0-9) 
     3108725     การสืบพันธุ์และความไม่สมบูรณ์พันธู์ในสัตว์เลี้ยงเพศผู้           2 (2-0-6)
     3108726     การสืบพันธุ์และความไม่สมบูรณ์พันธู์ในสัตว์เลี้ยงเพศเมีย        2 (2-0-6)
     รายวิชาเลือก
         รหัส                                     ชื่อวิชา                                                   หน่วยกิต
     3100700     วิธีวิทยาการวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร์                                2 (2-0-6)
     3103704     อณูและเซลล์พันธุศาสตร์ในการปรับปรุงพันธู์สัตว์                  3 (3-0-9)
     3103714    ชีวสถิติทางวิทยาศาสตร์สัตว์                                             2 (1-3-4)
     3105700     ชีววิทยาระดับโมเลกุลประยุกต์                                          3 (3-0-9)
     3106700     มโนทัศน์ใหม่ทางด้านศัลยกรรม                                           2 (1-3-4)
     3106701     วิสัญญีวิทยาเปรียบเทียบ                                                 3 (2-3-7)
     3108703     วิธีปฏิบัติการทางวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์                               1 (1-0-3)
     3108704    สัมมนาวืิทยาการสืบพันธุ์สัตว์                                            2 (1-3-4
)
     3108710     ปัญหาพิเศษทางวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์                                2 (1-3-4)
     3108714     เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงด้านวิทยาการสืบพันธุ์ในสัตว์             3 (3-0-9)
     3108723     ปฏิบัติการทางคลินิกวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์                              2 (1-3-4)
     3108724     การจัดการสุขภาพในฟาร์มปศุสัตว์                                    3 (3-0-9)
     3108727     รูปแบบและการจัดการการสืบพันธุ์ในสุนัขและแมว                  2 (2-0-6)
     3108728     รูปแบบและการจัดการการสืบพันธุ์ในปศุสัตว์                          2 (2-0-6)
     3108729     คลินิกความไม่สมบูรณ์พันธุ์ในสัตวั์เลี้ยงเป็นเพื่อน                    2 (0-6-2)
     3108730     คลินิกความไม่สมบูรณ์พันธุ์ในปศุสัตว์                                  2 (0-6-2)

     3108731     ศัลยกรรมระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน 1                      3 (1-12-0)
     3108732     ศัลยกรรมระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน 2                      3 (0-12-0)

                         นอกจากนี้นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาอื่นๆ ที่เปิดสอนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

                          ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
     แผน ก. แบบ ก1.
        รหัส             ชื่อวิชา          หน่วยกิต
     3108816     วิทยานิพนธ์           36 
     แผน ก. แบบ ก2.
        รหัส             ชื่อวิชา          หน่วยกิต
     3108813     วิทยานิพนธ์           18 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา  วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์
     โครงสร้างหลักสูตร
                                                             แบบ 1.1     แบบ 1.2     แบบ 2.1     แบบ 2.2
     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร          48            72             48             72         หน่วยกิต
     จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน                    -              -              12             24         หน่วยกิต
     - รายวิชาบังคับ                                      -               -               2              11         หน่วยกิต
     - รายวิชาเลือก                                       -               -              10              13         หน่วยกิต
     จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์                    48            72             36              48         หน่วยกิต
     รายวิชาบังคับ
     แบบ 2.1 (2 หน่วยกิต) - แบบ 2.2 (11 หน่วยกิต)
         รหัส                             ชื่อวิชา                                               หน่วยกิต
     3108723     ปฏิบัติการทางคลินิกวิทยาการสีบพันธุ์สัตว์                     2 (1-3-4)
     3108701     สูติศาสตร์ทางสัตวแพทยขั้นสูง                                    2 (2-0-6) 
     3108722    โรคของระบบสืบพันุ์ในสัตว์เลี้ยง                                3 (3-0-9)
     3108723     ปฏิบัติการทางคลินิกวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์                     2 (1-3-4)
     3108725     การสืบพันธุ์และความไม่สมบูรณืพันธู์ในสัตว์เลี้ยงเพศผู้     2 (2-0-6)

      3108726    การสืบพันธุ์และความไม่สมบูรณ์พันธุ์ในสัตว์เลี้ยงเพศเมีย  2 (2-0-6
     รายวิชาเลือก
     แบบ 2.1 (10 หน่วยกิต) - แบบ 2.2 (13 หน่วยกิต)
         รหัส                                        ชื่อวิชา                                            หน่วยกิต

     3100700    วิธีวิทยาการวิจัยทางสัตวแพทย์                                          2 (2-0-6)

     3103704     อณูและเซลล์พันธุศาสตร์ในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์                 3 (3-0-9)

     3103714     ชีวสถิติทางวิทยาศาสตร์สัตว์                                              2 (1-3-4)

     3105700      ชีววิทยาระดีับโมเลกุลประยุกต์                                           3 (3-0-9)

     3106700      มโนทัศน์ใหม่ทางด้านศัลยกรรม                                       2 (1-3-4)
     3108704     สัมมนาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์                                           2 (1-3-4)
     3108722     โรคของระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยง                                      3 (3-0-9)
     3103704     อณูและเซลล์พันธุศาสตร์ในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์                3 (3-0-9)
     3105700     ชีววิทยาระดับโมเลกุลประยุกต์                                          3 (3-0-9)
     3106700     มโนทัศน์ใหม่ทางด้านศัลยกรรม                                        2 (1-3-4)
     3106701     วิสัญญีวิทยาเปรียบเทียบ                                                 3 (2-3-7)
     3108701     สูติศาสตร์ทางสัตวแพยท์ขั้นสูง                                         2 (2-0-6)
     3108703     วิธีปฏิบัติการทางวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์                              1 (1-0-3) 

     3108704     สัมมนาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์                                           2 (1-3-4)
     3108710     ปัญหาพิเศษทางวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์                               2 (1-3-4)
     3108714     เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงด้านการสืบพันธุ์ในสัตว์                    3 (3-0-9)

     3108722     โรคของระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยง                                      3 (3-0-9)
     3108724     การจัดการสุขภาพในฟาร์มปศุสัตว์                                    3 (3-0-9)
     3108725     การสืบพันธุ์และความไม่สมบูรณ์พันธุ์ในสัตว์เลี้ยงเพศผู้        2 (2-0-6)
     3108726     การสืบพันธุ์และความไม่สมบูรณ์พันธุ์ในสัตว์เลี้ยงเพศเมีย     2 (2-0-6)
     3108727     รูปแบบและการจัดการการสืบพันธุ์ในสุนัขและแมว               2 (2-0-6)
     3108728     รูปแบบและการจัดการการสืบพันธุ์ในปศุสัตว์                      2 (2-0-6)
     3108729     คลินิกความไม่สมบูรณ์พันธุ์ในสัตวั์เลี้ยงเป็นเพื่อน                2 (0-6-2)
     3108730     คลินิกความไม่สมบูรณ์พันธุ์ในปศุสัตว์                                2 (0-6-2)
     3108731     ศัลยกรรมระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน 1                    3 (0-12-0)
     3108732     ศัลยกรรมระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน 2                   3 (0-12-0)

     วิทยานิพนธ์

        รหัส         แบบ       ชื่อวิชา           หน่วยกิต
     3108828     1.1     วิทยานิพนธ์     48     หน่วยกิต
     3108830     1.2     วิทยานิพนธ์     72     หน่วยกิต
     3108826     2.1     วิทยานิพนธ์     36     หน่วยกิต
     3108828     1.2     วิทยานิพนธ์     48     หน่วยกิต

งานวิจัย

วิจัยสัตว์เล็ก

           

 

วิจัยสัตว์ใหญ่

         

งานบริการ

งานบริการ

ข่าวสารและกิจกรรม

6พ.ย. 2566
ใหม่

ศ.น.สพ.ดร.เผด็จ ธรรมรักษ์

แสดงความยินดี
20ต.ค. 2566
ใหม่

ศ.น.สพ.ดร.เผด็จ ธรรมรักษ์

แสดงความยินดี World's Top 2 %
6ต.ค. 2566
ใหม่

ผศ.น.สพ.ดร.ศุภวิวัธน์ พงษ์เลาหพันธุ์

ขอแสดงความยินดี
14ก.ย. 2566
ใหม่

นายจินดา สิงห์ลอ

ร่วมแสดงความยินดี
6ก.ย. 2566
ใหม่

รศ.น.สพ.ดร.วิชัย ทันตศุภารักษ์

ร่วมแสดงความยินดี
11ส.ค. 2566
ใหม่

นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร

ร่วมแสดงความยินดี
11ส.ค. 2566
ใหม่

ผศ.น.สพ.ดร.ธีรวัฒน์ สว่างจันทร์อุทัย

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาต 2566
11ส.ค. 2566
ใหม่

ศ.น.สพ.ดร.เผด็จ ธรรมรักษ์

แสดงความยินดี
3ส.ค. 2566
ใหม่

รศ.สพ.ญ.ดร.มรกต นันทไพฑูรย์

แสดงความยินดี
18พ.ค. 2566
ใหม่

นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร

บุคลากรผลงานดีเด่นแห่งชาติ (ปขมท.)
26ม.ค. 2566
ใหม่

ศ.น.สพ.ดร.เผด็จ ธรรมรักษ์ ศ.สพ.ญ.ดร.เกวลี ฉัตรดรงค์

แสดงความยินดี
14ธ.ค. 2565
ใหม่

นายจินดา สิงห์ลอ

ร่วมแสดงความยินดี

ที่ตั้ง

ภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถ.อังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเจ้าหน้าที่

Social Network