CUVC2023 CALL FOR ABSTRACTS

3 ม.ค. 2566

งานประชุมวิชาการนานาชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2566 ในรูปแบบไฮบริด

วันที่ 19-21 เมษายน 2566 โดยจัดงานภายใต้ธีมงาน

“Accelerating impactful innovative research for global health, food security & pet wellness”


เปิดรับบทคัดย่อแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2566

ศึกษารายละเอียดการเขียนบทคัดย่อและดาวน์โหลดเทมเพลตได้ทาง shorturl.at/mpR29

ช่องทางการส่งบทคัดย่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง abst.cuvc2023@gmail.com

 

CUVC2023 CALL FOR ABSTRACTS

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

CUVC2023 CALL FOR ABSTRACTS

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสัตวแพทยศาสตร์โดยพัฒนา บุกเบิก ค้นคว้า ทางการวิจัย ตลอดจนประยุกต์วิชาความรู้ที่ได้รับเพื่อการบริการแก่สังคมและเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ที่ตอบสนองนโยบายของประเทศ และเชื่อมโยงองค์ความรู้กับนานาประเทศได้

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานสรุปผลการดําเนินการ

บุคลากร

หัวหน้ากลุ่มภารกิจวิจัยและนวัตกรรม P6

นางสาว
สุคนธา ทองบริสุทธิ์

หัวหน้ากลุ่มภารกิจวิจัยและนวัตกรรม P6

อีเมล : sukhontha.t@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189440

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7

นางสาว
สุทินา ศิรประภาพงศ์

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7

อีเมล : suthina.s@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189793

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาว
ลาวัลย์ จรรยากูล

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

อีเมล : lawan.j@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189676

สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านสัตวแพทย์ เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและนานาชาติ

ฐานข้อมูลที่รวบรวมประวัติความเชี่ยวชาญและผลงานของประชาคมวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ซึ่งหมายถึง คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ